Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Info 2 Prop. Rekryteringsbidrag vid vuxe
Publicerad: 2002-03-25

Bifogade filer fŲr nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Proputdrag rekryteringsb.pdf 487Kb
Faktablad rekryteringsb.pdf 317Kb

FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2002-03-22
Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
---------------------------------------------------------
Info 2 Propositionen 2001/02:161
         om rekryteringsbidrag vid vuxenstudier
---------------------------------------------------------
I gårdagens FBR Informerar redovisade vi regeringens pressmeddelande om det nya rekryteringsstödet vid vuxenstudier. Detta träder i kraft den 1 januari 2003 och ersätter samtidigt det nuvarande särskilda utbildningsbidraget.

För kännedom biofgar vi nu ett faktablad kring propositionen samt ett utdrag ur propositionstexten betr. kapitel 9 Administration av rekryteringsbidraget (bilagor).

I det sistnämnda redovisar regeringen bl.a. hur den kommunala hanteringen av ansökningarna skall gå till. Folkbildningsrådet, TCO m fl. framhöll i sina remissyttranden att det är nödvändigt att ett formellt samrådsförfarande med bl.a. företrädare för arbetstagarorganisationer och folkbildningen inrättas för den kommunala administrationen av det nya stödet. Detta för att inte skapa "inlåsningseffekter" i systemet och se till att den studerande får valfrihet mellan exempelvis utbildningsanordnarna.

I propositionen markerar regeringen att det är viktigt att ett samrådsförfarande genomförs kring de övergripande riktlinjerna för fördelningen av bidraget men lagfäster inte detta.

FBRs kommentar
De personer som får rätt till det nya rekryteringsbidraget är i hög grad målgruppen för exempelvis folkhögskolans allmänna kurser. Sökande till dessa måste efter den 1 januari
lämna sin ansökan om det nya studiestödet till en kommunal handläggare som i sin tur skall tillstyrka eller avstyrka densamma innan den går vidare till CSN. Det kommer alltså att kräva ett nära samspel mellan folkhögskolan och den kommunala instansen för att skapa lika valmöjligheter för den studerande mellan folkhögskolan och Komvux. Inte minst om det uppstår ett läge där det antal stöd som kommunen tilldelats ej räcker till i förhållande till antalet sökande och en prioritering måste ske.

Motsvarande gäller i den mån ett studieförbund bedriver studiestödsberättigad utbildning på grundskole- eller gymnasienivå.

Sammanfattningsvis finns det goda skäl till att folkbildningsföreträdare efter riksdagsbeslutet själva kontaktar kommunerna för samtal om riktlinjer och former för hur den i propositionen angivna samverkan skall genomföras.
                                        ........................................

För den som vill ta ut propositionstexten i sin helhet (56 sidor) hänvisas till utbildningsdepartementets hemsida.
------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet, vilken dessutom är åtkomlig från rådets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se och finns också i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
E-post: fbr@folkbildning.se
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB