Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Tillträdesreglerna för högskolan
Publicerad: 2003-03-31
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2003-03-31
Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
--------------------------------------------------
√Ėversyn av reglerna f√∂r tilltr√§de till grundl√§ggande h√∂gskoleutbildning
-------------------------------------------------
Enligt pressmeddelande fr√•n Utbildningsdepartementet har regeringen  beslutat om direktiv till en s√§rskild utredare som skall se √∂ver och f√∂resl√• √§ndringar i reglerna f√∂r tilltr√§de till grundl√§ggande h√∂gskoleutbildning.

‚Äď Utg√•ngspunkterna f√∂r arbetet skall vara att √∂ka direkt√∂verg√•ngen fr√•n
gymnasieskolan till högskolan, uppmuntra elevers prestationer i
gymnasieskolan, minska konkurrenskompletteringen och bredda
rekryteringen till högre utbildning. Det är viktigt att reglerna om
behörighet, meritvärdering och urval betraktas i ett sammanhang. Ett
grundläggande skäl till att se över tillträdesreglerna för
grundläggande högskoleutbildning är också Gymnasiekommitténs förslag
till ny struktur för gymnasieskolan, säger utbildnings- och
forskningsminister Thomas √Ėstros i en kommentar.

‚Äď Meritv√§rderingssystemet m√•ste vara s√• utformat att det uppmuntrar
eleverna att genomgå ett fullständigt program i gymnasieskolan. Det bör
också stimulera till studier på kurser som anses svåra eller som
innebär fördjupade kunskaper i ett ämne. Inte minst är det angeläget
att uppmuntra studier i matematik och spr√•k, s√§ger Thomas √Ėstros.

‚Äď Den omfattande konkurrenskompletteringen inom den gymnasiala
vuxenutbildningen är på flera sätt ett problem. Kostnaderna för såväl
samhället som den enskilde ökar, starten för högskolestudierna skjuts
upp och nivån på antagningspoängen höjs. Detta motverkar regeringens
mål att öka direktövergången från gymnasieskolan till högskolan. Därför
är det angeläget att de framtida tillträdesreglerna minskar
incitamenten till konkurrenskomplettering, forts√§tter Thomas √Ėstros.

Den särskilde utredaren skall överväga om krav på betyget Godkänd i
såväl gymnasiearbetet som kurserna Svenska B/Svenska som andraspråk B
samt Engelska A skall ställas för grundläggande behörighet. Om
utredaren anser att nuvarande krav bör skärpas skall utredaren redovisa
för- och nackdelar med förslagen. Vidare skall utredaren överväga om
särskilda regler behövs för vissa grupper av sökande.

Utredaren skall dessutom se över och lämna förslag till hur de
särskilda behörighetskraven bör utformas bland annat mot bakgrund av
Gymnasiekommitténs förslag till ny struktur för gymnasieskolan.
Utredaren bör pröva olika alternativa lösningar, till exempel om
nuvarande standardbehörighetssystem skall vidareutvecklas eller
avvecklas.

När det gäller bestämmelser om urval skall utredaren lämna förslag till
hur fler unga kan antas till grundläggande högskoleutbildning. Det står
utredaren fritt att även pröva andra förändringar av
urvalsbestämmelserna, till exempel i fråga om högskoleprovet.

Utredaren skall också se över bestämmelserna om meritvärdering mot
bakgrund av hur dagens bestämmelser påverkar elevernas prestationer i
gymnasieskolan. Utredaren skall föreslå sådana ändringar i
bestämmelserna som leder till att elevernas insatser i gymnasieskolan
premieras. Utredarens förslag bör även bidra till att elever i
gymnasieskolan uppmuntras till att välja kurser i matematik och språk i
större utsträckning än i dag.

Utredaren skall även granska regelverket för tillträdesreglerna och
lämna förslag till författningsändringar som leder till att regelverket
förenklas och förtydligas.

Särskild utredare är Lars Lustig, chef för StudentCentrum vid Umeå
universitet. Utredningsuppdraget skall vara slutfört senast den
9 januari 2004.
--------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet, vilken dessutom √§r √•tkomlig fr√•n r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB