Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Validering av vuxnas kompetens
Publicerad: 2003-07-15
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2003-07-15
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
----------------------------------------------------
Utökad försöksverksamhet med validering
av vuxnas reella kompetens
----------------------------------------------------

Av ett pressmeddelande från Utbildningsdepartementet den 19 juni framgår följande:

Utbildningsdepartementet har i skrivelsen Validering m.m. – fortsatt
utveckling av vuxnas lärande (Ds 2003:23) som nu remissbehandlas,
redovisat förslag om validering av reell kompetens. På grundval av
denna skrivelse, avser regeringen under 2004 att tillsätta en
delegation för validering med ett tidsbegränsat uppdrag. För att vinna
ytterligare erfarenheter som kan nyttiggöras i delegationens kommande
arbete är det viktigt att utvecklingsarbetet fortsätter inom
valideringsområdet. Regeringen har därför gett Myndigheten för
skolutveckling i uppdrag att bedriva utökad försöksverksamhet med
validering av vuxnas kompetens.

– Dagens samhälle ställer höga krav på kunskap och utbildning.
Validering handlar om att se till människors reella kompetens oberoende
hur den förvärvats. Det finns en tradition på arbetsmarknaden att i
första hand bedöma formella meriter. Men de flesta människor kan
oändligt mycket mer. Validering är en viktig del av en flexibel och
individanpassad vuxenutbildning, säger Lena Hallengren, minister för
vuxnas lärande.

Uppdraget bör fokusera på utveckling och genomförande av validering med
utgÃ¥ngspunkt i individens behov.  Myndigheten ska ocksÃ¥ beakta de
resultat och erfarenheter som finns från tidigare försöksverksamhet med
fokus på utländsk yrkeskompetens. Denna försöksverksamhet startade inom
den s.k. Valideringsutredningen och har bedrivits i åtta kommuner.

För den utökade försöksverksamheten får myndigheten använda 2 miljoner
kronor under 2003 och 2004. Myndigheten bör samverka med företrädare
för AMS, CFL och andra myndigheter samt med parter inom arbetslivet.
Uppdraget skall delrapporteras till regeringen senast den 1 mars 2004
och slutrapport lämnas senast den 1 mars 2005.

Mer information om departementsskrivelsen Validering m.m – fortsatt
utveckling av vuxenutbildningen (DS 2003:23) finns på
Utbildningsdepartementets hemsida: www.utbildning.regeringen.se
----------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB