Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Riksdagsbeslut kring folkbildningsfrågor
Publicerad: 2001-12-05
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2001-12-05
Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
--------------------------------------------------------
Riksdagsbeslut kring folkbildnignsfrågor m.m.
--------------------------------------------------------
Studiestödsfrågor

Av utbildningsutskottets betänkande 2001/02:UbU2 framgår att utskottet tillstyrker regeringens förslag kring utgiftsområde 15 Studiestöd i sin helhet.

Motioner fanns med begäran att regeringen skall vidta åtgärder för att lösa behovet av fler teckenspråks tolkar. Bl.a. pekades på problemet med åldersgränsen på 20 år för studiestöd vid folkhögskolornas kurser.

Utskottet pekade i sina kommentarer till motionerna på den nya studiestödsnivå för eftergymnasial yrkesutbildning som tillkommit per den 1 juli. Enligt uppgift från CSN hör numera samtliga teckenspråksutbildningar vid folkhögskola till denna kategori och därmed kan studiemedel utgå även före 20 års ålder.

Utbildning- och universitetsforskning

Av utbildningsutskottets bet√§nkande 2001/02:UbU1 framg√•r att utskottet tillstyrker regeringens samtliga f√∂rslag kring utgiftsomr√•de 16  Utbildning och universitetsforskning

Bl.a. tillstyrks därmed bildandet av Nationellt Centrum för flexibelt lärande (sammanslagning av tidigare Statens skolor för vuxna samt folkbildningsdelen inom Distansutbildningsmyndigheten). Vad gäller den motion som fanns om att säkra förutsättningarna för Folkbildningsnätets utveckling ansåg utskottet att några särskilda uttalanden ej behövdes.

När det gällde den särskilda vuxenutbildningsinsatsen (Kunskapslyftet) förelåg en motion om att studieförbunden genom en omfördelning inom anslaget skulle tillföras medel för 5 000 utbildningsplatser. Utskottet fann dock ingen anledning att ändra på de av regeringen föreslagna dispositionerna.

En annan motion som behandlades av utskottet gällde kravet på en utredning om efterfrågan och utbildningssituationen för dramapedagogutbildning, som i dag enbart bedrivs på folkhögskola. Med hänvisning till de möjligheter som den nya lärarutbildningsstrukturen innehåller ansåg dock utskottsmajoriteten det ej nödvändigt med ett uttalande.

Riksdagsdebatten  om utgiftsomr√•det 17

Den 30 november behandlade riksdagens kammare utgiftsomr√•det 17  Kultur, medier, trossamfund och fritid inom vilket bl.a. folkbildningsanslagen h√∂r hemma.

Folkbildningsfrågorna hade denna gång en undanskymd roll.

Moderata Samlingspartiets förslag om att föra över folkhögskoledelen (900 mkr) till
utbildningsområdet och samtidigt spara medel på studieförbundsdelen (300 mkr) krititiserade från företrädare för regeringspartiet och vänsterpartiet. Dessutom påpekades att den borgerliga regeringen på sin tid gjorde en kraftig minskning av folkbildningsanslaget. Å andra sidan framhölls i replikskiftena att när socialdemokraterna återtog regeringsmakten så skedde ingen återställning av anslagsnivån.

Ett par debattinlägg handlade om problemen för amatörkulturen att finansiera sin verksamhet. Kulturminister Marita Ulvskog, som deltog i debatten, påpekade att

"det är Folkbildningsrådet som ligger under skolminister Ingegerd Wärnersson som har huvudansvaret för amatörkulturen. Vi tycker att det där är knepigt. Det finns ju delar i amatörkulturen som väldigt naturligt söker sig till Kulturdepartementet. Nu har Ingegerd Wärnersson haft ett möte med amatörkulturen företrädare. Det tror jag ären bra början till en fortsatt diskussion".

I ett annat inlägg från moderaterna framhölls att den särskilde statlige utvärderaren Gerd Emgman borde få ett tilläggsuppdrag att se efter vilka samordningsvinster man kan uppnå genom att samordna folkbildning och amatörkultur.

I ett par andra inlägg från såväl socialdemokratiskt som borgerligt håll pekades på folkbildningens viktiga roll för demokratiutvecklingen.

Mer information

Betänkandena i sin helhet samt riksdagsprotokollet kan hämtas från riksdagens hemsida http://www.riksdagen.se
-----------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet, vilken dessutom √§r √•tkomlig fr√•n r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB