Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Info 5 SAGA
Publicerad: 2003-04-16
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2003-04-16
Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
------------------------------------------
Info 5   SAGA
Folkhögskoleutbildningar för personer inom Aktivitetsgarantin
------------------------------------------

FBRs uppföljning av verksamheten år 2002

FBR uppdrog åt forskaren Rolf Berntsson att göra en uppföljning av den verksamhet som bedrevs år 2002. Dels i form av en enkät till samtliga folkhögskolor och dels i form av intervjuer med personal, kursdeltagare och arbetsförmedlare på några skolor

Rapporten har sänts ut i ett par exemplar till samtliga folkhögskolor m.mfl.
Den kan ocks√• h√§mtas via r√•dets hemsida www.folkbildning.se - Dokument -
Rapporter o publikationer.

Som framgår av rapporten och Berntssons slutreflektioner så är helhetsomdömet om verksamheten från de olika parterna mycket gott.

Verksamheten första halvåret 2003

Av den senaste rapporten via SCB (april) framgår att från vid årets början sammanlagt drygt 1 700 deltagare i hela riket redovisade folkhögskolorna i mars månad sammanlagt över 1 900 deltagare vid 111 folkhögskolor. Såvitt vi kan bedöma är detta ett tillfredsställande resultat. Det finns dock viss risk för att det blir färre deltagare under andra kvartalet med tanke på många deltagare avslutar sin sexmånaders utbildningsperiod och det är osäkert om arbetsförmedlingarna får fram lika många nya deltagare

Planeringsläget för andra halvåret 2003

Redan i februari månad fick vi signaler från flera folkhögskolor som har bland det bäst utvecklade samarbetet med arbetsförmedliingar att dessa
meddelat att det blir svårare att till hösten att anvisa nya deltagare. Som skäl till detta angavs, enligt uppgift, att det inte finns tillräckligt med aktivitetsstöd för deltagarnas räkning. Fler skolor har sedan gett liknande information.

Mot den bakgrunden har vi genomfört en enkät till folkhögskolor som bedriver
aktivitetsgarantiutbildningar. Av svaren fr√•n 114 folkh√∂gskolor  framg√•r f√∂ljande:

Nyantagning andra kvartalet 2003

På frågan om beräknad nyantagning av deltagare inom aktivitetsgarantin uppger skolorna att det handlar om sammanlagt knappt 500 personer. Samtidigt uppger 95 skolor att de har kapacitet för att anta drygt 1 500 deltagare om arbetsförmedlingarna anvisar dessa för utbildning på folkhögskolorna. Det finns alltså ett glapp på ca 1 000 deltagare mellan möjlig kapacitet och just nu förväntade anvisningar från arbetsförmedlingarna.

Antagning av deltagare andra halvåret 2003

Folkhögskolorna bedömer att man har kapacitet att genomföra utbildningar för sammanlagt ca 3 000 deltagare under andra halvåret 2003.

Bristen på aktivitetsstöd för deltagare under andra halvåret 2003

√Ėver 40 av folkh√∂gskolorna uppger att man redan nu f√•tt besked/signaler fr√•n arbetsf√∂rmedlingarna om att det under andra halv√•ret kommer att bli sv√•rare att anvisa deltagare till folkh√∂gskoleutbildningar p.g.a. bristen p√• aktivitetsst√∂d till deltagarna.

Mot den bakgrunden planerar ett 30-tal folkhögskolor att vidta åtgärder i form av varsel/uppsägning av personal som tjänstgör på aktivitetsgarantiutbildningarna, uppsägning av lokaler eller andra åtgärder av ekonomisk karaktär.

FBRs kommentar

Folkbildningsrådet har redovisat enkäten till AMS och anfört följande:

"Som framgått av uppföljningen av verksamheten år 2002 har vårt gemensamma projekt utvecklats bra. Däremot är vi bekymrade för fortsättningen, utifrån vad som redovisats från vår enkät till folkhögskolorna.

De två tänkta samverkande delarna av projektet, d.v.s. att FBR via AMS-medel kan fördela direkt till folkhögskolorna utifrån redovisade behov respektive att aktivitetsersättning finns tillgängliga på LAN/Af för deltagarna synes inte stå i samklang med varandra.

Folkhögskolorna har, som ovan framgått, kapacitet att genomföra utbildningar för de i anslagsposten angivna i snitt 2 000 deltagarna i månaden. Detta kommer dock inte att kunna ske om arbetsförmedlingarna ej kan bevilja aktivitetsersättning till deltagarna.

Vi naturligtvis full respekt för de många olika aktiviteter och mål som Arbetsmarknadsverket har att ta hänsyn till. Folkhögskoleutbildningarna skall naturligtvis genomföras utifrån att det är den mest lämpliga aktiviteten för den enskilde individen. Utifrån de erfarenheter vi redovisat borde det samtidigt finnas tillräckligt många personer som behöver utbildningsinsatsen som svarar mot regeringens angivna verksamhetsmål.

För fortsättningen av aktivitetsgarantiprojektet vill vi be AMS att skyndsamt överväga möjligheten att i form av en central fördelad resurs för aktivitetsgarantiutbildningarna ge klartecken för arbetsförmedlingarna att anvisa deltagare för folkhögskoleutbildningar. Eller på annat sätt omfördela resurser till aktivitetsersättning för de länsarbetsnämnder/arbetsförmedlingar som är i behov av detta för utbildningsinsatserna.

Såvitt vi förstår har arbetsförmedlingarna kostnader motsvarande aktivitetsersättningen för de inskrivna deltagarna i aktivitetsgarantin även om de deltar i andra aktiviteter än folkhögskoleutbildningarna. Därför kanske det inte handla om merkostnader utan mer om vilken del av arbetsmarknadsanslagen som belastas?"

Rådet har också bett om ett sammanträffande med AMS ledning för att ytterligare diskutera frågorna.

Folkhögskolornas fortsatta SAGA-planering

Vår förhoppning är naturligtvis att AMS skall kunna vidta åtgärder som löser problemen med medel för aktivitetsersättningar i de län där denna fråga aktualiserats. Likas att varje enskild folkhögskola tar nya diskussioner med sina arbetsförmedlingskontakter.

I merparten av länen/af har dock, som framgått av enkäten, ännu inte samma signaler getts. Där kan det dock krävas fortsatt aktivt samspel kring anvisningen av deltagarna inför den resterande delen av verksamhetsåret 2003.

Folkbildningsrådets bedömning är slutligen att de 120 mkr som står till vårt förfogande kommer att räcka till för att ge statsbidrag till alla de nya utbildningar som folkhögskolorna redan påbörjat eller kommer att påbörja under år 2003.
--------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet, vilken dessutom √§r √•tkomlig fr√•n r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB