Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Den regionalpolitiska propositionen
Publicerad: 2001-10-02
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2001-10-02
Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
--------------------------------------------
Den regionalpolitiska propositionen
--------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2001-10-02
Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
--------------------------------------------
Regeringen lämnade i slutet av förra veckan sin regionalpolitiska proposition
2001/02:4  En politik f√∂r tillv√§xt och livskraft i hela landet.

Utbildningsområdet

Tillgången till kunskap och kompetens framhålls som mycket betydelsefull för lokal och regional utveckling.

De åtgärder som redovisas på utbildningsområdet är:

- Distansutbildningen utvecklas så att den blir lättillgänglig i hela landet.

- Samarbete mellan universitet och högskolor och kommuner i samverkan stimuleras, i syfte att öka rekryteringen till högskolan och skapa bättre förutsättningar för hållbar tillväxt i regioneerna.

- Nya högskoleutbildningar utvecklas för att bredda rekryteringen till högre utbildning och därmed möta regionernas behov av kompetent arbetskraft.

- Ett särskilt bidrag ges till kommuner för uppbyggnad av lokala lärcentra.

- Närmare samarbete mellan de regionala kompetensråden och partnerskapen inom de regionala tillväxtavtalen respektive tillväxtprogrammen stimuleras.

(Red. anm. Som framg√•r n√§mns inte folkbildningen  som en resurs f√∂r regional utveckling).

Samverkan mellan universitet och högskolor och kommuner

Regeringen föreslår att 50 mkr avsätts under perioden 2002-2004 för att stimulera samarbetet mellan universiteten och högskolor i syfte att öka rekryteringen till högskolan samt skapa hållbar utveckling i regionen. Åtgärderna kan, enligt regeringen innebära, att kommunala utbildningsanordnare tillsammans med ett lärosäte skapar olika former av utbildningar som dels ger individer behörighet till högre utbildning genom studier på gymnasial nivå och dels innebär en introduktion till och kombination med högre utbildning.

I propositionen hänvisas här till förslaget i propositionen om Den öppna högskolan
- Högskoleintroducerande utbildningssamarbete s.k. collegeutbildning - (se tidigare FBR Informerar).

Utvecklingsbidrag till kommuner för lärcentra

Regeringen föreslår ett särskilt bidrag på 20 mkr under år 2002 för kommuners uppbyggnad av lokala lärcentra. Dessa beskrivs som en mötesplats elller studiemiljö som har viss infrastruktur för ändamålet med lokaler som är tillgängliga dagar, kvällar och helger, målgrupper för verksamheten är ortsbundna eller yrkesverksamma personer. Undervisningen kan ske på plats på lärcentrumet, men ett lärcentrum kan också vara en plats där den som studerar på distans får tillgång till teknisk utrustning och den studiemiljö som eventuellt behövs för distansstudierna.

Bidraget kommer att riktas till kommuner i särskilt behov av medel för direkta investeringskostnader.

√Ėvriga notiser

Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva föreslås få ett bidrag på 9,5 mkr för år 2002.

3 mkr avsätts engångsvis för etablering av ett Nationellt informationscenter för samefrågor. Centret bör sedan kunna åtaga sig uppdragsverksamhet i olika former samt bör kunna finansiera vissa projekt genom bidrag från EG:s strukturfondprogram.

Ytterligare information

En sammanfattning av propositionen och propositionen i sin helhet kan hämtas via

och sedan vidare till  N√§ringsdepartementet.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
        


-----------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
        

Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB