Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Info 2 Budgetpropositionen 2003
Publicerad: 2002-10-15

Bifogade filer fŲr nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Kulturen.pdf 179Kb
Utbild√∂versikt.pdf 60Kb

FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2002-10-15
Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
-----------------------------------------------
Info 2  Budgetpropositionen 2003   
-----------------------------------------------
Som en komplettering till förra veckans Info 1 redovisar vi några ytterligare fakta
från budgetpropositionen 2003:

Utgiftsomr√•de 7  Handikapppolitik

I det inledande avsnittet framhålls bl.a.:
"Folkbildningen är mycket viktig för personer med funktionshinder. Genom särart kan folkbildnignen i hög grad anpassa utbildningen efter den esnkildes behov och förutsättningar. För att stödja folkhögskolorna i arbetet att anpassa utbildningen till personer med funktionshinder avsätter regeringen drygt 37 miljoner kronor för särskilt kostnadskrävande insatser. utöver detta avsätter folkbildningen själva drygt 10 procent av sitt statsbidrag för likande insatser."

Red. anm.  
H√§r avses enbart folkh√∂gskolorna. √Ąven studief√∂rbunden avs√§tter fr√•n sina statsbidrag fr√•n FBR betydande belopp f√∂r verksamheter f√∂r personer med funktionshinder.

Vidare framhålls i propositionen:

Utbildningsstöd
"Jämfört med många andra utbildningsformer har folkhögskolan en hög andel studerande med funktionshinder. Statsbidrag för vårdartjänst (statligt utbildnings- stöd) dvs. assistans till deltagare med funktionshinder betalades ut till mellan 40 och 50 av landets 146 folkhögskolor. Kostnaden för verksamheten har varit relativt stabil de senaste åren. Under hela treårsperioden har den genomsnittliga timkostnaden endast ökat med 1,3%. De totala kostnaderna uppgick till 84,2 miljoner kronor 2001 jämfört med 83,5 miljoner kronor 2000."

16:9  Statens institut f√∂r s√§rskilt utbildningsst√∂d
Anslaget till Sisus √∂kar fr√•n ca 24 mkr till ca 26,4 mkr. Vidare anger regeringen att med anledning av att Sisus har ansvar f√∂r att planera och genomf√∂ra aktiviteter p√• nationell niv√• kring det Europeiska handikapp√•ret 2003 s√• f√•r man ytterligare medel i samband med den ekonomiska v√•rpropositionen  under v√•ren 2003.

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Studiebidraget
För studerande i åldern 16-20 år på gymnasieskolor eller motsvarande skolformer (inkl. folkhögskolorna) kommer studiebidrag att utgå för 10 månader (istället för som nu 9).

Rekryteringsbidraget
Bidraget är avsett för personer som inte har studerat med studiestöd under de senaste fem åren.

Som framgått av regeringens pressmeddelande (se Info 1) finns ett undantag för år 2003 som gör att också personer som påbörjat studier med särskilt utbildnings- bidrag (ubs) under 2002 kan erbjudas rekryteringsbidrag av kommunerna.

Utgiftområdet 16 utbildning och universitetsforskning

√Ėversikt av utbildningsv√§sendet
I detta avsnitt finns en schematisk bild på Sveriges utbildningsväsende med uppgifter
för år 2001 om antal studerande och kostnader m m inom varje utbildningsform
(se bilaga).

Folkbildningen viktig för spridning av kunskaper
Under ovanstående rubrik beskrivs i det inledande avsnittet följande:

"Folkbildningen spelar en viktig roll i arbetet med att förverkliga och fördjupa demokratin och demokratins ideal i samhället. Det är av stor betydelse att folkbildningens organisationer ges goda förutsättningar och villkor för sin verksamhet och att ingen på grund av sin ekonomiska situation skall se sig tvingad att avstå från vare sig deltagande i studier eller annan verksamhet inom folkbildningens ram.

Det är viktigt att slå vakt om folkbildningens särart som, en fri, frivillig, deltagarstyrd, flexibel och mångsidig utbildningsform. Folkbildningen ger människor möjlighet att utvecklas, hitta nya vägar och skaffa sig nya kunskaper. Genom sin särprägel kan folkbildningen bidra till att skapa mötesplatser för förändring och överbrygga klyftor mellan människor och teknik. Genom folkbildningen kan människor skaffa sig kunskaper i andra former och med andra arbetssätt än inom den vanliga skolan.

Folkbildningen är nu föremål för en statlig utvärdering som bl.a. skall belysa vilken betydelse folkbildningen har för kulturen, för integrationsarbetet och nationella minoriteter samt konsekvenserna av att bidragen från landstingen och kommunerna minskat under 1990-talet. I syfte att bredda regeringens beslutsunderlag inför en kommande folkbildningsproposition, har regeringen ställt 2,5 miljoner kronor till Folkbildningsrådets disposition för att rådet, tillsammans med berörda aktörer skall formulera folkbildningens egen syn på dess framtida roll och uppgifter.

I det ekonomiskt ansträngda läget 2003 har regeringen värnat folkbildningen."

25.13  Nationellt centrum f√∂r flexibelt l√§rande (CFL)
I CFLs uppgifter ingår främst
-att utveckla och tillhandahålla gymnasial vuxenutbildning i form av distansutbildning
-att tillhandahålla fortbildning för lärare, skolledare och och cirkelledare
 information om utbudet av Internetbaserad programvara
-att vara en nätburen informationscentral för IT-stödd distansutbildning
-att fördela medel och på annat sätt stödja projekt inom vuxenutbildning och folkbildning som syftar till att utveckla distansutbildning och flexibelt lärande.

Anslaget har beräknats till 101,4 mkr, vilket är en uppräkning på ca 8 mkr jämfört med innevarande år.

Utgiftsområdet 17

Politikområde 28 Kulturpolitik
I bifogat faktablad från Kulturdepartementet redovisas en del av nyheterna inom politikerområdet (bilaga).
--------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet, vilken dessutom √§r √•tkomlig fr√•n r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB