Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Remisser Validering m.m.
Publicerad: 2003-08-19

Bifogade filer fŲr nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Remiss Ordning och reda.pdf 60Kb
Remiss Validering.pdf 397Kb

FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2003-08-19
Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
-----------------------------------------------
FBRs remissyttrande över
DS 2003:23 Validering m.m.
SOU 2002:07  Ordning och reda bland
                      allm√§nna handlingar
-----------------------------------------------
Folkbildningsrådet har lämnat synpunkter på utbildningsdepartementets skrivelse
Ds 2003:23 Validering m.m. - fortsatt utveckling av vuxnas lärande.

Rådet pekar på vikten av väl utvecklade former för validering av förvärvade kunskaper
och hänvisar till tidigare inlämnade skrivelser från FBR om behovet av samordning i form av gemensamma "plattformer" för både validering. vägledning, studiestödsinformation och uppsökande verksamhet.

På central nivå tillstyrker rådet inrättandet av en särskild delegation för validering som knyts till Nationellt Centrum för Flexibelt lärande (CFL).

När det gäller de frågor kring yrkesutbildningar som tas upp i departementskrivelsen tillstyrker Folkbildningsrådet att staten tar över finansieringen av de kommunala påbyggnadsutbildningarna samt att vissa av dem förs över till KY. Rådet delar också regeringens bedömning att det finns skäl att överväga ett system för yrkesutbildningar
som bygger på gymnasieskolan men som organisatoriskt befinner sig utanför högskolan och KY. I samband med detta refererar rådet till den enkätundersökning som genomförts inom
folkbildningsområdet som visar på den stora omfattning av yrkesutbildnignar som bedrivs främst av folkhögskolor men också av studieförbund.

Slutligen poängterar Folkbildningsrådet vikten av att utreda frågorna kring rätten för utbildningsanordnarna att, i förekommande fall, själv svara för myndighetsutövningen att utfärda betyg.

I ett kortfattat yttrande över utredningen SOU 2002:97 Ordning och reda bland allmänna handlingar tillstyrker rådet förslaget om att reglerna i 15 kap. sekretesslagen samt arkivlagen samordnas i en ny särskild lag om hanteringen av allmänna handlingar.

För kännedom bifogas yttrandena i sin helhet (bilagor).
----------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet, vilken dessutom √§r √•tkomlig fr√•n r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB