Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Nya skolmyndigheter
Publicerad: 2002-12-05
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2002-12-05
Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
-----------------------------------------------------
Nya myndighetsstrukturer och generaldirektörer för skolområdet
-----------------------------------------------------
För kännedom bifogas dagens meddelande från utbildningsdepartementet:

Två myndigheter och två generaldirektörer på skolområdet
i syfte att stärka kvalitetsarbetet

Kvalitetsarbetet behöver förstärkas i hela skolsystemet. Därför
genomförs nu en ny myndighetsstruktur på skolområdet. Skolverkets
granskande uppgift ska renodlas och separeras från den
utvecklingsstödjande verksamheten. En ny myndighet bildas med uppgift
att främja utvecklingen. Regeringen har idag utnämnt de två
generaldirektörerna som ska leda myndigheterna.

Att systematiskt följa upp resultaten i skolan är en central del i
kvalitetsarbetet. Viktigast är att varje elev och förälder under hela
grundskoletiden ska ha rätt till en kontinuerlig information om elevens
studieutveckling. För att uppnå det behöver utvecklingssamtalen
förstärkas och regelmässigt leda fram till en individuell
utvecklingsplan. Planen bör visa vilka ytterligare insatser som behövs
för att nå målen och vilka överenskommelser som lärare, elev och
föräldrar ingått.

Därutöver ska varje skola och kommun minst en gång per år utarbeta en
samlad kvalitetsredovisning. Där ska man utvärdera och bedöma den egna
verksamheten i förhållande till de nationella målen samt redovisa vilka
åtgärder man ska vidta om målen inte nås. Kvalitetsredovisningen blir
också ett viktigt underlag för dialogen mellan skolan och föräldrarna
och mellan skolan och kommunen om den enskilda skolans måluppfyllelse.
Skolverket kommer att få i uppdrag att utveckla enhetliga resultatmått
som bör ingå i alla skolors kvalitetsredovisning.

Skolverket
Nationell likvärdighet i ett decentraliserat system förutsätter att
staten inte bara fastställer de nationella målen utan också tar ett
tydligt ansvar för att systematiskt följa upp och granska att målen
uppnås. Kontrollen av att såväl de kommunala som de fristående skolorna
uppfyller målen måste förstärkas för att säkerställa en likvärdig
utbildning över hela landet.

Det är viktigt att det statliga ansvaret för att granska och utvärdera
blir tydligt. Idag har Skolverket ett tudelat uppdrag. För att
åstadkomma en självständig gransknings- och tillsynsmyndighet skiljs nu
den granskande och kvalitetsbedömande rollen från de
utvecklingsfrämjande insatserna. På det sättet får Skolverket en mer
renodlad roll som ökar myndighetens förutsättningar att sakligt och
objektivt granska skolsektorn.

En huvuduppgift för skolverket blir att granska utbildningens kvalitet
och resultat i kommuner och skolor samt utöva tillsyn över verksamheten.
Ambitionen är att utbildningsinspektionen, som omfattar både
kvalitetsgranskning och tillsyn, ska fördubblas i omfattning så att
varje skolhuvudman och alla skolor kan inspekteras regelbundet. Det är
viktigt att slutsatserna också blir offentliga så att elever och
föräldrar kan ta del av dem.

Skolverket ska också fortsättningsvis ha till uppgift att utveckla
styrdokument t.ex. kursplaner och betygskriterier, samt svara för
prövning av ärenden om fristående skolor.

Till ny generaldirektör för Skolverket från och med den 1 mars 2003 har
regeringen utnämnt Per Thullberg. Han har från starten 1997 varit rektor
för Södertörns högskola och dessförinnan varit chef för Högskoleverkets
bedömnings- och utredningsavdelning. Per Thullberg är professor i
historia och har varit ordförande i Svenska Historielärarnas förening.
Han har också varit ledamot av Folkuniversitetets styrelse.

Myndigheten för skolutveckling
Den nya myndigheten för skolutveckling ska ha till huvuduppgift att
stödja och stimulera kommuner och skolor i deras arbete med att nå de
nationella målen. Genom myndigheten kommer staten att stödja arbetet med
att utveckla kvaliteten inom nationellt prioriterade områden. Det
närmaste året kommer myndighetens viktigaste uppdrag att vara
utvecklingsinsatser för att nå bättre resultat i basfärdigheterna och
förbättra utbildningsvillkoren i segregerade områden. Särskild
uppmärksamhet ska ges uppgiften att stimulera skolors arbete med språk-
och läsutveckling. Att myndigheten inte ska svara för traditionella
förvaltande uppgifter ger den bättre förutsättningar att stödja och
stimulera det lokala utvecklingsarbetet. Den får vidare stor frihet att
verka inspirerande och pådrivande. Myndighetens arbete bör
karaktäriseras av ett flexibelt och projektinriktat arbetssätt.

Den nya skolutvecklingsmyndigheten som inrättas från 1 mars kommer att
få i uppdrag att svara för de stödjande insatser som Skolverket idag
riktar mot kommuner och skolor. Myndigheten ska dessutom svara för den
statliga rektorsutbildningen samt främja kompetensutveckling av
skolväsendets och barnsomsorgens personal. Myndigheten ska också
stimulera den fortsatta användningen av informationsteknik i skolan,
svara för utvecklingsinriktade informationskampanjer samt sprida
resultat av forskning. Nära samverkan med Svenska Kommunförbundet, lärar-
och elevorganisationer, arbetslivets företrädare samt universitet och
högskolor är en förutsättning för myndighetens framgång.

För att inleda uppbyggnaden av den nya myndigheten för skolutveckling
har regeringen utnämnt Mats Ekholm, nuvarande generaldirektör för
Skolverket, att vara generaldirektör för den nya myndigheten under
perioden 1/3 2003 till den 31/12 2003. Därefter kommer en ny
generaldirektör för den nya myndigheten för skolutveckling att utses.
------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet, vilken dessutom √§r √•tkomlig fr√•n r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB