Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Info 15 SAGA-anslaget
Publicerad: 2002-10-07
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2002-10-07
Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
-----------------------------------------------
Info 15   
Folkhögskolornas särskilda utbildnings- satsning inom aktivitetsgarantin
(SAGA-anslaget) 
-----------------------------------------------
Prognos 4

Utifrån den enkät/prognosblankett som lämnats i början av oktober av de folkhögskolor som erbjudit utbildningar med stöd av det särskilda anslaget (SAGA) kan följande noteras:

   14  kurser med sammanlagt ca 80     deltagare har avslutats
 158  kurser med sammanlagt ca 1350  deltagare har p√•b√∂rjats
    13  kurser med sammanlagt ca 160   deltagare √§r startklara

Utbildningssatsningen inom den särskilda aktivitetsgarantin har därmed f.n.
ca 1 500 studerande under andra halvåret 2002. Sammanlagt är drygt
90 folkh√∂gskolor  involverade i verksamheten.

Av enkätunderlaget framgår vidare att folkhögskolorna (inkl. 12 folkhögskolor som ännu ej finns med i SAGA-verksamheten) planerat nya möjliga kursstarter i oktober månad för sammanlagt drygt 50 utbildningar med ca 700 deltagare.

Med tanke p√• att regeringsbesluten kom sent och de sv√•righeter som funnits p√• en del orter att anvisa deltagare bed√∂mer vi inte att det √§r realistiskt att en s√• omfattande verksamhet kommer att genomf√∂ras. D√§remot borde det vara m√∂jligt att sammanlagt n√• mellan 1 500 ‚Äď 1 700 studerande vid h√∂stens kurser, vilket f√•r anses vara ett gott resultat.

Statsbidragsfördelningen
Som tidigare meddelats har Folkbildningsrådet garanterat att statsbidrag utgår för samtliga deltagarveckor i kurser som startats eller kommer att startas. Ingen folkhögskola behöver heller av ekonomiska skäl avstå från att anta fler deltagare inom redan befintliga kurser eller starta nya sådana. Statsbidragen kommer att räcka till även för dessa.

Rekvisition av statsbidrag
Utbetalning av statsbidrag sker under den f√∂rsta veckan i varje m√•nad under f√∂ruts√§ttning att rekvisition gjorts p√• fastst√§lld blankett (bilaga), underskriven av rektor samt √§r Folkbildningsr√•det tillhanda senast den sista dagen m√•naden f√∂re. Det r√§cker ej enbart med  faxad rekvisition.

Observera att rekvisition sker en gång per kurs, d v s efter avslutad kortkurs eller för långa kurser efter 15:e kursdagen. Det underlättar vår administration och uppföljning om rekvisitionen sker månadsvis och att inte folkhögskolorna väntar till sista datumet 13/12.

Vid redovisning av dagar ska endast faktiska kursdagar ingå - d v s ej lör-, sön- eller helgdagar om inte utbildning bedrivs dessa dagar. Ej heller skall lovdagar ingå i kursdags-redovisningen. Deltagare som integreras i ordinarie folkhögskolekurs redovisas som egen kurs. Dessa deltagare får naturligtvis ej ingå i den rapportering som görs till SCB för den vanliga statsbidragsgrundande verksamheten utan rapporteras enbart som SAGA-verksamhet.

Vissa medel står till förfogande som förstärkningsbidrag för skolornas merkostnader för undervisning av invandrare med stora svårigheter i svenska språket och för kursdeltagare med funktionshinder. Folkhögskolor som söker förstärkningsbidrag ska till rekvisitions-blanketten på särskild bilaga beskriva de faktiska merkostnaderna med uppgift om antal berörda deltagare per kurs (kursnr), typ av funktionshinder och typ av merkostnader samt en kostnadssummering.

Utbetalning av förstärkningsbidrag kommer ske efter särskild prövning och vid ett separat tillfälle med början under oktober månad.

Ytterligare upplysningar
F√∂r ytterligare upplysningar kring rapporteringen av kurserna kontakta Tomas √Ėstlund, tel 08 ‚Äď 412 48 25 eller  070 ‚Äď 584 78 61 eller e-post tomas.ostlund@folkbildning.se

För ytterligare upplysningar kring rekvisitionen av statsbidrag kontakta Paul Norén,
tel. 08 ‚Äď 412 48 24 eller 070 ‚Äď 548 13 01 eller e-post paul.noren@folkbildning.se

För mer allmänna frågor och bedömningar kontakta i första hand Lasse Magnusson,
tel 08 ‚Äď 412 48 06  eller 070 ‚Äď 67 102 67 eller lasse.magnusson@folkbildning.se
eller Signild H√•kansson, tel 08 ‚Äď 412 48 04 eller 070 ‚Äď 510 36 63 eller
-------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet, vilken dessutom √§r √•tkomlig fr√•n r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB