Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Ur budgetpropositionen, info 2
Publicerad: 2003-09-23
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2003-09-23
Information fr√•n Signild H√•kansson tel. 08-412 48 04  
------------------------------
Ur budgetpropositionen, info 2
------------------------------

Vuxnas lärande
Förslagen återfinns under utgiftsområde 16, avsnitt 7 Vuxnas lärande

I fr√•ga om folkbildningen h√§nvisar regeringen till SUFO 2 och till den s√§rskilda utredningen om ‚ÄĚdem som inte deltar‚ÄĚ samt till folkbildningens egen Framsyn, vilka samtliga ska redovisa sina slutsatser under v√•ren 2004. N√•gra nya f√∂rslag l√§ggs inte. (7.3.6) Man konstaterar vidare att folkbildningen bidrar till en h√∂g utbildningsniv√• i landet och att man b√§ttre √§n m√•nga andra akt√∂rer n√•r m√§nniskor med funktionshinder, korttidsutbildade och personer med utl√§ndsk bakgrund. Man uppm√§rksammar att s√§rskilt kommunernas bidrag till studief√∂rbunden minskat kraftigt under de senaste √•ren och pekar p√• att SUFO 2 har ett s√§rskilt uppdrag att belysa konsekvenserna av denna utveckling. (7.5.5)

Angående den kommunala vuxenutbildningen konstateras att det finns behov av en översyn av styrdokumenten för den grundläggande vuxenutbildningen. Regeringen återkommer till detta i samband med skollagspropositionen. Man framhåller också att reformeringen av den kommunala vuxenutbildningen måste fortsätta efter kunskapslyftet och att det blir en viktig uppgift för den nya Myndigheten för skolutveckling samt för CFL (Nationellt Centrum för Flexibelt Lärande) att stödja detta förändringsarbete. (7.5.1)

Svenska för invandrare: Två utredningar angående sfi och flyktingmottagande redovisas nu i september. Oberoende av vilka förslag som där läggs finns behov av kvalificerade lärare i svenska som andra språk. Regeringen uppdrar åt Myndigheten för skolutveckling att i samråd med CFL m.fl. att genomföra kompetensutveckling för sfi-lärare i form av distansutbildning. För detta ändamål anvisas årligen 5 miljoner kronor under 2004 och 2005. (7.5.4)

Den uppsökande verksamheten är enligt regeringen betydelsefull för att nå vuxna med kortast utbildning, varför den bör fortsätta med samma inriktning och i oförändrad omfattning. Folkbildningen spelar en viktig roll för personer med olika funktionshinder. Regeringen finner det därför viktigt att Folkbildningsrådet fortsätter att fördela medel till de prioriterade målgrupperna. Medlen för kontakttolkutbildning utnyttjas däremot inte fullt ut. En viss omfördelning härifrån till anslaget för kontakttolkutbildning görs därför tillfälligtvis under 2004. (7.5.7)

Validering: En särskild delegation för att främja utvecklingen av legitimitet, kvalitet och metoder för validering utanför högskoleområdet inrättas under en fyraårsperiod. Ansvaret för validering bör delas mellan utbildningsväsendet och arbetslivet. Genomförandet av validering bör ske genom regional samverkan mellan utbildningshuvudmän, branscher och arbetsmarknadens parter. Delegationen bör ges ställning som egen myndighet, men administrativt knytas till CFL. Delegationens verksamhet beräknas kosta 60 miljoner kronor under perioden (15 milj per år). (7.5.8)

En försöksverksamhet med eftergymnasial lärlingsutbildning för vuxna till vissa små hantverksyrken bör genomföras. Det handlar om yrkesutbildningar som kräver flera år av praktisk färdighetsträning och som inte naturligt hör hemma inom KY eller högskolan (ex guldsmed, sadelmakare, tapetserare). 3, 8 miljoner kronor anvisas till försöksverksamheten.
(7.5.8)

Det b√∂r pr√∂vas om vissa p√•byggnadsutbildningar kan vidareutvecklas till utbildningsformer som √§r ett statligt ansvar och statligt finansierade. Det handlar i s√• fall om en √∂verg√•ng inf√∂r 2005. √Ėverg√•ngen kan ske till KY-utbildning eller yrkesh√∂gskola men ocks√• folkh√∂gskolan och kompletterande utbildning n√§mns som alternativ. En samr√•dsgrupp med representanter f√∂r bl.a. kommunerna, KY-myndigheten samt h√∂gskolor och andra utbildningsanordnare b√∂r inr√§ttas f√∂r att leda arbetet. Finansieringen av de ber√∂rda utbildningarna f√∂resl√•s ske genom en √∂verf√∂ring fr√•n kommunernas allm√§nna bidrag till KY-myndigheten inf√∂r 2005, ber√§knat till 250 miljoner. (7.5.8)

IT-portal: Ett gemensamt IT-system för information och vägledning bör utvecklas i samarbete med berörda nationella aktörer. Det ska kunna användas av såväl professionella vägledare som enskilda som söker information om utbildningar från grundskola till högre utbildning. Regeringen avser att ge Skolverket i uppdrag att fullfölja det arbete som påbörjats ned att utveckla en sådan Internetbaserad portal i samarbete med bl. a. Arbetsmarknadsstyrelsen och Högskoleverket. För detta avsätts 10 miljoner kronor under en treårsperiod (7.5.8). FIN (Folkhögskolornas Informationstjänst) deltar redan, för folkhögskolornas del, i nämnda samarbete kring IT-portalen.

I övrigt kan nämnas att vuxenutbildningens roll i den regionala utvecklingspolitiken också uppmärksammas. En pilotstudie genomförs för att kartlägga, analysera och problematisera samverkan mellan berörda myndigheter när det gäller utbildningsfrågor utifrån ett arbetskrafts- och kompetensförsörjningsperspektiv. I arbetet har vikten av att även gymnasieskolan och vuxenutbildningen beaktas i frågor som rör utbildningspolitikens betydelse för hållbar regional och nationell tillväxt lyfts fram. (7.3.8)


Skolområdet
Här anges kort några förslag som återfinns inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, avsnitt 6 Barn- och ungdomsutbildning.

En proposition om gymnasieskolan kommer att lämnas våren 2004 med ikraftträdande den 1 juli 2007. Regeringen återkommer under 2004/2005 till riksdagen med anledning av skollagsbetänkandet. Bl.a. kommer förslag som avser att stärka elevernas rättigheter och inflytande. Regeringen avser också att låta en särskild utredare göra en bred genomlysning av frågan om entreprenader i gymnasieskolan. För närvarande är sådana enbart möjliga i fråga om undervisning i karaktärs- och yrkesämnen. (6.1.13)

Regeringen anser att det strukturerade kvalitetsarbetet på skol- och kommunnivå behöver stärkas. Regeringen avser att vidareutveckla kvalitetsredovisningarna och utforma tydligare regler. Skolverket har fått i uppdrag att utreda och utveckla systemet för resultatinformation och att bl.a. föreslå kvalitetsindikatorer. (6.1.1)

Regeringen avser att inrätta en yrkesutbildningsdelegation som ska verka för höjd kvalitet i och ökad rekrytering till gymnasieskolans yrkesinriktade utbildningar. (6.1.11)

År 2004 kommer att vara Europeiska årets för utbildning inom idrott. Riksidrottsförbundet har utsetts till nationellt samordningsorgan. (6.1.7)


CFL
CFL (Nationellt Centrum för Flexibelt Lärande) har genomfört uppdraget att sammanföra Statens skolor för vuxna med den del av Distums verksamhet som rörde folkbildningen till en myndighet. Verksamheten har endast pågått under drygt ett år och det är därför för tidigt att se effekterna av de insatser som gjorts för att höja den pedagogiska och metodiska nivån i centrumets egen verksamhet samt i verksamheten inom folkhögskolor, studieförbund och kommunal vuxenutbildning ute i landet. Regeringen bedömer att verksamheten bör fortsätta med samma inriktning och i oförändrad omfattning.

Regeringen anser att verksamheten skall ha samma omfattning och inriktning som tidigare år. Anslagsnivån har justerats ned med 6,3 miljoner kronor med anledning av att tidigare beslutad anslagsförstärkning för omstruktureringskostnader upphört. Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att riksdagen anvisar ett ramanslag om 98.134 000 kronor för budgetåret 2004.


Sveriges nätuniversitet
För att bredda rekryteringen till högre utbildning föreslår regeringen att Sveriges nätuniversitet tillförs 100 miljoner kronor för att ge en extra ersättning om 20 000 kronor per helårsstudent under 2004. Sveriges nätuniversitet är en samverkan kring den IT-stödda distansundervisningen som skapades 2002. Syftet med denna samverkan är att den skall bidra till att öka tillgängligheten och bredda rekryteringen till högre utbildning.

Stödet till Sveriges nätuniversitet innebär att det, precis som under 2003, ges en extra ersättning om 20 000 kronor per helårsstudent för en stor del av distansundervisningen.


Folkhälsa
(utgiftsområde 9, kapitel 5)
Den nya folkhälsopolitiken som riksdagen beslutade om i april 2003 (Mål för folhälsan, prop. 2002/03:35) innebär en perspektivförskjutning mot ett mer hälsofrämjande synsätt. Fokus ligger mer på bestämningsfaktorer för hälsan i stället för sjukdomarna. Folkhälsoaspekter ska beaktas i politiska beslut på nationell, regional och lokal nivå. Incitament ska skapas så att arbetet med folkhälsofrågor prioriteras.

Regeringen konstaterar bl.a. att Statens Kulturråd inom Kultur i arbetslivet har gett stöd till flera hälsofrämjande projekt. Regeringen avser att genomföra en fördjupad analys kring det positiva sambandet mellan kultur och hälsa.

F√∂r att forts√§tta arbetet med genomf√∂randet av alkoholhandlingsplanen anser regeringen att anslaget b√∂r tillf√∂ras 75 miljoner kronor f√∂r 2004. F√∂r att genomf√∂ra den nationella narkotikahandlingsplanen har 325 miljoner kronor avsatts f√∂r 2002‚Äď2004. Av dessa medel har 100 miljoner kronor avsatts till en s√§rskild satsning inom kriminalv√•rden. Enligt den aktionsplan som den nationelle samordnaren presenterat och som antagits av regeringen, kommer medel att anv√§ndas f√∂r bl.a. forskning, samordningsinsatser, opinionsbildning, metodutveckling samt uppf√∂ljning.

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet, vilken dessutom √§r √•tkomlig fr√•n r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB