Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Ur budgetpropositionen
Publicerad: 2003-10-01

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Budgetprop.17_25_s131-133.pdf 133Kb

FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2003-09-23
Information fr√•n Paul Nor√©n tel. 08-412 48 24     
------------------------------
Ur budgetpropositionen
------------------------------

Regeringen har lämnat sin budgetproposition till riksdagen.

Folkbildningsanslaget
Under utgiftsområdet 17 och politikerområde 25 redovisas regeringens förslag. De två anslagen (allmänna anslaget och folkhögskolans särskilda utbildningsinsats) får en pris- och löneomräkning på ca 3,2% .

Detta innebär att regeringen föreslår ett anslag på 2 601 172 000 kr, vilket är ca 81 mkr högre än årets anslag.

Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen och till kontakttolkutbildning
För de båda anslagen sker enbart en pris- och löneomräkning.

Se vidare bilagt utdrag ur budgetpropositionen (bidrag till folkbildningen).

På regeringens webbplats finns ytterligare information:

Studiestöd
Från och med 2004 kommer det högre bidraget i studiemedelssystemet, som en besparingsåtgärd, inte att lämnas för studier på gymnasial nivå till dem som redan har treårig gymnasial utbildning. För repetitions- och kompletteringsstudier gäller således den generella bidragsnivån för denna grupp.

Den planerade uppbyggnaden av rekryteringsbidraget kommer att ske i en lugnare takt än det ursprungligen var tänkt. Detta innebär att den beräknade anslagsnivån för 2004 minskas med 700 miljoner. En ökning med 200 miljoner beräknas för 2005.

Bidrag till studier under kortare tid (korttidsstudiest√∂d) f√∂rdelas numera av LO, TCO och Sisus. Bidragen utg√•r bl.a. vid vissa studiecirklar och korta folkh√∂gskolekurser f√∂r deltagare med kort utbildning eller funktionshinder.  Hanteringen av st√∂det n√§rmare m√•lgruppen har st√§rkt rekryteringen och resurserna har varit otillr√§ckliga. St√∂det tillf√∂rs d√§rf√∂r 25 nya miljoner inkl 1,2 miljoner f√∂r √∂kad administration.

Strategi för hållbar utveckling
Hållbar utveckling är ett övergripande mål för regeringens politik. Alla politiska beslut skall utformas så att de tar hänsyn till ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser på lång sikt. Regeringen har beslutat att inrätta ett särskilt kansli för hållbar utveckling i Statsrådsberedningen. Kansliet skall koordinera regeringskansliets arbete med hållbar utveckling.

I budgetförslaget, under utgiftsområde 16 - Utbildning, konstateras att Folkbildningsrådet har redovisat regeringens uppdrag att beskriva hur folkbildningen breddat sina insatser i riktning mot hållbar utveckling. Regeringen har noterat att folkbildningen fortsatt bidra till att medvetandegöra, informera och påverka medborgarna i riktning mot att ställa om Sverige till ett inte bara ekologiskt utan också ekonomiskt, socialt och demokratiskt hållbart samhälle.

Folkbildningsr√•det fick i regleringsbrevet f√∂r √•r 2001 i uppdrag att redovisa vilka insatser som folkh√∂gskolor och studief√∂rbund gjort kring utbildning f√∂r h√•llbar utveckling. Inf√∂r 2002 fick Folkbildningsr√•det i uppdrag att redovisa hur folkbildningen  har arbetat f√∂r att bredda verksamheten i riktning mot h√•llbar utveckling. √Ąven f√∂r innevarande √•r skall r√•det redovisa insatser kring utbildning f√∂r h√•llbar utveckling inom folkh√∂gskolor och studief√∂rbund.

Regeringens beslut att inrätta ett särskilt kansli för samordning av insatserna med hållbar utveckling visar tydligt vilken vikt regeringen lägger vid frågan. Folkhögskolor och studieförbund bedöms även framgent vara en viktig aktör för att erbjuda vuxna utbildning som främjar hållbar utveckling.

Regeringen föreslår en ny demokratisatsning under 2004
Regeringen föreslår i budgetpropositionen att 10 miljoner kronor avsätts för en ny demokratisatsning under 2004. Satsningen kommer bl.a. att innehålla särskilda insatser för att stimulera till ett ökat valdeltagande i 2004 års val till Europaparlamentet.
Vidare föreslår regeringen att riksdagspartierna erhåller särskilda medel för att informera inför Europaparlamentsvalet, i likhet med 1995 och 1999 års val. Sammantaget tillförs riksdagspartierna 20 miljoner kronor för detta ändamål.

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet, vilken dessutom √§r √•tkomlig fr√•n r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB