Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Försöksverksamhet för CFLs kunskapsbildni
Publicerad: 2003-05-05
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2003-05-05
Information fr√•n Tore Persson tel. 08-412 48 19     
------------------------------
Försöksverksamhet som stöd
för CFLs kunskapsbildning
------------------------------

Kunskapsbildningsarbetet vid CFLs Folkbildningsenhet syftar till att ta fram ny kunskap av spetskarakt√§r f√∂r att vidareutveckla folkbildningens flexibla l√§rande. Arbetet √§r organiserat kring det ‚ÄĚexpertr√•d‚ÄĚ best√•ende av 28 folkbildare som i fyra olika intressegrupper, p√• folkbildningsn√§tet, diskuterar kunskapsfr√•gor kring folkbildningens flexibla l√§rande.

Tanken är att när tillräckligt konkreta frågeställningar har formulerats i dessa diskussioner, tillsätts en arbetsgrupp med uppgift att ta fram en CFL-rapport i frågan. Rapporten skall vara av handbokskaraktär och den där presenterade nya kunskapen skall vara omedelbart användbar för folkhögskolornas och studieförbundens pedagogiska personal eller annan personal, beroende på kunskapsområde. Två sådana rapporter har redan utgivits av CFL:

- Flexibelt l√§rande p√• N√§tet ‚Äď en handbok f√∂r cirkelledare, av Tommy Nilsson (I samverkan med Folkbildningsr√•det).
- Mailm√•l ‚Äď en spr√•klig dr√§kt f√∂r folkbildande n√§tsamtal, av Ove Rackner.

Det huvudsakliga materialet för denna nya kunskap skall vara de erfarenheter man på olika håll i svensk folkbildning har gjort under de senaste årens projektsatsningar, eller på annat sätt.

Vi ser dock att för att kunna producera rapporter med en kvalitet vi önskar vad gäller nytänkande, bör vi även - i en del fall - ha möjligheten att komplettera existerande lokala erfarenheter med nya erfarenheter som tidigare inte gjorts.

Folkbildningsenheten vid CFL bjuder därför in folkbildningens parter att söka utvecklingsmedel av begränsad karaktär inom området flexibelt lärande som syftar till att skaffa erfarenheter och utveckla kunskap inom ett särskilt kunskapsfält.

Under hösten 2003 vill vi bl.a. få nya erfarenheter från två kunskapsfält där begränsade erfarenheter idag finns:

- Distansstudiernas informella arena - n√§rmilj√∂n som st√∂d och ‚ÄĚl√§robok‚ÄĚ.
- Distansprocessernas dramaturgi i det mötesbaserade flexibla lärandet.

Vi inbjuder att söka medel för att i flexibel folkhögskolekurs eller i studiecirkel under hösten pröva nya arbetsformer inom de båda områden ovan (se nedan för mera utförlig beskrivning). Det handlar alltså inte om att utveckla nya kurser eller cirklar, utan om att pröva nya möjligheter i redan existerande och fungerande flexibla kurser/cirklar.

Inget hindrar att part lämnar in ansökan för båda dessa områden.

Om tillräckligt många ansökningar med unika, intressanta och nyskapande försök kommer in, kommer vi att välja ut max 5 försöksverksamheter inom varje område. Varje försöksverksamhet får en schablonsumma om 50.000 kr. Villkoret är att försöket löper under den kommande hösten och att det slutrapporteras till CFL senast den 20/12 2003. Vidare förutsätts att försöksverksamheten nära samarbetar med den mentor som CFL utser för varje område. Denna mentor lyfter, vid försöksperiodens slut, därefter in de erfarenheter försöksverksamheten genererar i den kunskap som redan samlats ihop på annat sätt och ansvarar därefter för att slutföra arbetet med en rapport inom respektive kunskapsområde.

De två rapporter vi här syftar på kommer att publiceras vid halvårsskiftet 2004.

Ans√∂kan som skall inneh√•lla uppgifter om s√∂kande organisation, projektledare/kontaktperson, beskrivning av f√∂rs√∂k med tids/arbetsplan och m√•l, skall i digital form vara ingemar.svensson@cfl.se tillhanda senast fredagen den 28/5 2003 och m√§rkas ‚ÄĚInformell arena‚ÄĚ respektive ‚ÄĚDramaturgi‚ÄĚ. Besked om tilldelning av utvecklingsmedel meddelas fredagen den 6/6 2003.


Distansstudiernas informella arena - n√§rmilj√∂n som st√∂d och ‚ÄĚl√§robok‚ÄĚ.

Att nyttja n√§rmilj√∂n som st√∂d, studierum och ‚ÄĚl√§robok‚ÄĚ, som komplement till distanskommunikationen, √§r ett f√∂ga utforskat och pr√∂vat omr√•de inom distanspedagogiken. Det √§r l√§tt att fastna vid datorn och n√∂ja sig med mer eller mindre konstlade och p√•hittade exempel i l√§rob√∂cker eller f√§rdigpaketerade utbildningsprogram p√• webben, samtidigt som det finns en h√∂gst reell verklighet i n√§rsamh√§llet, som ger stora m√∂jligheter att vidga klassrummet och att anv√§nda verkligheten b√•de som ‚ÄĚstudieplats‚ÄĚ och ‚ÄĚl√§robok‚ÄĚ.

D√§rf√∂r s√∂ker vi kurs- och cirkelledare som √§r beredda att under h√∂sten 2003 s√• som beskrivits ovan pr√∂va olika modeller och metoder f√∂r att utnyttja n√§rmilj√∂n och vardagslivet p√• de studerandes hemort som st√∂d, studierum och ‚ÄĚl√§robok‚ÄĚ, i folkbildningens m√∂tesbaserade distansstudier. Utg√•ngspunkten kan g√§rna vara en redan existerande kurs eller cirkel som kan utvecklas. Uppgiften √§r att pr√∂va olika arbetss√§tt och metoder att komplettera den √∂verv√§gande textburna distanskommunikationen med arbetsuppgifter, observationer, √∂vningar, laborationer eller praktikinslag i det omgivande samh√§llet, s√• att b√•de en teoretisk och praktisk l√§rprocess kan skapas. Vidare handlar det om metoder f√∂r redovisning i de virtuella rummen samt former f√∂r dynamik i kombinationen m√∂tesbaserade distansprocesser och anv√§ndande av n√§rmilj√∂n som st√∂d, studierum och ‚ÄĚl√§robok‚ÄĚ.

Ambitionen är att få med kurser och cirklar som täcker olika ämnesområden, målgrupper och kombinationer av När- och Distansundervisning. De kan vara mer eller mindre omfattande.


Distansprocessernas dramaturgi i det mötesbaserade flexibla lärandet.

I klassrummet eller i studiecirkellokalen använder den skicklige folkbildaren medvetet eller omedvetet en rad dramaturgiska grepp för att fånga deltagarnas intresse och för att föra lärprocessen framåt. Inom distanspedagogiken torde behovet av att arbeta med ett genomtänkt flöde av dramaturgiska grepp vara ännu större. Här finns ju inte den dagliga fysiska kontakten med deltagarna. Flertalet distansdeltagare deltar dessutom i kurser/cirklar samtidigt som de arbetar, studerar i närutbildningar, är hemma med småbarn osv . Deltagarens fokus är därför inte självklart hela tiden på den distanskurs /cirkel man deltar i och vikten av att kunna fånga och behålla deltagarnas intresse är mycket stor.

Hur kan då distansprocessens goda dramaturgi i det mötesbaserade flexibla lärandet se ut?

Vi söker nu kurs- och cirkelledare som under hösten 2003 i lokal försöksverksamhet vill pröva olika dramaturgiska metoder/modeller för att skapa ett gott flöde i kurser och cirklar.

Uppgiften blir att utveckla nya metoder/modeller f√∂r att finna ett dramaturgiskt fl√∂de d√§r man medvetet testar att arbeta i olika gruppkonstellationer och individuellt. Vilka arbetss√§tt (diskussion i helgrupp, brainstorming, sm√•gruppsarbete, pararbete, individuela uppgifter, individuell handledning etc) fungerar bra p√• distans och hur kan, framf√∂r allt, dessa p√• olika sp√§nningsskapande s√§tt kombineras s√• att en god dynamik n√•s och uppr√§tth√•lls i distansprocessen? Hur kan vi hitta metoder f√∂r att skapa √∂verraskning och AHA-upplevelser? hur parerar man en sjunkande distansaktivitet och hur hittar man l√∂sningar f√∂r grupper som tystnar i sin dialog. Hur kan man dramaturgiskt  arbeta med sp√§nningen mellan gruppens dialog och kursens/cirkelns studiematerial o s v

Ambitionen är att få med kurser och cirklar som täcker olika ämnesområden, målgrupper och kombinationer av När- och Distansundervisning. De kan vara mer eller mindre omfattande.

Löper kursen över helt läsår eller ännu längre är det inget hinder för att delta men försöksperioden löper endast under hösten 2003.


Frågor om den ovan beskrivna försöksverksamheten kan ställas till:

Ingemar Svensson
011 - 240450
0702 ‚Äď 254555

eller till

Keith Bryant
0611 ‚Äď 557979
0706 ‚Äď 034254

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet, vilken dessutom √§r √•tkomlig fr√•n r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB