Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Info 6 SAGA-kurserna
Publicerad: 2003-05-27
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2003-05-27
Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
--------------------------------------------------------
Info 6   SAGA
Planering av fortsatta folkhögskoleutbild-
ningar för personer inom Aktivitetsgarantin
---------------------------------------------------------
Redan i februari m√•nad fick FBR signaler fr√•n flera folkh√∂gskolor att arbetsf√∂rmedlingarna   
meddelat att det blir svårare att till hösten att anvisa nya deltagare. Som skäl till detta angavs, enligt uppgift, att det inte fanns tillräckligt med aktivitetsstöd för deltagarnas räkning.

Samtidigt har vi kunnat konstatera att vårens SAGA-verksamhet utvecklats positivt med,
enligt april månads uppgifter, närmare 2 100 kursdeltagare.

Ny överläggning med AMS

I dag har vi haft ett sammanträffande med direktör Lil Ljunggren Lönnberg samt utredare Monica Harrysson från AMS och samtalat om fortsättningen av vårt gemensamma projekt.

Inom AMS har man diskuterat frågan om aktivitetsgarantiutbildningarna i förra veckans
konferens med länsarbetsdirektörerna. Dessutom har frågan tagit upp häromdagen med generaldirektören och hans ledningsgrupp.

AMS kommer att understryka till länsarbetsnämnder och arbetsförmedlingar att
aktivitetsgarantiutbildningarna skall prioriteras och genomföras i tänkt omfattning. AMS ser inte heller att det handlar om ett finansieringsproblem för deltagarnas del. Det nya anställ-
ningsstöd som införs den 1 juli bör bl.a. underlätta detta. Dessutom har arbetsförmedling-
arna ändå sina kostnader för dem som är inskrivna i aktivitetsgarantin.

Sammanfattningsvis anser man därmed från AMS ledning att goda förutsättningar finns
för att genomföra aktivitesgarantiutbildningarna fullt ut under hela år 2003.

Utveckla samarbetsformerna

Vid dagens överläggning mellan FBR och AMS diskuterades också möjligheten att utveckla
samarbetet mellan arbetsförmedlingarna och folkhögskolorna. Exempelvis borde arbetsför-
medlarnas kompetenser kunna tillvaratas genom att de mer kontinuerligt medverkar i utbild-
ningarna, svarar för vissa inslag och därmed också har en fortsatt stödjande funktion för
deltagarna i deras fortsatta planering av vad som följer efter själva utbildningstiden.

En annan utvecklingsmöjlighet är att i utbildningarna få in mer av praktik och annan arbetslivsorientering som arbetsförmedlingarna svarar för. AMS kommer att undersöka möjligheten att starta "ett par försöksprojekt" kring detta mellan några folkhögskolor och arbetsförmedlingar.

I √∂vrigt kan varje folkh√∂gskola sj√§lv  tillsammans med arbetsf√∂rmedlingen utveckla former f√∂r en n√§rmare samverkan och fler arbetsmarknadsrelaterade inslag under utbildningstiden. Leder detta till att kurserna registreras som deltidskurser fr√•n folkh√∂gskolornas sida s√• f√∂rl√§ngs samtidigt den m√∂jliga utbildningstiden f√∂r deltagarna i motsvarande grad. Det finns s√§kert redan ett antal exempel p√• vad som ovan beskrivits.

Folkhögskolans åtgärder

Mot bakgrund av vad som ovan relaterats föreslår vi att de folkhögskolor som tidigare fått
signaler om att det √§r tveksamt om hur nya SAGA-kurser skall kunna genomf√∂ras tar nya kontakter med l√§nsarbetsn√§mnderna och arbetsf√∂rmedlingarna  (signalerna fr√•n AMS centralt har kanske dock √§nnu ej hunnit g√• ut).

120 mkr anslaget

Folkbildningsrådets nuvarande bedömning är att de 120 mkr som står till förfogande kommer att räcka till för att ge statsbidrag till alla de nya utbildningar som folkhögskolorna startar under år resten av år 2003.
--------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet, vilken dessutom är åtkomlig från rådets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se och finns också i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
E-post: fbr@folkbildning.seKlicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB