Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Skollagskommitténs förslag
Publicerad: 2002-12-16
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2002-12-16
Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
---------------------------------------------------
Skollagskommitténs förslag
---------------------------------------------------
Skollagskommittén överlämnade idag betänkandet Skollag för kvalitet och
likvärdighet(SOU 2002:121) till utbildnings- och forskningsminister
Thomas √Ėstros.

Kommittén vill i sitt förslag skapa en ny lagstiftning med gemensamma bestämmelser för all utbildning från förskola till vuxenutbildning (folkbildnignen undantagen) oberoende av om huvudmannen är kommunal eller fristående

Skollagskommittén föreslår sammanfattningsvis enligt utbildningsdepartementets pressmeddelande:

Enhetliga bestämmelser oavsett huvudman
Skollagskommittén föreslår en ny skollag med gemensamma bestämmelser
för all utbildning från förskola till vuxenutbildning oberoende av om
huvudmannen är kommunal eller fristående. Fristående skolor kommer i
fortsättningen att kallas enskilda skolor. Lagförslaget består av två
delar, dels kapitel som gäller alla de skolformer som omfattas av
lagen, dels särskilda kapitel för varje skolform. Genom förslaget
minskar författnings-massan betydligt. Kommittén har strävat efter att
utveckla en gemensam reglering för all offentligt finansierad
skolverksamhet så långt det är möjligt. Frihetsgraden bör inte vara
beroende av vilken huvudman skolan har.

Omfattande avreglering för kommunala skolor
De gemensamma bestämmelserna innebär en betydande avreglering för
kommunala skolor. Exempelvis kan omkring hälften av de detaljerade
bestämmelserna i grundskoleförordningen tas bort.

Tydliga ansvarsförhållanden för rektor, lärare och huvudman
Skollagskommittén lyfter fram det professionella ansvaret för rektor
och lärare i skolan. Rektor ska leda och samordna det pedagogiska
arbetet och besluta om enhetens inre organisation. Beslut kommer därmed
att fattas på den nivå där personal, elever och föräldrar har möjlighet
att utöva inflytande. Ett betydande antal bestämmelser av administrativ
karaktär som riktar sig till rektor blir överflödiga. Kommittén
föreslår att endast lärare som har lärarutbildning eller lärare med
tillsvidareanställning får sätta betyg. Skälen för detta är krav på
likvärdighet och rättssäkerhet för eleverna.

Förskolan egen skolform
Förskolan är viktig både för att göra det möjligt för föräldrar att
arbeta eller studera och också för barns utveckling och lärande.
Kommittén tydliggör att förskolan är det första steget i ett livslångt
lärande genom att förskolan blir en egen skolform och regleras i ett
eget kapitel i lagen. Avsikten är att förskolans särart och pedagogik
ska behållas och att integrationen mellan förskolan och skolan ska
underlättas.

√Ėkad r√§ttss√§kerhet och inflytande f√∂r eleverna
Kommittén har i sitt arbete strävat efter att sätta eleverna i fokus.
Förslag läggs om att elevens behov av särskilt stöd ska utredas och att
beslutet ska kunna överklagas. Genom förslaget stärks elevens rätt.
Kommittén föreslår att betyg ska kunna omprövas i syfte att öka
rättssäkerheten. För elever i skolor med enskild huvudman ökas
rättssäkerheten generellt i förhållande till i dag eftersom i princip
alla bestämmelser i skollagen blir tillämpliga även för dessa elever.

Barnperspektivet förstärks genom att barnkonventionens grundläggande
principer om barnets bästa och om barnets rätt att komma till tals
kommer till klart uttryck i lagen. Bestämmelserna om elevinflytande
koncentreras till skollagen. Varje elev ska ha inflytande över hur hans
eller hennes utbildning utformas och stimuleras att ta aktiv del i
arbetet med att vidareutveckla utbildningen. Skolan ska stödja och
underlätta elevernas och deras organisationers arbete med
inflytandefrågor. En nyhet som föreslås är att eleverna genom sina
företrädare ges tillfälle att lägga fram sina synpunkter innan beslut
fattas inför för dem viktiga förändringar i utbildningen eller
verksamheten.

En god arbetsmiljö och trygghet i skolan
Idag uppfattar rektor och personal ofta möjligheterna att ingripa i
hotful-la eller våldsamma situationer som få och otydliga när det
gäller att hjälpa enskilda elever eller klasser att få trygghet och
studiero. Kommittén föreslår att bestämmelser införs i lagen som ger
rektor och lärare befogenheter att vidta tillfälliga åtgärder i akuta
situationer. Man får också rätt att tillfälligt omhänderta föremål som
är störande för skolverksamheten eller kan utgöra fara för säkerheten.
För att markera att arbetsmiljölagen gäller i skolan föreslås att en
hänvisning görs till arbetsmiljölagen.

Skolverket får möjlighet att ingripa även mot kommuner
Det råder idag stora skillnader mellan offentliga och enskilda huvudmän
när det gäller de sanktioner de riskerar att utsättas för från staten.
Kommittén föreslår att statens sanktionsmöjligheter mot kommunerna
utökas. Skolverket får rätt att meddela förelägganden som kan förenas
med vite.
------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet, vilken dessutom √§r √•tkomlig fr√•n r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB