Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Info 1 Riksdagsmotioner kring budgetpropo
Publicerad: 2002-11-05
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2002-11-04
Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
---------------------------------------------------
Info 1
Riksdagsmotioner i anknytning till              budgetpropositionen f√∂r √•r 2003
---------------------------------------------------
Som framgått av media har över 3 200 motioner lämnats in i anknytning till
regeringens budgetproposition för år 2003. Vi kommenterar kortfattat en del av de motioner (i regel delar av) som så här långt kommit oss tillhanda och som berör folkbildningen. Motionerna i sin helhet kommer så småningom att kunna sökas på www.riksdagen.se

Nils-Erik S√∂derqvist m.fl  (s)
I motion Kr 233  St√∂det till folkbildningen pekar motion√§rerna p√• folkbildningens stora betydelse f√∂r att √∂ka m√§nnsikors delaktighet och st√§rka demokratin.

För att öka intresset för folkbildningen bör en bättre samordning ske mellan staten, landstingen och kommunerna. Statens syfte med stödet till folkbildningen bör exempelvis på ett aktivare sätt kommuniceras mellan riksdagen/regeringen samt landstingsförbundet/kommunförbundet.

Kerstin Kristiansson Karlstedt m.fl. (s)
I motion Kr299 Kultur som tillväxtfaktor framhålls att ett effektivt sätt att sprida kultur i glesbygd är att stödja bl.a. studieförbund. Under senare år har, p.g.a. landstingen och kommunernas dåliga ekonomi, bidragen till studieförbund minskat
vilket är djupt olyckligt. För att kulrutverksamheten i glesbygden inte ska vara beroende av lokala bidrag borde staten ta ett större ansvar för den.

Tasso Stafilidis (v)
I motion Ub517 Dramapedagogubildningen pekar motionären på att dramapedagogutbildningen är en nyskapande utbildning som kommit i kläm mellan folkbildning och högskola. Det är viktigt att staten tar sitt ansvar för utbildningen av dramapedagoger. Det får inte vara upp till en enskild folkhögskola om utbildningen skall finnas kvar eller inte. Regeringen bör därför ta fram förslag på hur dramapedagogutbildningens status kan öka och på hur statens ansvar för utbildningen klargörs.

Leif Björnlod m.fl. (mp)
I motion Kr 300 Amatörkulturen framhåller motionärerna att även förstärkningar till studieförbunden behövs, vilket man hoppas att den kommande folkbildningspropositionen föreslår. Inte minst eftersom riksdagen beslutat att även kultur och demokrati skall ingå i folkbildningsuppdraget.

Lennart Kollmats m.fl. (fp)
I motion Kr 266 Idrottsrörelsen framhålls att SISU Idrottsutbildarna får sina anslag genom Folkbildningsrådet som genom ett principbeslut låst fast anslagen på ett sätt som missgynnar studieförbund i tillväxt. Detta drabbar SISU Idrottsutbildarna och därmed idrottens ledarförsörjning. Regeringen bör uppmärksamma Folkbildningsrådet på detta problem och se till att det når en lösning.

Lennart Kollmats m.fl. (fp)
I motion Kr 372 Kultur med mångfald och kvalité tas frågorna om stödet till amatörkulturen upp. Därvid framhålls att det också är viktigt att samverkan mellan studieförbund, folkhögskolor och amatörorganisationer fungerar när det gäller utvecklingsarbetet inom amatörverksamheten,

Birgitta Sellén m.fl (c)
I motion Kr 336 Kultur framhåller motionärerna att studieförbunden och folkhögskolorna är viktiga aktörer för att kulturlivet skal leva lokalt, runt om i hela landet och bjuda på mångfald och hög kvalitet. Studieförbundens stora betydelse som arrangör av kulturprogram och av cirklar och annan gruppverksamhet är omvittnad. Folkhögskolorna fungerar både som kulturcentra i sina närregioner och som förberedelser till studier via musik- och konsthögskolorna eller för kulturpedagogiskt arbetet i folkbildningen.

När det gäller amatörkulturen bör den pågående statliga utvärderingen se över möjligheterna att ge amatörkulturen ett eget anslag istället för som i dag ingå i folkbildningen. Studieförbundens betydelse för deltagardemokratin framhålls också. Stat, landsting och kommuner behöver därför stärka folkbildningens arbetsmöjligheter. Den statliga utvärderingen behöver se över konsekvenserna av de minskade kommunala bidragen till studieförbunden.

Slutligen föreslås att när det gäller Kunskapslyftet/den särskilda vuxenutbildningssatsningen så bör studieförbunden tillföras 5 000 platser åren 2003-2005 genom en omfördelning av det totala antalet årsstudieplatser.

Kent Olsson m.fl. (m)
I motion Kr 236 Kulturpolitiken framhålls att det är irrelevant att ha ett gemensamt anslag för bidragen till folkhögskolorna och studieförbunden. När detta samband är upphävt kan Folkbildningsrådet avskaffas. Det kan då finnas skäl att överväga en organisatorisk och anslgsmässig samordning där studieförbunden kopplas ihop med amatörkulturen. Det finns många beröringspunkter mellan studieförbunden och amatörkulturen. I Danmark har man valt att organisera såväl studieförbund som bl.a. amatörkulturorganisationer i Dansk Folkeoplysnings Samråd.

Den statliga översynen av folkbildningen bör få i uppdrag att se över samordningsvinsterna med den föreslagna lösningen.

Helena Höij m.fl. (kd)
I motion Kr 366  Den ideella sektorn, folkr√∂relser och folkbildning betonas att folkbildningen inte p.g.a. den p√•g√•ende statliga utv√§rderingen f√•r komma i bakvattnet n√§r det g√§ller satsningar p√• det livsl√•nga l√§randet. I utredningen b√∂r dessutom representanter f√∂r folkbildningen engageras

Motionärerna pekar också på att under den senaste tioårsperioden har det offentliga stödet minskat kraftigt. Det blir allt svårare för folkbildningen att nå de ekonomiskt svagaste grupperna, vilket är en oroande utveckling.

Vidare tas det problem upp som uppstår för folkbildningen när det det nya rekryteringsbidraget införs och där kommunerna får en avgörande beslutsrätt vid tilldelningen. Ett annat problem är att när folkbildningen bedriver utbildning på grund- eller gymnasienivå så har man inte rätt att utdela betyg. För att öppna möjligheten att få betygsätta elever bör friskolor inrättas inom vuxenutbildningen.

Folkbildningens betydelse för amatörkulturen framhålls. Eftersom en stor del av kulturverksamheten sker inom folkbildningens ram är det viktigt att studieförbunden även på central nivå sätter upp mål för kulturverksamheten. På så sätt kan kvaliteten i verksamheten garanteras. I detta arbete bör samarbete ske med amatörkulturorganisationerna.

Torsten Lindström m.fl. (kd)
I motion Ub490 Vuxnas lärande pekar motionärerna på det femåriga Kunskapslyftsprojektets positiva verkan när det gällt att förnya och utveckla kommunernas utbildningsverksamhet. Vikten av att olika utbildningsanordnare varit engagerade framhålls. Folkbildningen med sin pedagogiska profil intar här en särställning genom medelstilldelningen via Folkbildningsrådet.

Folkbildningen inte får lämnas utan satsningar under tiden den statliga utvärderingen pågår. Vidare uppmärksammas problemen kring kommunernas beslutanderätt över rekryteringsbidraget samt att man ej har examinationsrätt. Den utbildningsanordnare som planerar och genomför undervisningen bör ges rätten att utdela betyg. För att öppna möjligheten till detta bör friskolor inrättas inom vuxenutbildningen.
------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet, vilken dessutom √§r √•tkomlig fr√•n r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB