Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Inbjudan: Nya parter till Nätbildarna
Publicerad: 2002-08-15

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Kvalitetsmanual.pdf 265Kb

FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2002-08-15
Information fr√•n Tore Persson tel. 08-412 48 19     
------------------------------
Inbjudan: Nya parter till Nätbildarna
------------------------------

Interimsstyrelsen för folkbildningens distansnätverk Nätbildarna inbjuder härmed nya parter, folkhögskolor eller studieförbundsavdelningar, att ansöka om medlemskap i nätverket.


Bakgrund

Nätbildarna, Folkbildningsnätverk på distans, är ett projekt administrerat av Folkbildningsrådet och finansierat med medel från KK-stiftelsen. Projektet startade 1999 med 17 parter och fick vid halvårsskiftet 2001 en fortsättning, nu med sammanlagt 31 parter.

Under hösten 2002 bjuder nätverket gemensamt ut cirka 120 cirklar och kurser på distans.
I december 2002 avslutas projektet och fr√•n och med 2003 √§r N√§tbildarna ett sj√§lvfinansierat konsortium med sina medlemsparter som del√§gare. En interimstyrelse √§r tillsatt f√∂r att under h√∂sten skapa f√∂ruts√§ttningar f√∂r den nya organisationen. I november kommer en st√§mma att l√§gga fast f√∂r konsortiet och f√∂r n√§tverket n√∂dv√§ndiga skrivningar och konsortiets verksamheten kommer formellt att inledas den 1/1 ‚Äď03.


Mål

N√§tbildarna ser som sin uppgift att erbjuda ett stort antal kurser och studiecirklar med en h√∂g folkbildningskvalitet, p√• heldistans och med h√∂gst kvartsfart. M√•let √§r inte att folkbildningens m√•lgrupper forts√§ttningsvis skall studera helt p√• distans, m√•let √§r att tillskapa en flexibel m√∂jlighet f√∂r den som studerar p√• folkh√∂gskola eller i studief√∂rbundsavdelning, att g√∂ra ett √§mnesm√§ssigt tillval som annars inte varit m√∂jligt. Genom studieformen heldistans, kan vem som helst, var som helst i landet, delta i vilken som helst av de kurser och cirklar som n√§tverket bjuder ut. Genom distansformen erbjuds den studerande dessutom en frihet i tid. √Ąven om n√§tverket s√§ger nej till kontinuerlig antagning och f√∂ruts√§tter att dess kurser och cirklar arbetar med sammanh√•llna grupper (folkbildningskvaliteten), kan den studerande v√§lja tid p√• dygnet och tid i veckan f√∂r sina studier. Den studerande erbjuds dessutom, av n√§tverkets samtliga parter och av ett stort antal bibliotek som √§r kopplade till n√§tverket, en m√∂jlighet till lokalt handledningsst√∂d i det fysiska rummet.


Nya parter

I dag har projektet N√§tbildarna 31 parter. Av dessa √§r  12 studief√∂rbundsparter och 19 √§r folkh√∂gskolor. Tjugosex av de nuvarande parterna har klart annonserat ett intresse av fortsatt medverkan i n√§tverket. Ingen part har hittills klart deklarerat ett ointresse av en fortsatt medverkan.

Nätbildarnas framväxt och uppbygge har finasierats med folkbildningsgemensamma medel genom Folkbildningsrådet. Nätverket får därför inte stänga ute nya parter från folkbildningen som är intresserade av medlemskap. Får att behålla kvalitet och kontinuitet förbehåller sig dock Nätbildarna rätten att göra en kontrollerad intagning av nya parter varje år. Vid detta ansökningstillfälle, då konsortiet skall sjösättas och därmed en ny organisation skapas, är detta av extra stor vikt. Om inte särskilda skäl finns, kommer därför bara ett begränsat antal nya parter att antas vid detta ansökningstillfälle.


Villkor för deltagande

Deltagande part i Nätbildarna har rätt att få sina kurser/studiecirklar medtagna i nätverkets gemensamma utbud, vilket innebär att samtliga övriga parter samt anslutna biblioteksparter är skyldiga att marknadsföra de aktuella kurserna/studiecirklarna. Deltagande part har också rätt att, för sina kursdeltagare runt om i landet, få en lokal handledning i det fysiska rummt från övriga parter och från biblioteksparterna.

Deltagande part har att efterleva vad som stadgas i Nätbildarnas kvalitetsmanual (se bilaga).
Deltagande part måste även binda sig för att solidariskt marknadsföra nätverkets kurs/cirkelutbud i sitt eget närområde (och på sin egen skola, om folkhögskola) samt att erbjuda en lokal handledning i det fysiska rummet. Deltagande part ska dessutom efterleva vad som stadgas i Nätbildarnas konsortieavtal och andra gemensamma skrivningar vad gäller mål och verksamhet. En förutsättning för deltagande i nätverket är även att varje part har en ansvarig kontaktperson som följer och deltar i kommunikationen i nätverkets gemensamma informations- och kommunikationsstrukturen på Folkbildningsnätet

Eftersom N√§tbildarna fr√•n den 1/1 ‚Äď 03 kommer att vara organiserat som ett konsortium utan projektbidrag, m√•ste verksamheten finansieras med deltagaravgifter fr√•n parterna. Medlemsavgiften kommer att vara 12000 kr/√•r. Till denna kommer en avgift p√• 500 kr f√∂r varje kurs/cirkel som kommer ig√•ng. Avgift f√∂r deltagande erl√§ggs vid √•rets b√∂rjan och kursavgiften regleras vid varje terminsslut. Huvuddelen av denna avgift kommer att anv√§ndas till att finansiera en halvtidsanst√§llning f√∂r en central tj√§nsteman inklusive kringkostnader. √Ėvriga st√∂rre kostnader √§r central marknadsf√∂ring och fortbildningar f√∂r parternas kursledare och lokala handledare.

Det konsortieavtal som kommer att tecknas mellan samtliga parter, kommer att löpa på tre år. Den part som, inom avtalsperioden, önskar säga upp sitt medlemskap i Nätbildarna för kommande kalenderår, kan dock göra så förutsatt att anmälan om uppsägning inkommer senast sex månader i förväg.

Observera att nya parter som nu ansöker om medlemskap och som accepteras som medlemmar, kommer att få ett konsortieavtal att underteckna och att sökande part inte är juridiskt bunden till medlemsskap förrän detta avtal är undertecknat.

Nya parter som √∂nskar delta fr√•n och med den 1/1 ‚Äď03 skall, till n√§tverkets ledning, anm√§la och beskriva de kurser/cirklar man √∂nskar bjuda ut under v√•ren ‚Äď03 senast den 7/11 - 02.

Nya parter ska anm√§la en deltagare till den fortbildning f√∂r lokala handledare samt minst en deltagare till den kursledarfortbildning som kommer att anordnas under senare delen av h√∂sten (november ‚Äď december). Dessa b√•da kurser √§r denna h√∂st avgiftsfria. Resa till och fr√•n internat f√∂r deltagande i fortbildning f√∂r lokal handledare bekostas dock av aktuell part.


Ansökningstid

Digital ansökan, ställd till:


Samt undertecknad ansökan i pappersform ställd till:

Interimstyrelsen för Nätbildarna
c/o Ingemar Svensson
Folkbildningsrådet
Box 730
101 34 Stockholm

skall vara styrelsen tillhanda senast den 15/9 ‚Äď02. Beslut om nya parter tas den 20/9.  

Ansökan skall innehålla:
-  Organisationens namn, adress, telefonnummer, fax, e-post
-  Organisationens kontaktperson i N√§tbildarna. Adress, telefonnummer (√§ven mobil), e-post
-  En beskrivning av den s√∂kande organisationens egen utveckling och kompetens inom omr√•det Flexiblelt l√§rande och f√∂ruts√§ttningar att medverka i N√§tbildarna utifr√•n vad som stadgas i den bifogade kvalitetsmanualen.

För ytterligare upplysningar om Nätbildarna, kontakta nuvarande projektledare, Ingemar Svensson, Folkbildningsrådet., tel. 0150/669112 eller ingemar.svensson@folkbildning.net


------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet, vilken dessutom √§r √•tkomlig fr√•n r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 4, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB