Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Statens utvärdering av folkbildningen
Publicerad: 2001-09-27
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2001-09-27
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
--------------------------------
Folkbildningen utvärderas
--------------------------------
Som framgått av tidigare meddelanden från FBR Info har regeringen anmält sin avsikt att tillsätta en ny statlig utvärdering av folkbildningen.

Regeringen har i dag, enligt pressmeddelande från utbildnings- departementet, beslutat om direktiv för den kommande utvärderingen av folkbildningen, d v s studieförbund och folkhögskolor.

Till utredare kommer att utses landshövdingen i Örebro län,
Gerd Engman, och till sekreterare förre förbundssekreteraren
Anders Ekman (Red. anm. tidigare på Folkbildningsförbundet).

Av kommitt´direktiven framgår att folkbildningen varje år samlar en mängd deltagare i studiecirklar och folkhögskolekurser. I direktiven till utredaren skriver regeringen att folkbildningens betydelse och faktiska effekter för deltagarna bör belysas bland annat utifrån de olika verksamhetsformerna och deltagarnas bakgrund och ålder. Vidare bör folkbildningens betydelse
för integrationsarbete och nationella minoriteter belysas.

Utvärderingen bör också visa i vilken utsträckning undervisning och
stöd anpassas till människor med funktionshinder.

Ett av statens syften med bidraget till folkbildningen är att den ska
bredda kulturintresset. Utvärderingen bör belysa vilken roll och
betydelse folkbildningen har för kulturen och i vilken utsträckning den
bidrar till att de kulturpolitiska målen nås.

Utvärderingen bör också visa konsekvenserna av att bidragen från
kommuner och landsting har minskat under 1990-talet.

Utvärderingen ska i huvudsak genomföras i form av uppdrag till
forskningsinstitutioner. PÃ¥ grundval av dessa studier ska utredaren
göra en samlad bedömning om staten når de syften man har för stödet
till folkbildningen.

Uppdraget ska vara slutfört senast den 15 mars 2004.
                       ............................

Kommittédirektiven i sin helhet kommer längre fram att publiceras i
FBR Informerar.

-------------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB