Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Info 2 Riksdagsmotioner kring budgetprop
Publicerad: 2002-12-10
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2002-11-27
Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
---------------------------------------------------
Info 2
Riksdagsmotioner i anknytning till              budgetpropositionen f√∂r √•r 2003
---------------------------------------------------
I vår tidigare Information 1 om riksdagsmotioner i anknytning till budgetpropositionen för år 2002 har vi redovisat merparten av de motioner som berör folkbildningen.

Vi återkommer nu med ett par kompletteringar:

Kent Olsson m.fl. (m)      (√§ven delvis redovisad i Info 1)
I motion Kr 236 Kulturpolitiken framhålls att det är irrelevant att ha ett gemensamt anslag för bidragen till folkhögskolorna och studieförbunden. När detta samband är upphävt kan Folkbildningsrådet avskaffas. Det kan då finnas skäl att överväga en organisatorisk och anslgsmässig samordning där studieförbunden kopplas ihop med amatörkulturen. Det finns många beröringspunkter mellan studieförbunden och amatörkulturen. I Danmark har man valt att organisera såväl studieförbund som bl.a. amatörkulturorganisationer i Dansk Folkeoplysnings Samråd.

Den statliga översynen av folkbildningen bör få i uppdrag att se över samordningsvinsterna med den föreslagna lösningen.

Komplettering

Förslaget innebär vidare att 900 mkr som avser folkhögskoledelen av anslaget förs över till utgiftområdet 16 Utbildning och universitetsforskning. Den kvarstående delen för studieförbunden minskas med 350 mkr vilket motsvarar en besparing på drygt en fjärdedel av nuvarande statsbidrag till studieförbunden.

Birgitta Sellen (c)  Utbildning i teckenspr√•k

I motionen framhålls att samhället inte har satsat tillräckligt på teckenspråksutbildningen. Detta märks särskilt i Norrland där behovet av fler teckenspråkslärare och teckentokar är stort.

Fler utbildningsplatser bör erbjudas vid exempelvis Mitthögskolan. Där kan nära samarbete också ske med specialskolan för döva och hörselskadade barn i Härnösand samt med folkhögskolan för hörselskadade i Härnösand.
------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet, vilken dessutom √§r √•tkomlig fr√•n r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB