Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Regeringens utvecklingsplan
Publicerad: 2002-05-28

Bifogade filer fŲr nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
UTDRAG~1.PDF 580Kb
Smtf Regeringens utv.plan.pdf 554Kb

FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2002-05-28
Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
----------------------------------------------------------------
Skr 2001/02:188
Utbildning för kunskap och jämlikhet - regeringens utvecklingsplan för kvalitetsarbetet i förskola, skola
och vuxenutbildning
----------------------------------------------------------------
Regeringen har lämnat sin årliga utvecklingsplan till riksdagen.

Vi återger nedan pressmeddelandet från regeringskansliet.
Dessutom bifogas ett faktablad från utbildningsdepartementet kring innehållet i skrivelsen.

Vidare medföljer som bilaga utdrag ur utvecklingsplanen vad gäller:
- Några sidor ur det inledande översiktliga avsnitttet inkluderat
 Folkbildningen inf√∂r framtiden (sid 14)
- Avsnitt 3.2.4 Svenska för invandrare.

Utvecklingsplanen i sin helhet kan hämtas från regeringskansliets hemsida
http://www.regeringen.se    Klicka sedan vidare till Utbildningsdepartementet.

                                ...............................................

Pressmeddelande från utbildningsdepartementet 27 maj

I utvecklingsplanen presenterar regeringen ett samlat program för de
kommande årens kvalitetsarbete inom skolområdet. Utgångspunkten är de
senaste årens omfattande reformer för att förstärka utbildningsområdets
resurser och kvalitet.

- Dessa satsningar bör nu följas av ett tydligare statligt ansvar för
att uppnå en nationellt likvärdig och kvalitativt god utbildning, säger
utbildnings- och forskningsminister Thomas √Ėstros.

Utvecklingsplanen inleds med en tydlig ideologisk markering av
regeringens syn i ett antal frågor som nu är aktuella i skoldebatten.
Kunskapens och bildningens betydelse lyfts fram och vikten av att ta
tillvara allas lust att lära och utvecklas hela livet.

- Den gemensamma skolan som välfärdsstatens största framgång ställs mot
en sorteringsskola där eleverna skiktas med hjälp av tidiga betyg och
s√§nkt ambitionsniv√• f√∂r vissa elever, s√§ger Thomas √Ėstros vidare.

- Vi poängterar vikten av att fördela resurser efter behov och ställer
det mot f√∂rslagen om en statlig skolpeng, avslutar Thomas √Ėstros.

Förslagen i korthet:

Ett förstärkt kvalitetsarbete

· Skolverkets uppgifter renodlas och en ny utvecklingsmyndighet
inrättas. Skolverket uppgifter koncentreras till kvalitetsuppföljning,
granskning och tillsyn.

· Granskning av kvalitetsarbetet i skolor och kommuner blir det nya
Skolverkets centrala myndighetsuppgift. Granskning och tillsyn
fördubblas jämfört med i dag. Tillsynen bör regleras i lag. Den nya
skolutvecklingsmyndigheten får i uppgift att initiera lokal
skolutveckling och stödja kompetensutveckling.

· Varje skola ska minst en gång per år utarbeta en kvalitetsredovisning
där man utvärderar och bedömer den egna verksamheten i förhållande till
de nationella målen samt redovisa vilka åtgärder man vidtar om målen
inte nås. Statens krav på skriftlig dokumentation renodlas till
kvalitetsredovisningen genom att övriga krav på skolplan och arbetsplan
tas bort. Kvalitetsredovisningar införs också i förskolan och
skolbarnomsorgen.

· Skolverket får i uppdrag att utarbeta ett antal gemensamma
resultatmått som ska ingå i alla skolors kvalitetsredovisningar. De ska
spegla hela skolans uppdrag och omfatta målen såväl i läroplanen som i
kursplanen.

· Skolan ges en tydligare skyldighet att informera föräldrar och elever
om elevens studieutveckling kontinuerligt under hela grundskoletiden.
Utvecklingssamtalen har här en viktig roll och de bör regelmässigt leda
fram till en framåtsyftande individuell utvecklingsplan. Planen bör visa
vilka ytterligare insatser eleven behöver för att nå målen för
utbildningen och vilka överenskommelser som lärare, elev och föräldrar
ingått.

· För elever som inte når målen i åk 9 införs en skyldighet för skolan
att utfärda skriftliga omdömen där de kunskaper eleven har redovisas som
underlag för de kompletterande stöd eleven behöver för att nå godkänt.

Strategiska utvecklingsområden

Gemensam grund för alla
· Det nya skolutvecklingsverket ges som sitt första och viktigaste
uppdrag för de närmaste åren att förbättra utbildningsvillkoren för barn
och ungdomar i segregerade områden. De ska visa på framgångsfaktorer,
bedriva utvecklingsarbete men också lämna förslag till åtgärder som kan
förbättra situationen för eleverna.

· Alla ungdomar i gymnasieskolan behöver en gemensam kärna av kunskaper
och kompetens. Historiska kunskaper och perspektiv bör vara en del av
denna gemensamma kärna. Inrättandet av ett nytt kärnämne kan därför bli
aktuellt.

· En nationell handlingsplan för matematik från förskola till högskola
genomförs och en matematikdelegation tillsätts för att leda arbetet.

· Arbetet mot alla former av kränkande behandling och mobbing ska ges
fortsatt hög prioritet.

· Förstärkt kvalitet i förskolan. Barngruppernas storlek och
personaltätheten ska ses över och reformerna om maxtaxa och allmän
förskola ska följas upp och utvärderas.

Flexibilitet och samverkan
· Eleverna som behöver mer tid och stöd för att nå målen måste få det
inom ramen för den gemensamma skolan. Elever i grundskolan ska i sin
vanliga utbildning också kunna läsa vissa kurser på gymnasienivå och
gymnasieelever ska kunna läsa ämnen på högskolenivå.

¬∑  Elever som saknar beh√∂righet till gymnasieskolans nationella  program
bör i första hand erbjudas en individuellt upplagd studieplan inom ramen
för det gymnasieprogram de valt. I praktiken kan därmed det individuella
programmet  avskaffas i sin nuvarande form. Det kr√§ver en  f√∂rnyelse  av
förhållnings- och arbetssätt i de reguljära utbildningsvägarna.

· Yrkesutbildningen i gymnasieskolan behöver förstärkas. Samverkan
mellan utbildning och arbetsliv bör stärkas genom att dagens APU
utvecklas till ett mer organiserat Lärande i arbetslivet (LIA).
Regeringen avser att, i samverkan med svenska företag, ta ett särskilt
initiativ till utbytesprogram och utlandspraktik för elever på
yrkesinriktade utbildningar samt ett särskilt program för u-
landssamarbete riktat till dessa elevgrupper. En
yrkesutbildningsdelegation inrättas för att starta ett praktiskt
utvecklingsarbete bl.a. med att öka antalet utbytestjänstgöringar mellan
lärare i gymnasieskolan och yrkesverksamma arbetslivet.

· Kvalificerad yrkesutbildning (KY) bör fortsätta att utvecklas. En
yrkeshögskoleexamen införs i högskolan för kortare yrkesutbildningar
inom högskolan. Båda utbildningsformerna är värdefulla och kompletterar
varandra. De vidgar möjligheterna att välja fortsatt utbildning efter
gymnasiet och för yrkesverksamma att fortbilda sig.

· En särskild utredare tillkallas för att parallellt med utredningen om
mottagande och introduktion av flyktingar se över hur
svenskundervisningen för invandrare kan organiseras och förnyas.
Utgångspunkten bör vara att skapa en högkvalitativ utbildning i svenska
som bör kunna ske integrerat med arbete, praktik eller annan utbildning.

Lärare och ledare
· Regeringen avser att ta ett särskilt initiativ till att utvärdera och
kartlägga ledarskapet i skolan.

· Lärarna måste få möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling och
ges möjlighet att delta i forsknings- och utvecklingsarbete i skolan.
Karriärmöjligheter och andra utvecklingsmöjligheter för lärare behöver
förbättras.
----------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet, vilken dessutom √§r √•tkomlig fr√•n r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB