Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Info 3 Riksdagsmotioner kring budgetprop
Publicerad: 2001-11-15
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2001-11-15
Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
------------------------------------------------
Info 3
Riksdagsmotioner kring budget-
propositionen för år 2002
------------------------------------------------
I takt med att riksdagens tryckeri levererar motionerna i skriftlig form upptäcks nya förslag som ej redovisats i de två tidigare informationerna kring budgetpropositionen.

I moderata samlingspartiets partimotion 2001/02:Kr205 Kulturpolitiken finns ett avsnitt om
"Folkbildning och amatörkultur". Här framhålls följande:

"Vi hävdar att det blir alltmer irrelevant att ha ett gemensamt anslag för bidragen till folkhögskolorna och studieförbunden. När detta samband är upphävt kan Folkbildningsrådet avskaffas. Det kan då finna skäl att överväga en organisatorisk och anslagsmässig samordning där studieförbunden kopplas ihop med amatörkulturen.

Studiecirklar med kulturanknytning har alltid utgjort en väsentlig del av studieförbundens verksamhet, kulturverksamheten samlar allt fler deltagare och många amatörteatergrupper, körer och orkestrar samarabetera med ett studieförbund. Redan i dag finns alltså många beröringspunkter. I Danmark har man valt att organisera såväl studieförbund som bl.a. amatörkulturorganisationer i Dansk Folkeupplysning Samråd. Vårt förslag är att den statliga översyn av folkbildningen somsnart påbörjas också får i uppdrag att se över samordningsvinsterna med den föreslagna lösningen."

                                ..........................................................

I motion 2001/2002:Ub238 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) tas frågorna om bristen på teckenspråkstolkar upp. Ett problem för att anta fler kursdeltagare är att studiemedelsgränsen för folkhögskolestudier går vid 20 års ålder.

För att öka utbildningen av teckenspråkstolkar direkt efter genomgånget gymnasium bör studiemedel för denna folkhögskoleutbildning kunna utgå från 18 års ålder, d.v.s. från samma ålder som gäller för studiemedel vid universiets- och högskolestudier"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se och finns också i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
E-post: fbr@folkbildning.se
www.folkbildning.seKlicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB