Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Vänsterpartimotion om folkbildningen
Publicerad: 2001-10-02
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2001-10-02
Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
--------------------------------------------
Vänsterpartiet om
Nationellt ansvar för folkbildningen
--------------------------------------------
Pressmeddelande 1/10 från vänsterpartiet i riksdagen

Kommunerna måste ta sitt ansvar för folkbildningen!

Det √§r budskapet i en motion "Nationellt ansvar f√∂r folkbildningen", som l√§mnats in av Willy S√∂derdahl, Blekinge, och sex andra riksdags-  ledam√∂ter f√∂r v√§nsterpartiet under den allm√§nna motionstiden som
just pågår i riksdagen.

Bakgrunden är att Folkbildningsrådet i en rapport från februari 2001 visar
att kommunerna under 90-talet har minskat sina bidrag till folkbildningen
med 40 %. I relation till statsbidragen har kommunernas andel sjunkit från
ca 55 % till 30 %. √Ąven landstingens bidrag har minskat, men i mindre
omfattning. Bidragsminskningarna skiftar mycket från kommun till kommun. På en del håll är minskningen alltså större än de siffror som angetts ovan. Vissa kommuner i storstadsområden med goda kommunikationer åker snålskjuts på grannkommunen.

Regeringen uppmärksammade förhållandena i budgetpropositionen
för år 2000.

En fungerande folkbildning är en förutsättning för att alla oavsett
bostadsort får en höjd bildningsnivå och därigenom kan bidra till att skapa
utveckling i hela landet, skrev regeringen. Regeringen har utgått från att
även kommuner och landsting ingår i det nationella ansvaret för att
finansiera folkbildningen, men regeringen har noterat att vissa kommuner
dragit ner anslagen betydligt, hette det i propositionen från förra våren.
Det var bakgrunden till att Folbildningsrådet fick i uppdrag att undersöka
utvecklingen.

- Syftet bakom att regeringen begärde en undersökning måste rimligen ha
varit att regeringen är beredd att vidta någon form av åtgärd om man inte
är nöjd med situationen, säger Willy Söderdahl.

- Vänsterpartiet menar att något nu måste göras. Det är nödvändigt att starta en dialog med kommuner och landsting om vad det nationella
ansvaret för folkbildningen innebär. En arbetsgrupp med alla inblandade
parter bör omgående tillsättas för att ta fram förslag. Detta bör
riksdagen framföra till regeringen, säger Willy Söderdahl.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
        

Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB