Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Moms på folkbildning
Publicerad: 2003-07-15
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2003-07-15
Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
-----------------------------------------------------------
Riksdagsfråga om moms på folkbildning
-----------------------------------------------------------
Riksdagsledamoten Louise Malmström (s) ställde den 11 juni en fråga (2002/03:1102) till statsrådet Lena Hallengren om moms på folkbildning:

I utredningen Mervärdesskatt i ett EG-rättsligt perspektiv (SOU 2002:74) föreslås att ideella föreningar ska momsbeskattas för sin "näringsverksamhet". För folkbildningens del skulle detta innebära moms på studiecirklar.

Min egen erfarenhet säger mig att folkbildningen knappast gör några stora pengar på studiecirklar. Tvärtom handlar det ofta om ideellt arbete eller någon som går runt på marginalen. Skulle man höga avgifterna skulle folkbildningens särart hotas. Fler i de prioriterade målgrupperna arbetslösa, invandrare och funktionshindrade skulle stängas ute.

Studieförbund och folkhögskolor skulle på sikt bli som vilka utbildningsanordnare som helst och deras särskilda och viktiga uppdrag för vårt demokratiska samhälle skulle gå förlorat.
Utredningen hänvisar i sitt förslag till att momsen ska EU-anpassas. Men EU-direktiven ger medlemsländerna stor frihet när det gäller sådant som folkbildning. Länder som Finland och Italien har till exempel undantagit ideell verksamhet från mervärdesskatt.

Min fråga till statsrådet är följande:
Avser statsrådet att verka för att stoppa det utredningsförslag som skulle innebära ovanstående begränsningar för folkbildningen?
                                        ---------------------

Finansminister Bosse Ringholm besvarade frågan den 19 juni:

Louise Malmström har frågat statsrådet Lena Hallengren om det är hennes avsikt att verka för att stoppa ett utredningsförslag rörande bland annat ideella föreningars mervärdesskattesituation eftersom det, enligt Louise Malmströms uppfattning, skulle innebära begränsningar för folkbildningen. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.
Frågan har ställts mot bakgrund av förslag som lagts fram i betänkandet Mervärdesskatt i ett EG-rättsligt perspektiv (SOU 2002:74) och jag vill först betona att utredningen inte föreslagit att det generella undantaget från mervärdesbeskattning för folkbildning som tillhandahålls av studieförbund ska tas bort. Det utredningen däremot har föreslagit är att undantaget inte ska gälla sådan folkbildning som även andra än studieförbund, föreningar och trossamfund normalt tillhandahåller.
Skälet till utredningens ställningstagande är att ett bibehållet undantag för studieförbund respektive ideella föreningar och trossamfund skulle kunna innebära konkurrensproblem för privata näringsidkare. Utredningen omnämner särskilt musik-, dans- och språksektorerna.
Utredningens betänkande har remitterats till ett stort antal remissinstanser. Remisstiden har nyligen löpt ut. De områden som kan komma att beröras av en förändrad beskattningssituation kommer nu att analyseras närmare. Jag är därför inte beredd att nu under pågående beredning uttala mig i fråga om folkbildningens framtida mervärdesskattesituation.
----------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet, vilken dessutom är åtkomlig från rådets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se och finns också i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
E-post: fbr@folkbildning.seKlicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB