Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Info 1 Budgetpropositionen 2003
Publicerad: 2002-10-08

Bifogade filer fŲr nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Vuxutbild.pdf 444Kb
Pressmedd.pdf 83Kb
Bidrag till folbild.pdf 135Kb

FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2002-10-08
Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
-----------------------------------------------
Info 1  Budgetpropositionen 2003   
-----------------------------------------------
Regeringen har lämnat sin budgetproposition till riksdagen.

Folkbildningsanslaget
Under utgiftsområdet 17 - och där politikerområde 25 - redovisas regeringens förslag.

De två anslagen (allmänna anslaget och folkhögskolans särskilda utbildningsinsats) får en pris- och löneomräkning på ca 2,8% .

Andra anslag inom politikerområdena har fått ett lägre påslag. Regeringens motiv för att freda folkbildningen från detta framgår av ett pressmeddelande där det framhålls:

"Folkbildningen har en särställning inom svensk vuxenutbildning och har genom sitt arbetssätt bidragit starkt till att utveckla formerna för vuxnas lärande. Regeringen anser det angeläget att värna folkbildningen och föreslår att den undantas från minskningen av den statliga konsumtiuon som föreslås i denna proposition".
När det gäller anslagsposten för folkhögskolans särskilda utbildningsinsats minskas samtidigt de för år 2002 utgående 8 700 platserna till ca 7 000 platser i enlighet med tidigare beslut. De 7 000 platserna bibehålls sedan åren 2003-2005 och sedan läggs statsbidraget för dessa samman med det allmänna anslaget fr.o.m. år 2006.

Sammantaget och med hänsyn taget till både pris- och löneomräkningen och minskningen av anslaget för folkhögskolans särskilda utbildningsinsats (ca 20%) föreslår regeringen ett anslag på 2 519 631 000 kr, vilket är ca 3 mkr lägre än årets anslag.

Se vidare bilagt utdrag ur budgetpropositionen (bidrag till folkbildningen).

Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen och till kontakttolkutbildning
För de båda anslagen sker enbart en pris- och löneomräkning.
Se vidare bilagt utdrag ur budgetpropositionen (bidrag till folkbildningen).

Vuxenutbildningen
Resultatbedömning
Under utgiftsområdet 16 (avsnitt 6 Vuxenutbildning) finns också resultatbedömningen av studieförbundens och folkhögskolornas verksamhet
år 2001. Där framhålls bl.a.:

"Folkbildningen har i hög grad bidragit till den höga bildningsnivån i Sverige. Folkbildningen är ett nationellt ansvar för såväl staten som kommuner och landsting. Folkbildningen har uppnått mycket goda resultat vad gäller social integration, stimulans till självständigt arbete, återkoppling och stöd.."

Regeringen redovisar också sin oro över att vissa kommuner och landsting markant har minskat bidragen till framför allt studieförbunden. "Regeringen varken kan eller bör dock kompensera folkbildningen för detta bortfall. Kommuner och landsting måste ta sitt ansvar för folkbildningens möjligheter att utvecklas".

Vidare framhåller egeringen att det är en oroande utveckling att "vissa kommuner villkorat studieförbundens bidrag med krav på att genomföra en verksamhet som annars ligger under kommunernas kompetens. Det innebär att studieförbunden - på ett principiellt plan - har kompromissat med sin frihet. Det är av vikt att folkbildningen kan och bör fungera som en fristående motkraft mot t.e.x de segrerande krafter som finns i dagens samhälle."

Den särskilda vuxenutbildningssatsningen
Kunskapslyftet avslutas 2002 och övergår i en fortsatt särskild vuxenutbildningssatsning där staten fr.o.m. år 2003 svarar för finansieringen av
ca 46 500 utbildningsplatser i kommunerna och 7 000 platser inom folkhögskolan.

Se vidare bilagt utdrag ur budgetpropositionen (vuxutbild).

Folkhögskolans särskilda medel för utbildningar inom aktivitetsgarantin (SAGA)
Någon särskild text om detta återfinns inte i själva budgetpropositionen.
Enligt besked från Näringsdepartementet kommer dock medel att utgå i samma omfattning under år 2003 (år 2002 är det 120 mkr).

Pressmeddelande
För kännedom bifogas utbildningsdepartementets pressmeddelande med kommentarer om bl.a. det nya rekryteringsbidraget (se tidigare FBR informationer)

Se bilaga (pressmedd).
---------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet, vilken dessutom √§r √•tkomlig fr√•n r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB