Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Aktuellt kring vuxenutbildningen
Publicerad: 2002-01-23
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2002-01-23
Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
------------------------------------------------
Aktuellt från Utbildningsdepartementet kring vuxenutbildningen
------------------------------------------------
FBR Informerar har förra året redovisat några viktiga förslag/beslut som berör vuxenutbildningen under kommande år: Det gäller bl.a.
- prop. 2000/01 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen
- prop. 2000/01:63 Kvalificerad yrkesutbildning
- prop. 2001/02:15 Den öppna högskolan
- prop. 2001/02:4  En politik f√∂r tillv√§xt och livskraft i hela landet.

Vid tisdagens stora vuxenutbildningskonferens för förtroendevalda och ansvariga tjänstemän inom den kommunala vuxenutbildningen redovisade Utbildningsdepartementet några ytterligare planerade insatser under år 2002 enligt nedan.

Regeringsbeslut om inrättande av nationell myndighet
för flexibelt lärande

I propositionen om Vuxnas lärande presenterades en förändrad roll för Statens skolor för vuxna. I höstens budgetproposition föreslogs vidare att folkbildningsdelen inom dåvarande Distum skulle tillsammans med SSV slås samman till en helt ny myndighet.Konsekvensen av beslutet har inneburit att myndigheten Nationellt centrum för flexibelt lärande bildats. Myndigheten är placerad i Hässleholm och är från den 1 februari samlokaliserad med myndigheten för Kvalificerad yrkesutbildning.

Den nya myndigheten är också huvudman för de tidigare SSV-skolorna i Härnösand och Norrköping.

Utvecklingsplan för skolan

Regeringen planerar att lägga fram en utvecklingsplan för skolområdet och vuxenutbildningen. En utvecklingsplan är regeringens sätt att informera riksdagen hur man ser på skolutvecklingsbehoven de närmaste åren.

Utvecklingsplanen planeras att läggas fram i maj månad.

Proposition om ett nytt studiestöd för vuxna

I och med propositionen om Vuxnas lärande som riksdagen beslutade om i maj 2001 så fattade man också beslut om att införa ett nytt studiebidrag för vuxna. Detaljutformningen av hur studiebidraget kommer att utformas kommer regeringen att presentera i en proposition som planeras att läggas under
mars månad.

Proposition om vägledning och validering

Väglednings och valideringsutredningarna har under hösten 2001 lämnat sina förslag och utredningarna har varit ute på remiss. Beredningsarbetet med propositionerna har påbörjats och proposition är planerad att läggas under år 2002.

Arbetshypotesen är att presentera regeringens förslag i en samlad proposition.

Förordning som reglerar vuxenutbildningen
från och med 1 januari 2003

Under kunskapslyftsperioden har den gymnasiala delen av vuxenutbildningen reglerats i två förordningar, dels forordningen om kommunal vuxenutbildning dels förordningen om den särskilda
satsningen på utbildning av vuxna. När kunskapslyftet som projekt upphör behövs en ny förordning som reglerar vuxenutbildningen. Beredningsarbetet har påbörjats inom departementet och förordningen
presenteras i slutet av sommaren med ikraftträdande från 1 januari 2003.

Förordning som reglerar det riktade statsbidraget till kommunerna under perioden 2003-2005

Under perioden 2003-2005 kommer det att finnas ett riktat statsbidrag till kommunerna för anordnande av utbildningsplatser inom kommunal vuxenutbildning förutom de av kommunen finansierade
utbildningsplatserna. Fr√•n och med √•r 2006 planeras medlen ing√• i det generella statsbidraget till kommunerna. Beredningsarbetet p√•g√•r inom  departementet men √§r √§nnu inte detaljutformade. √Ąven om inte statsbidraget tr√§der i kraft f√∂rr√§n 2003 s√• √§r departementet medvetet om att kommunerna i tid beh√∂ver mer detaljerad information inf√∂r den kommunala budgetprocessen. Departementet avser d√§rf√∂r att presentera en mer detaljerad information.
--------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet, vilken dessutom √§r √•tkomlig fr√•n r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB