Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Deltagandet i folkbildningen
Publicerad: 2003-06-02
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2003-06-02
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
--------------------------------------------
Ny statlig utredning om deltagandet
i folkbildningen
--------------------------------------------
Regeringen har den 28 maj fattat beslut om att tillsätta en ny utredning som
ska undersöka folkbildningen ur perspektivet från dem som inte deltar.
Vilka grupper är det som inte deltar i folkbildningen och vad är skälen
till det? Svarar folkbildningen mot dessa människors villkor?

- Folkbildningen i Sverige är betydelsefull och omfattande. Den är ett
medel för kunskap och egenmakt. Jag är djupt bekymrad om exempelvis unga
eller personer med invandrarbakgrund inte känner att folkbildningen
motsvarar deras behov och önskemål. Detta är viktigt att undersöka inför
framtiden, säger folkbildningsminister Lena Hallengren.

I september 2001 tillkallades en utredare för att genomföra den andra
statliga utvärderingen av folkbildningen sedan 1991 (SUFO 2). Som ett
komplement till SUFO 2 och den folkbildningens framsyn som Folkbild
ningsrådet på regeringens uppdrag utarbetar parallellt med utvärderingen
ska denna utredning belysa folkbildningen i icke-deltagarens perspektiv.
Utredaren ska analysera frågan om folkbildningens inriktning,
verksamhetsformer och organisation kan bedömas svara väl mot människors
villkor.

Utredaren ska undersöka de erfarenheter ungdomsorganisationerna har av
samarbete med studieförbunden. Vidare ska utredningen belysa vilka
grupper som inte deltar i olika former av folkbildning och skälen till
det. Utredaren ska också pröva i vilken utsträckning det finns önskemål
som folkbildningen skulle kunna tillgodose.

Arbetet ska ske med stor öppenhet och stimulera till en bred diskussion.
Utredaren ska samråda med SUFO 2 och med Folkbildningsrådet i fråga om
folkbildningens framsyn. Uppdraget skall vara slutfört och redovisas
till Utbildningsdepartementet senast den 15 april 2004.

Till utredare har Nina Wadensjö utsetts. Wadensjö har sin bakgrund som
bland annat kommunpolitiker i Solna, redaktör för tidskriften Tiden och
inom Arenagruppen på bokförlaget Atlas. Idag arbetar Nina Wadensjö som
utgivningschef på bokförlaget Natur och Kultur.

FBRs kommentar

FBR Info kommer att publicera kommittédirektiven i sin helhet så fort dessa föreligger
i justerad version.
-----------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB