Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Vers. 2 (korr) Info 14 SAGA-anslaget
Publicerad: 2002-10-15

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
F√∂rordning arbmark program.pdf 423Kb

        FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2002-10-02
Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
-----------------------------------------------
Version 2  (korrigering)
Info 14  SAGA-anslaget
Förordningen om arbetsmarknadspolitiska program
-----------------------------------------------
Den 1 juli 2002 skedde en viktig förändring av § 30 i förordningen om
arbetsmarknadspolitiska program (SFS 2000:634 med ändring 2002:289)

30 §
Med f√∂rberedande insatser avses  individuellt anpassade arbetsmarknadspolitiska insatser av v√§gledande,  rehabiliterande eller orienterande karakt√§r f√∂r den som s√§rskilt beh√∂ver  f√∂rbereda sig f√∂r ett annat arbetsmarknadspolitiskt program eller arbete.

Insatserna kan bestå av
- aktiviteter inom ramen för vägledning eller platsförmedling,
- aktiviteter inom ramen för arbetslivsinriktad rehabilitering,
- datorteksverksamhet hos en kommun i form av utbildning och träning i
datateknik i kombination med deltagande i arbetsmarknadsinriktad
verksamhet,
- upphandlad utbildning av förberedande eller orienterande karaktär,
- utbildning i svenska för invandrare (sfi) som en kommun finansierar,
dock inte under tid som invandraren deltar i av kommunen anordnat
introduktionsprogram som avses i 11 § förordningen (1990:927) om statlig
ersättning för flyktingmottagande m.m.,

- utbildning på grundskole- eller gymnasienivå inom det reguljära
utbildningsv√§sendet motsvarande l√§ngst sex m√•naders heltidsstudier f√∂r den som tar del av aktivitetsgarantin, √§r l√•ngtidsinskriven invandrare eller har ett arbetshandikapp. Inom ramen f√∂r aktivitetsgarantin f√•r utbildning p√• grundskole- och gymnasieniv√• f√∂r den som √§r minst 50 √•r och saknar s√•dan utbildning motsvara l√§ngst tolv m√•naders heltidsstudier. F√∂r den som √§r l√•ngtidsinskriven invandrare eller har ett arbetshandikapp f√•r utbildningstiden motsvara l√§ngre tid √§n sex m√•naders heltidsstudier om det  finns s√§rskilda sk√§l, oavsett om personen deltar i aktivitetsgarantin eller inte.
                                .............................

Observera att långtidsinskrivna invandrare och den som har ett arbetshandikapp kan av arbetsförmedlingarna ges rätt att med bibehållet aktivitetsstöd studera på folkhögskolekurser som ej begränsas till 6 månader.

Vi har föreslagit att detta bör gälla för också SAGA-kurser kommande år.

För kännedom bifogas förordningen i sin helhet (bilaga).
-------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet, vilken dessutom √§r √•tkomlig fr√•n r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB