Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Nytt läromedelsinstitut
Publicerad: 2003-03-24
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2003-02-19
Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
--------------------------------------------------
Förslag om nytt läromedelsinstitut för personer med funktionshinder
--------------------------------------------------
Enligt dagens pressmeddelande fr√•n utbildnignsdepartementet f√∂resl√•s ett nytt l√§romedelsinstitut f√∂rl√§ggas till √Ėrebro

Utredningen om läromedel för funktionshindrade har idag överlämnat sitt
slutbetänkande Läromedel - specifikt - (SOU 2003:15) till
utbildningsminister Thomas √Ėstros.

- Mina utgångspunkter för utredningen har varit att den enskilda
individens behov skall vara styrande för vilka läromedel vederbörande
skall ha rätt till i sin lärsituation. Det är angeläget att avlägsna sig
från det diagnostänkande som länge styrt tilldelningen av läromedel och
hjälpmedel, säger Ingegerd Sahlström, särskild utredare och ansvarig för
betänkandet.

- Jag har tagit fasta på de synsätt som förts fram av representanter för
olika handikapporganisationer. Synpunkter kring tillgänglighet,
likvärdighet och individens olika behov har varit vägledande. Det är
otillfredsställande att funktionshindrade ibland skall behöva vänta på
att få tillgång till sitt läromedel till efter kursstart, säger Ingegerd
Sahlström.

- Engagemanget bland ansvariga utbildningsanordnare måste bli större,
säger Ingegerd Sahlström, som föreslår ett flertal åtgärder för att
effektivisera statens insatser för anpassning och framställning av
läromedel för bl.a. studerande med läshandikapp, hörselskada eller
utvecklingsstörning. I utredningen understryker hon att specialpedagoger
är en viktig resurs och att dessa liksom övrig personal i skolan måste
tillförsäkras en kontinuerlig kompetensutveckling.

Den snabba tekniska utvecklingen har medfört ökade möjligheter att både
anpassa läromedel för olika funktionshinder och på ett effektivt sätt
göra dem tillgängliga. En av de centrala uppgifterna för det föreslagna
läromedelsinstitutet blir att stimulera olika aktörer att nyttja de
tekniska framstegen för att skapa individuellt utformade läromedel.

Några av huvudförslagen i utredningen är följande:

Ett nytt l√§romedelsinstitut lokaliseras till √Ėrebro

De nuvarande läromedelsenheterna vid Specialpedagogiska institutet läggs
ner och det samlade ansvaret för läromedelsförsörjningen för
funktionshindrade barn, elever och vuxenstuderande tillvaratas av ett
nyinrättat institut. Till det nya institutet samlas de resurser som idag
är spridda på olika enheter och myndigheter. Institutet föreslås utgöra
en liten, central organisation som med hög flexibilitet skall samverka
med andra aktörer på området liksom med den kommersiella marknaden. Det
nya institutet lokaliseras enligt utredningens f√∂rslag till √Ėrebro som
redan är ett av landets ledande centrum för forskning, utveckling och
utbildning inom funktionshinderområdet.

Stimulera den kommersiella läromedelsmarknaden

Staten skall inte själv svara för den huvudsakliga produktionen utan den
kommersiella läromedelsmarknaden skall bl.a. stimuleras att genom
utvidgade och riktade produktionsstöd utveckla och producera nya
läromedel för funktionshindrade.

Utveckla en Internetbaserad läromedelsbank

En följd av den tekniska utvecklingen är att alla elever, inte bara
funktionshindrade, använder teknisk utrustning i sina studier. När
läroboken inte längre är helt dominerande i undervisningssituationen
öppnas möjligheterna för fler aktörer än de traditionella
läromedelsförlagen att träda in på marknaden.

Genom en databaserad läromedelsbank kan exempelvis olika läromedel
produceras efter behov. En bank ger också möjlighet för pedagoger och
andra intresserade att presentera och sprida information om sina
produkter samt utbyta idéer.

Utvidgad låneverksamhet via TPB

Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB) föreslås få i uppdrag att
också tillgodose fler läshandikappade elevers och studerandes behov av
lättillgängligt kurs- och studiematerial genom lånesystemet, som för
närvarande avser främst högskolestuderande. De ekonomiska fördelarna med
ett utvidgat lånesystem bedöms vara väsentliga.

Nya och tillkommande målgrupper för det statliga stödet

Några nya grupper föreslås omfattas av det statliga läromedelsstödet som
därmed kommer att gälla funktionshindrade barn i förskoleverksamhet,
barn, ungdomar och vuxna inom det offentliga skolväsendet, sådana
friskolor som står under statlig tillsyn, kompletterande utbildningar
som berättigar till studiestöd eller statsbidrag samt
folkhögskoleutbildning.

Det nya institutet föreslås inrättas tidigast den 1 juli 2004.
---------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet, vilken dessutom √§r √•tkomlig fr√•n r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB