Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Studiehjälpsutredningen
Publicerad: 2003-03-13
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2003-03-13
Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
--------------------------------------------------
Studiehjälpsutredningens betänkande
-------------------------------------------------
Anita Gradin överlämnade igår studiehjälpsutredningens betänkandet Ekonomiskt stöd vid ungdomsstudier (SOU:2003:28) till Utbildningsdepartementet.

Studiehjälpsutredningen föreslår:
· Nya mål för studiehjälpen, som byter namn till ungdomsstudiestöd
· Höjd barnbidragsålder till 18 år
· Studiebidrag från 18 till 20 år
· En ny innebörd av begreppet heltidsstudier
· Kommunerna får ansvaret för ekonomiskt stöd till inackordering
· Extra tillägg blir kvar som ett utbildningspolitiskt stöd och byter
 namn till extra studiebidrag
· Studerande i gymnasiesärskolan får samma rätt till ungdomsstudie
 st√∂d som studerande i andra gymnasieutbildningar
· Studerande i utbildning vid särskilt ungdomshem får rätt till
 ungdomsstudiest√∂d

Nya mål för ungdomsstudiestödet
Det hittillsvarande målet att fler ungdomar skall gå i gymnasial
utbildning har uppnåtts, då 98 procent av varje årskull går vidare till
gymnasial utbildning. Det framtida ungdomsstudiestödet bör tillsammans
med andra stödsystem stimulera ungdomar att fullfölja sin utbildning.
Ungdomsstudiestödet bör vidare syfta till att bistå föräldrarna i deras
försörjningsansvar samt bidra till att utveckla de studerandes
självständighet.

Studiehjälpsutredningen vill understryka att reformer inom
studiestödsområdet inte ensamma är tillräckliga för att stimulera de
studerande att fullfölja utbildningen utan måste kombineras med andra
insatser, framför allt inom det studiesociala området.

Barnbidrag till 18 år
Studiehjälpsutredningen föreslår att barnbidragsåldern förlängs till 18
år. Detta speglar målet inom den ekonomiska familjepolitiken att
skillnaderna i de ekonomiska villkoren mellan familjer med och utan barn
skall minska. Förslaget står också i överensstämmelse med den generella
välfärdspolitiken att ekonomiskt stöd bör lämnas utan behovsprövning.

Studiebidrag mellan 18 och 20 år
Utredningen föreslår att bidrag skall lämnas till ungdomar i gymnasial
utbildning i åldern 18-20 år. Beloppet skall motsvara barnbidraget och
lämnas för 12 månader om året. Genom att bidraget lämnas även för
ferietid stimuleras ungdomarna att fullfölja sin utbildning, samtidigt
som stödet lämnas med samma belopp för alla studerande inom samma
årskull utan hänsyn till vilken tid på året de fyller år. Förslaget
innebär vidare en återgång till vad som gällde fram till år 1992, då
studiebidrag lämnades för hela året.

Ny innebörd av begreppet heltidsstudier
Ungdomar som fyllt 18 år och som går en utbildning som är avsedd att
bedrivas på heltid skall ha rätt till studiebidrag. Något krav på viss
närvaro skall inte uppställas. Motiveringen är i korthet följande.

· Bidraget skall stimulera till utbildning och inte användas som ett
 p√•tryckningsmedel.
· CSN bör inte ha till uppgift att avgöra om skolan har vidtagit de
 studerandesociala √•tg√§rder som beh√∂vs.
· Den studerande måste delta aktivt i utbildningen. Därför är det
 viktigt att skolan vidtar alla √•tg√§rder f√∂r att f√∂rhindra olovlig
 fr√•nvaro och studieavbrott.

Kommunerna får ansvaret för inackorderingsstöd och stöd till dagliga
resor.

Studiehjälpsutredningen föreslår att de studerandes hemkommun får ett
samlat ansvar för det ekonomiska stödet för inackordering och dagliga
resor.

Gymnasiekommittén 2000 har föreslagit en ny struktur för gymnasieskolan
som bygger på en princip om successiva val, och att de studerande
föreslås få ökade möjligheter att välja utbildning i en annan kommun än
hemkommunen eller samverkansområdet. Därför föreslår
Studiehjälpsutredningen att den som antas till en utbildning också skall
ha rätt till stöd för resor och inackordering oberoende av om
motsvarande utbildning finns i hemkommunen eller inte.

Det finns två skäl för detta förslag. För det första kan ett fritt
skolval framstå som innehållslöst för en studerande om det inte finns
ekonomiska förutsättningar för att begagna sig av det. För det andra
stämmer förslaget med principen att alla studerande i gymnasieutbildning
skall behandlas lika.

Utredningen föreslår att hemkommunen även skall svara för inackorde
ringsstödet till studerande i folkhögskola och kompletterande
utbildningar.

Frågan om rätt till ekonomiskt stöd för inackordering och för dagliga
resor är av väsentlig betydelse för den enskilde. Kommunens beslut bör
därför kunna överklagas genom förvaltningsbesvär.

Extra tillägg blir kvar som ett utbildningspolitiskt stöd och byter namn
till extra studiebidrag

Studiehjälpsutredningen anser att ett riktat stöd till ekonomiskt svaga
hushåll fyller ett angeläget utbildningspolitiskt behov. Den analys som
utredningen gjort visar att det extra tillägget har betydelse för att de
utbildningspolitiska målen skall kunna nås och stödet skall därför
finnas kvar. Bidraget bör dock byta namn till extra studiebidrag.

Samma stöd till studerande i gymnasiesärskolan
I linje med utredningens utgångspunkt att ungdomar i gymnasial
utbildning så långt möjligt skall behandlas likvärdigt gäller
Studiehjälpsutredningens förslag också studerande i gymnasiesärskolan.
För dessa studerande innebär utredningens förslag följande förändringar
jämfört med dagsläget.

· Barnbidrag till 18 år
· Studiebidrag från månaden efter 18-årsdagen t.o.m. det första
 kalenderhalv√•ret det √•r d√• den studerande fyller 20 √•r.
· Studiemedel fr.o.m. andra kalenderhalvåret det år som den stude-
 rande fyller 20 √•r.
· Rätt till extra studiebidrag
· Rätt till ekonomiskt stöd för inackordering och resor om den stude-
 rande inte har r√§tt till det enligt andra regler.
· Ungdomsstudiestödet skall inte påverkas av eventuella andra ersätt-
 ningar som en studerande f√•r. D√§remot skall inte studiemedel l√§mnas
 samtidigt med aktivitetsers√§ttning.
· Det förlängda barnbidraget upphör eftersom de studerande som i dag
 har r√§tt till detta kommer att f√• motsvarande eller h√∂gre ers√§ttning i
 annan ordning.

Studerande i utbildning vid särskilt ungdomshem
Studiehjälpsutredningen föreslår att ungdomar som är intagna vid
särskilt ungdomshem skall jämställas med andra studerande ungdomar och
därmed få rätt till ungdomsstudiestöd.
---------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet, vilken dessutom √§r √•tkomlig fr√•n r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB