Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Motioner till riksdagen om folkbildning m
Publicerad: 2003-10-15
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2003-10-15
Information fr√•n Britten M√•nsson-Wallin tel. 08-412 48 05     
------------------------------
Motioner till riksdagen 2003/04 om folkbildning m.m.
------------------------------

Ett antal motioner om folkbildning m.m. har inlämnats till riksdagen. Bland motionerna finns till exempel förslag om nedskärning av folkbildningsanslaget och förslag om uppräkning av samma anslag. Det finns motioner som handlar om att fördelningen av bidrag mellan studieförbunden bör ses över så att bidragsfördelningen inte blir konserverande, om att stat, landsting och kommun ska underlätta medborgarinflytande och delaktighet genom att stärka folkbildningen, om att folkbildningen inte ska momsbeläggas, om att amatörkulturen ska få ett eget anslag, om att folkbildningens betydelse för integration ska betonas ytterligare m.m.

Moderaterna
Kommittémotion Kent Olsson m.fl: Kultur, medier, trossamfund och fritid
- Folkbildningen - besparing på 300 milj.kr. Aktiva insatser för att öka andelen uppdragsutbildning och annan icke-bidragsberoende utbildning bör kunna göras även fortsättningsvis.
- Regeringen b√∂r se √∂ver budgetdialogen med Folkbildningsr√•det mot bakgrund av RRVs rapport ‚ÄĚFolkbildning- styrning och kontroll‚ÄĚ (√•r 2000).
- 900 milj.kr som idag återfinns inom detta politikområde förs över till utgiftsområde 16, politikområde 25:88 för Vuxnas utbildning. Anslaget 25:1 ska uppgå till 1 401,172 milj.kr i stället för som föreslås 2 601,172 milj.kr.

Kristdemokraterna  
Partimotion Alf Svensson m.fl: Kultur, medier, trossamfund och fritid
- Uppdrag till KUR att utreda de funktionshindrades delaktighet i och tillgänglighet till kulturlivet.
- Skapa ett system med kulturcheckar, en skattebefriad löneförmån.
- √Ėkat st√∂d till allm√§nna samlingslokaler + 8 milj.kr.(folkbildningen n√§mns)

Kommitt√©motion Helena H√∂ij m.fl:        Ideella sektorn, folkr√∂relser och folkbildning
- Komplettera målet för folkrörelsepolitiken (ej folkbildningspolitiken) med ...att stärka den ideella sektorn och utveckla dess roll i samhället.
- Sverige bör även fortsättningsvis avstå från att beskatta ideellt arbete.
- √Ėka st√∂det till amat√∂rkulturen med 1 milj.kr.
- Folkbildningen får inte p.g.a. utredningsarbeten lämnas utan satsningar eller vad gäller satsningar på det livslånga lärandet.
- Folkbildningens ekonomi - det minskade stödet har inneburit kraftiga rationaliseringar och högre avgifter. Det blir allt svårare för folkbildningen att nå de ekonomiskt svagaste grupperna.
- Folkbildning f√∂r utbildning ‚Äď folkbildningen f√•r inte del av resurser som tillst√§lls Skolverket f√∂r kompetensutveckling f√∂r l√§rare och kommunerna f√∂r rekrytering. Examinationsr√§tt f√∂r alternativa utbildningsanordnare och friskolor √§ven inom vuxenutbildningen.
- Folkbildning och demokrati ‚Äď uppf√∂ljning av dialogen som f√∂rts i folkr√∂relsefora.
- Folkbildning och kuturen ‚Äď det b√∂r finnas ett l√•ngtg√•ende samarbete mellan folkbildningen/studief√∂rbunden och amat√∂rkulturorganisationerna.

Folkpartiet
Kommitt√©motion Lennart Kolmats m.fl:  Kulturpolitiken
- Kunskap och bildning: Studieförbunden utgör ett viktigt nav i kulturens infrastruktur.
- Folkbildningsrådet har genom ett principbeslut låst fast anslagen på ett sätt som missgynnar studieförbund i tillväxt.
- Nya satsningar, nya studief√∂rbund f√•r inte st√∂d fr√•n folkbildningsanslaget f√∂rr√§n ett √•r senare vilket bl.a. drabbar Sensus studief√∂rbund och samarbetet med  Ibn Rushd. Detta √§r ett stort problem som h√§mmar nyt√§nkande och regeringen b√∂r g√∂ras uppm√§rksam p√• detta problem.

Enskild motion Anita Brodén och Gunnar Nordmark: Folkrörelsernas betydelse
- Vikten av en stärkt och säkrad position för studieförbund och folkhögskolor. Det finns anledning för regeringen att notera det stöd man fått genom de folkbildande organen och att dess villkor uppmärksammas och förbättras

Enskild motion Erik Ullenhag: Integration och folkbildning
- Konserverande statsbidragssystem ‚Äď Studief√∂rbund som b√∂rjar arbeta med nya grupper f√•r inte erforderligt st√∂d eftersom st√∂det ber√§knas utifr√•n kurstimmar ett studief√∂rbund historiskt haft. Statsbidraget b√∂r ses √∂ver f√∂r att tillse att det inte bidrar till en konservering av studief√∂rbunden.
- Folkbildningens roll i och betydelse för integrationsarbetet måste betonas mer.

Enskild motion Linnéa Darell och Karin Granbom: Folkhögskolornas roll i folkbildningsarbetet
- Större trygghet i studiestödets utformning t.ex. beslut om studiefinansiering för hela studietiden.
- Ingen onödig tidsutdräkt i utredningsarbetet som påverkar de åtgärder som kan föreslås i syfte att förbättra situationen för såväl folkhögskolorna som deras elever

Centerpartiet
Kommittémotion Birgitta Sellén m.fl: Kultur, medier, trossamfund och fritid
- Bidrag till folkbildningen ‚Äď Folkh√∂gskolornas ekonomiska situation √§r besv√§rlig och risk f√∂r att urholka folkh√∂gskolornas folkbildningsarbete. Folkbildningsanslaget b√∂r d√§rf√∂r √∂kas med 10 milj.kr.
- 115 milj.kr till en särskild ungdomssatsning: ung kultur i hela landet.

Kommittémotion Birgitta Sellén m.fl: Kulturpolitik
- Kultur ur ett folkh√§lsoperspektiv ‚Äď folkbildningen har kommit en bit p√• v√§g n√§r det g√§ller att uppm√§rksamma kulturens roll i det f√∂rebyggande folkh√§lsoarbetet. ‚ÄĚDet goda livet‚ÄĚ i S√∂dermanlands l√§n √§r ett bra exempel p√• hur man kan arbeta med livsstilsfr√•gor.
- Folkbildning ‚Äď Grunden i en svensk deltagardemokrati √§r bl.a. de tusentals m√∂tesplatser som genom f√∂reningsliv, studief√∂rbund och partier erbjuds i det lokala samh√§llet. Stat, landsting och kommun ska underl√§tta medborgarinflytande och delaktighet genom att st√§rka folkbildningen. 40 milj. kr till samlingslokaler.
- R√§tt till folkbildning ‚Äď Studief√∂rbundens stora betydelse som arrang√∂r av kulturprogram, cirklar m.m. med m√∂jlighet till f√∂rkovran inom amat√∂rkulturen. Folkh√∂gskolor fungerar b√•de som kulturcentra i sin n√§rregion och som f√∂rberedelser till studier vid h√∂gskolor eller f√∂r kulturpedagogiskt arbete i folkbildningen.
- Momsbeläggning av folkbildningsverksamhet avvisas.
- Folkh√∂gskolornas ekonomiska situation ‚Äď folkh√∂gskolornas verksamhet m√•ste prioriteras ekonomiskt f√∂r att f√• en h√•llbar situation s√• att utbildningarna kvalitetss√§kras.
- Amat√∂rkultur ‚Äď Folkbildningsr√•det tar liksom Kulturr√•det inte n√•got helhetsansvar f√∂r amat√∂rkulturen. En s√§rskild utredning b√∂r tills√§ttas som belyser f√∂ruts√§ttningarna f√∂r amat√∂rkultur och eget skapande.
- Den statliga utvärderingen av folkbildningen bör också se över möjligheterna att ge amatörkulturen ett eget anslag i stället för som idag ingå i folkbildningen.

Miljöpartiet
Enskild motion Lars Ångström: Resursfördelningen till folkbildningen
- Föråldrad fördelningsnyckel - se över principerna för hur resurserna till folkbildningen ska fördelas. Dagens fördelningsprinciper verkar inte uppfylla önskemålet att bidragsfördelningen kontinuerligt ska anpassas till de förändringar som sker inom folkbildningen och samhället.
- Motverkar statens m√•ls√§ttning ‚Äď folkbildningens betydelse f√∂r integration ska betonas ytterligare.

Socialdemokraterna
Enskild motion Anita Johansson m.fl: Folkbildning
- Vikten av att bibehålla blockstödet till frivilligorganisationerna inom ramen för Nordiska Ministerrådet.
- NFA (Nordens folkliga akademi) bör inte avvecklas förrän den nya organisationen för Nordiskt Center för vuxnas lärande börjat fungera ordentligt.
Vänsterpartiet
Kommittémotion Rossana Dinamarca m.fl: Folkbildning
- Mot bakgrund av främst kommunernas minskade bidrag till folkbildningen föreslås att en arbetsgrupp bestående av representanter för alla inblandade parter tillsätts för att få till stånd en dialog med kommuner och landsting om hur det nationella ansvaret för folkbildningen ska tas och fördelas.


------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet, vilken dessutom √§r √•tkomlig fr√•n r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB