Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Nytt fortbildningsprogram för folkbildnin
Publicerad: 2003-03-25
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2003-03-21
Information fr√•n Tore Persson tel. 08-412 48 19     
------------------------------
Nytt fortbildningsprogram för folkbildningen
------------------------------

Nu ligger h√∂sten fortbildningsprogram fr√•n CFL (Nationellt Centrum f√∂r Flexibelt L√§rande) klart. Nytt f√∂r h√∂sten √§r en f√∂rdjupningskurs ovanp√• p√•byggnadskursen och en s√§rskild kurs "Mail-m√•let, en spr√•klig dr√§kt f√∂r  folkbildande n√§tsamtal".

Folkbildningsenheten vid Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) genomför under hösten 2003 fortbildningskurser i flexibelt lärande för folkhögskollärare, cirkelledare och annan personal på folkhögskolor och i studieförbund. Kurserna kommer att vara inriktade på att stödja och utveckla ett mötesbaserat lärande med hög folkbildningskvalitet.

Förutom den allmänpedagogiska fortbildningshelheten inom området flexibelt lärande, kommer folkbildningsenheten på CFL också fortsättningsvis, som ett resultat av vårt kunskapsbildningsarbete, att erbjuda folkbildningen ett växande antal kortare och särskilt inriktade fortbildningskurser inom samma området. Först ut, under hösten 2003, blir kursen Mailmål - en språklig dräkt för folkbildande nätsamtal. Se nedan, kurs 5:1,

Det allmänpedagogiska fortbildningsprogrammet består dels av en informations- och inspirationsdag, dels av en fortbildningshelhet bestående av tre delar, en baskurs (steg I), en påbyggnadskurs (steg II) och en avslutande Fördjupningskurs (steg III).

Fr√•gor om kurserna kan st√§llas till Ingemar Svensson CFL, 011-24 04 50, ingemar.svensson@cfl.se  eller till Keith Bryant, CFL, 0611‚Äď55 79 79, keith.bryant@cfl.se


Kurs 1
Informations- och inspirationsdag kring flexibelt lärande i folkbildningen
En kortare kurs (halv- eller heldag) för lärare, cirkelledare och annan personal på folkhögskola eller i studieförbundsavdelning kring vad som menas med flexibelt lärande i folkbildningen. Vilket mervärde ger det flexibla lärandet folkhögskolestudierna alt. cirkelstudierna och hur kan vår skola alt vår studieförbundsavdelning, framgångsrikt arbeta med det flexibla lärandet? Baskursledare auktoriserade av CFL kommer ut till din skola alt till din studieförbundsavdelning när det passar er och visar, med goda och konkreta exempel, vad man kan åstadkomma med det flexibla lärandet.

Studieförbundsavdelningar anmäler behov hos sina förbund. Vad gäller Folkhögskolorna, samverkar CFL med skolornas regionalt fortbildningsansvariga och med folkhögskolornas Itis-organisation. Intresserade skolor eller Itis-arbetsgrupper skickar anmälan till till inspirationsdag-CFL@folkbildning.net


Kurs 2
Baskurs i flexibelt lärande för folkhögskollärare, cirkelledare eller annan personal i folkbildningen (steg I)

En kurs i grundläggande distanspedagogik för den som saknar eller har liten erfarenhet av folkbildning på distans. Kursen lägger tyngdpunkten på hur man på nätet skapar och upprätthåller det demokratiska mötet och den levande dialogen och hur man kan skapa och genomföra ett flexibelt och mötesbaserat lärande i cirklar och folkhögskolekurser. Kursen omfattar 40 undervisningstimmar och inleds med ett tvådagars internat som följs av 8-9 veckors distansstudier.

Kursen utvecklas och genomförs av CFL.

Den särskilda satsning för att föra ut grundläggande kunskaper i flexibelt lärande som inleddes hösten 2002, kommer att fortsätta under 2003. Av detta skäl kommer CFL att starkt subventionera kostnaderna för att delta i dessa baskurser. Kurserna är avgiftsfria och CFL ersätter även kostnader för resa och internat.

- Intresserade cirkelledare anmäler sig till sitt studieförbund. För studieförbundens lokala cirkelledare, konsulenter och övrig personal genomförs kurserna i samverkan med respektive studieförbund som också handhar rekrytering och antagning av deltagare.

- Intresserade folkh√∂gskoll√§rare anm√§ler intresse till baskurs-cfl@folkbildning.net med namn, adress, organisation, telefonnummer och e-postadress. Kurserna f√∂r folkh√∂gskoll√§rare regionaliseras i st√∂rsta m√∂jliga utstr√§ckning och  inleds (om inget annat √∂verenskommes med lokala parter) den 15-16/9 2003 med ett tv√•dagars internat som f√∂ljs av 8-9 veckors distansstudier.

Sista ansökningsdag är den 1/9-03.

F√∂r mera information om kursen, se www.cfl.se  Folkbildning ‚Äď Fortbildning ‚Äď Baskurs (steg I)

Kurs 3
P√•byggnadskurs (tidigare Grundkurs) i flexibelt l√§rande f√∂r folkh√∂gskoll√§rare, cirkelledare eller annan  pedagogisk personal i folkbildningen (steg II)

Kursen riktar sig till dem som genomgått baskursen eller motsvarande, eller har börjat skaffa sig erfarenheter från folkbildning på distans. Kursen syftar till att fördjupa förståelsen och metodiken i det mötes- och dialogbaserade arbetssättet i distanskurser. Kursen ger deltagarna en pedagogisk och metodisk verktygslåda. En kursplan eller motsvarande skapas som slutuppgift i kursen. Efter avslutad kurs skall deltagarna kunna planera, organisera och genomföra egna distanskurser.

Kursen ges på kvartsfart och är en terminskurs på 18 veckor med tre närträffar á 2 dagar.
Kursstart med n√§rtr√§ff √§ger rum p√• Tollare folkh√∂gskola den 13-14/10 2003. De √∂vriga den 8-9/1 2004  och den sista den 3-4/3 2004 p√• platser som best√§ms senare. I kursen blandas deltagare fr√•n folkh√∂gskolor och fr√•n studief√∂rbund.

Kursen, med kursmaterial, är avgiftsfri och CFL ersätter även kostnader för resor och internat. Nersättning i tjänst, står deltagaren eller deltagarens organisation för. Anmälda med egen erfarenhet av att leda kurser/cirklar på distans prioriteras.

Intresserade pedagoger, cirkelledare och folkhögskollärare anmäler intresse till steg2-cfl@folkbildning.net med namn, adress, organisation, telefonnummer och e-postadress. Sista ansökningsdag är den 1/9-03.

F√∂r mera information om kursen, se www.cfl.se  Folkbildning ‚Äď Fortbildning ‚Äď P√•byggnadskurs (steg II)


Kurs 4
F√∂rdjupningskurs i flexibelt l√§rande f√∂r folkh√∂gskoll√§rare, cirkelledare eller annan  pedagogisk personal i folkbildningen (steg III)

Kursen riktar sig till dem som genomg√•tt baskursen och p√•byggnadskursen eller motsvarande och som har dokumenterade erfarenheter fr√•n folkbildning p√• distans. Kursen syftar till att f√∂rdjupa konkret och praktisk metodik och utveckla anv√§ndningen av tekniska och pedagogiska hj√§lpmedel som att skapa och arbeta med kurswebbplatser, metoder/modeller f√∂r att anv√§nda Internet p√• ett f√∂rdjupat s√§tt i kurser/cirklar, √∂kad kunskap om FC, mm. Pedagogiska fr√•gest√§llningar som tex l√§rmilj√∂er, l√§rstilar, och andra fr√•gor behandlas i samband med att tekniska och pedagogiska hj√§lpmedel pr√∂vas. √Ąven √§mnesdidaktiska moment ing√•r. Deltagarnas erfarenheter √§r viktiga f√∂r uppgifternas niv√• och uppl√§ggning. Niv√•gruppering i olika moment kommer att anv√§ndas om skillnader i f√∂rkunskaper √§r stora.

Kursen ges på kvartsfart och är en terminskurs på 18 veckor med tre närträffar på sammanlagt 6 dagar.
Kursstart med närträff äger rum på Tollare folkhögskola den 15-16 oktober 2003. De övriga den 13-15 januari 2004 och den sista den 10 mars 2004 på platser som bestäms senare. Kursen sker gemensamt för deltagare från folkhögskolor och från studieförbund.

Kursen, med kursmaterial, är avgiftsfri liksom kostnader för internatet. Kostnader för resor till och från internat samt eventuell nersättning i tjänst, står deltagaren eller deltagarens organisation för.

Intresserade pedagoger, cirkelledare och folkhögskollärare anmäler intresse till steg3-cfl@folkbildning.net med namn, adress, organisation, telefonnummer och e-postadress. Sista ansökningsdag är den 1/9-03.

F√∂r mera information om kursen, se www.cfl.se  Folkbildning ‚Äď Fortbildning ‚Äď F√∂rdjupningskurs (steg III)


Kurs 5
S√§rskilda fortbildningskurser i flexibelt l√§rande f√∂r folkh√∂gskoll√§rare, cirkelledare eller annan  pedagogisk personal i folkbildningen

Kurs 5:1
Mailmål - en språklig dräkt för folkbildande nätsamtal

Mailmål är ett skriftbaserat samtalsspråk som kan användas i distanskurser med folkbildningskvalitet.
Under en inledande distansperiod till√§mpas olika samtalssituationer som sedan analyseras vid en fysisk tr√§ff. Fr√•gest√§llningar att reflektera √∂ver presenteras √§ven under distansperioden  liksom en inbjudan till deltagarna att sj√§lva st√§lla fr√•gor inf√∂r det fysiska m√∂tet. Under m√∂tet g√∂rs reflektioner om  distansperioden och konversations√∂vningar genomf√∂rs p√• mailm√•l. √Ėvningarna f√∂ljs sedan upp med utv√§rderande samtal.
Kursen startar och l√∂per p√• distans fr√•n den  1/10 och tre veckor fram√•t. Den 23-24/10 h√•lls kursens internat (troligtvis i Stockholm). Kursen avrundas och utv√§rderas d√§refter under en vecka p√• distans. Kursen omfattar totalt 35 undervisningstimmar

Kursen, med kursmaterial, är avgiftsfri liksom kostnader för internatet. Kostnader för resor till och från internat samt eventuell nersättning i tjänst, står deltagaren eller deltagarens organisation för.

Intresserade pedagoger, cirkelledare och folkhögskollärare anmäler intresse till mailmal-cfl@folkbildning.net med namn, adress, organisation, telefonnummer och e-postadress. Sista ansökningsdag är den 15/9-03.

Ytterligare Fr√•gor om kurserna kan st√§llas till Ingemar Svensson CFL, 011-24 04 50, ingemar.svensson@cfl.se  eller till Keith Bryant, CFL, 0611‚Äď55 79 79, keith.bryant@cfl.se


------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet, vilken dessutom är åtkomlig från rådets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se och finns också i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
E-post: fbr@folkbildning.se
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB