Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Vårpropositionen
Publicerad: 2003-04-15

Bifogade filer fŲr nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
V√•rprop utbdep.pdf 54Kb
V√•rprop oh√§lsan.pdf 225Kb
V√•rprop syssels√§ttning.pdf 229Kb
V√•rprop.pdf 228Kb

FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2003-04-15
Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
-----------------------------------
Regeringens ekonomiska
vårproposition
-----------------------------------
Regeringen har i dag lämnat sin ekonomiska vårproposition till riksdagen.

Av bifogat faktablad (Vårprop) framgår regeringens övergripande åtgärder för att stärka tillväxten, hålla tillbaka arbetslösheten, öka sysselsättnignen och minska sjukfrånvaron.

Vi bifogar också ett par faktablad kring insatser för ökad sysselsättning samt för att förebygga ohälsa (bilagor).

Kultur - och utbildningsområdena

När det gäller utgiftsområdet 17, där folkbildningsanslagen hörs hemma, finns för studieförbundens och folkhögskolornas del inga förslag om varken ökningar eller minskningar av anslagen.

Anslaget för hela utgiftområdet upptar totalt sett 8 378 mkr år 2003 och föreslås efter pris- och löneomräkning ökas till 8 628 mkr år 2004. Det går dock inte utifrån detta att dra någon mer exakt slutsats om nivån i procent räknat på pris- och löneomräkningen för den del som avser folkbildningsanlaget.

Utbildnings- och studiestödsområdena

Regeringen fortsätter sin riktade satsning på skolor och fritidshem
för att möjliggöra fler lärare och annan personal. Skolan och fritidshemmen tillförs i miljard kr per år under perioden 2001-2006.

När det gäller studiestödsområdet ökas studiebidraget till att utgå från 9 till 10 månader per år.

Resurserna för det nya rekryteringsbidraget minskas med 700 mkr år 2004, vilket innebär att alla kommuner får en mindre kvot för vuxenstudier med rekryteringsbidrag.

Studerande med fullständig gymnasieutbildning får inte heller möjlighet till prioriterat studiebidrag (82% av studiemedelsbeloppet) för repetitions- och kompletteringsstudier på gymnasial nivå.

Se vidare bifogat pressmeddelande (bilaga).

Handikappolitik

Sisus (Statens institut för särskilt utbildningsstöd) får ytterligare
2 mkr för att genomföra insatser för att uppmärksamma det Europeiska handikappåret.

Auktorisation av teckenspråkstolkar införs redan från den 1 juli 2003. Därmed får teckenspråkstolkarna samma autktorisation som tolkar mellan svenska och främmande språk.

Får vi fram mer nyheter som berör folkbildningen så återkomemr vi med ytterligare info efter påsk.
-------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet, vilken dessutom √§r √•tkomlig fr√•n r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB