Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Inbjudan från CFL att söka medel för förs
Publicerad: 2003-10-10
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2003-10-10
Information fr√•n Tore Persson tel. 08-412 48 19     
------------------------------
Försöksverksamhet som stöd
för kunskapsbildningen
inom CFLs folkbildningsenhet
------------------------------

Kunskapsbildningsarbetet vid folkbildningsenheten inom CFL (Nationellt centrum f√∂r flexibelt l√§rande) syftar till att ta fram ny kunskap av spetskarakt√§r f√∂r att vidareutveckla folkbildningens flexibla l√§rande. Arbetet √§r organiserat kring det ‚ÄĚexpertr√•d‚ÄĚ best√•ende av 27 folkbildare som i fyra olika intressegrupper, p√• Folkbildningsn√§tet, diskuterar kunskapsfr√•gor kring folkbildningens flexibla l√§rande.

Tanken är att när tillräckligt konkreta frågeställningar har formulerats i dessa diskussioner, så tillsätts en arbetsgrupp med uppgift att ta fram en CFL-rapport i frågan. Rapporten skall vara av handbokskaraktär och den där presenterade nya kunskapen skall vara omedelbart användbar för folkhögskolornas och studieförbundens pedagogiska personal eller annan personal, beroende på kunskapsområde. Två sådana rapporter har redan utgivits av CFL:

- "Flexibelt l√§rande p√• N√§tet ‚Äď en handbok f√∂r cirkelledare", av Tommy Nilsson (I samverkan med Folkbildningsr√•det).

- "Mailm√•l ‚Äď en spr√•klig dr√§kt f√∂r folkbildande n√§tsamtal", av Ove Rackner.

Två ytterligare rapporter kommer inom den närmaste tiden, med fokus på frågan om hur man skapar en god organisation i folkhögskola respektive studieförbund som stöd för ett folkbildningens flexibla lärande.

Det huvudsakliga materialet för den nya kunskap vi tar fram och sammanställer i våra rapporter skall vara de erfarenheter man på olika håll i svensk folkbildning har gjort under de senaste årens projektsatsningar, eller på annat sätt. Vi ser dock att för att kunna producera rapporter med en kvalitet vi önskar vad gäller nytänkande, bör vi även, i en del fall, ha möjligheten att komplettera existerande lokala erfarenheter med nya erfarenheter som tidigare inte gjorts.

Folkbildningsenheten vid CFL bjuder därför in folkbildningens parter att söka utvecklingsmedel av begränsad karaktär inom området flexibelt lärande som syftar till att skaffa erfarenheter och utveckla kunskap inom ett särskilt kunskapsfält.

Under våren 2004 vill vi få nya erfarenheter från ett kunskapsfält där begränsade erfarenheter idag finns:

"Goda kombinationer av Närundervisning (NU) och Distansundervisning (DU) i folkhögskolans flexibla lärande."

Vi inbjuder att söka medel för att i flexibel folkhögskolekurs under våren pröva nya arbetsformer inom området ovan.

Hur kan man i folkhögskolekurser öka friheten i tid och rum och därigenom lätta på schemabundenheten? Hur kan man då bevara närhet och levande samtal mellan kursens deltagare? Du som är kursledare och har erfarenhet av både när- och nistansundervisning (NUDU) inbjuds att delta i en försöksverksamhet som vill ge svaren. Det handlar om att vidareutveckla gamla erfarenheter, men även att skaffa helt nya i olika kombinationer av NU och DU. Gör gärna varierande försök i redan pågående kurser.

Några exempel på NUDU-kombinationer: NUDU-samverkan mellan folkhögskolor (ev. även med studieförbund), distanskurser med regelbundna fysiska träffar, kompletterande stödundervisning på distans, distansinslag i NU-kurser, kurser för deltagare i olika länder med både när- och distansinslag…

V√•r √∂nskan √§r att se fler och annorlunda modeller. Fritt fl√∂dande fantasier som leder till s√•v√§l ‚ÄĚtokiga‚ÄĚ som djupt seri√∂sa kursinslag √§r v√§lkomna.

Om tillräckligt många ansökningar med unika, intressanta och nyskapande försök kommer in, kommer vi att välja ut 6-7 försöksverksamheter inom detta område. Varje försöksverksamhet får en schablonsumma om 25.000 kr. Villkoret är att försöket löper under den kommande våren och att det slutrapporteras till CFL senast den 28/5 2004. Vidare förutsätts att försöksverksamheten nära samarbetar med de mentorer som CFL utser för detta område. Mentorerna lyfter, vid försöksperiodens slut, därefter in de erfarenheter försöksverksamheten genererar i den kunskap som redan samlats ihop på annat sätt och ansvarar därefter för att slutföra arbetet med en rapport inom kunskapsområdet.

Den rapport vi här syftar på kommer att publiceras i slutet av 2004. En motsvarande arbetsgrupp om "Goda kombinationer av Närundervisning (NU) och Distansundervisning (DU) i studieförbundens flexibla cirklar" kommer att startas våren 2004, med sin försöksverksamhet förlagd till hösten 2004. Denna rapport kommer att publiceras under 2005.

Ans√∂kan som skall inneh√•lla uppgifter om s√∂kande organisation, projektledare/kontaktperson, beskrivning av f√∂rs√∂k med tids/arbetsplan och m√•l, skall i digital form vara yvonne.klerell-forsstrom@cfl.se tillhanda senast fredagen den 14/11 2003 och m√§rkas ‚ÄĚNU/DU". Besked om tilldelning av utvecklingsmedel meddelas torsdagen den 4/12 2003.

Frågor om den ovan beskrivna försöksverksamheten kan ställas till:

Ingemar Svensson  
0702‚Äď254555

eller till

Keith Bryant
0611‚Äď557979
0706‚Äď034254


------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet, vilken dessutom √§r √•tkomlig fr√•n r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB