Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Statsbidragsfördelningen till folkhögskol
Publicerad: 2001-10-09
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2001-10-09
Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
------------------------------------------------
Principer för statsbidragsfördelningen
till folkhögskolorna fr.o.m. år 2002
------------------------------------------------
Folkbildningsr√•dets styrelse beslutade vid sitt sammantr√§de i dag om nya principer f√∂r fastst√§llande av ing√•ngsv√§rden f√∂r det allm√§nna anslaget samt kriterier f√∂r den f√∂rdelning som skall g√∂ras av medlen f√∂r den s√§rskilda utbildningsinsatsen  (S-anslaget).

De nya principerna tillämpas fr.o.m. år 2002. Preliminärt beslut om varje enskild folkhögskolas ingångsvärde i form av deltagarveckor samt de statsbidrags- belopp som kommer att utgå fastställs vid styrelsens sammanträde den
7 november. Förutsatt att riksdagen följer regeringens budgetförslag fattar styrelsen sedan slutligt beslut vid sitt styrelsemöte den 12 december.

I fråga om det särskilda anslaget (S-anslaget) sker dock den slutliga fördelningen först när årets verksamhet är slutrapporterad.

Styrelsens beslut

Ingångsvärdet inom det allmänna statsbidraget sänks med 5% fr.o.m.
år 2002. (Kommentar: eftersom anslagsnivån bibehålls kommer därmed deltagarveckans värde inom det allmänna statsbidraget att öka med ca 5%).

Folkhögskolornas deltagarveckor inom den särskilda utbildningsinsatsen (S-anslaget) minskas proportionellt (drygt 10% för år 2002) för samtliga skolor som har en sammanlagd storlek på över 4 000 deltagarveckor. Folkhögskolan kan dock erhålla statsbidrag för högst det antal deltagarveckor man faktiskt genomfört under närmast föregående år

För skolor med ett sammanlagt ingångsvärde på högst 4000 deltagarveckor bibehålls samma volym även kommande år vad gäller antalet deltagarveckor inom den särskilda utbildningsinsatsen.

De d√§rut√∂ver eventuellt frigjorda deltagarveckorna f√∂rdelas till skolor som under n√§rmast f√∂reg√•ende √•r genomf√∂rt mer √§n 100% av sina deltagarveckor  inom den s√§rskilda utbildningsinsatsen (S-anslaget).

Bakgrund

En arbetsgrupp bestående av ett par av kansliets handläggare samt några folkhögskolerektorer tillsattes under våren med uppgift att analysera konsekvenserna av regeringens tidigare aviserade neddragning av den särskilda utbildningsinsatsen under de närmaste åren. Gruppen fick också i uppgift att se över vissa frågor angående det allmänna statsbidraget.

Det allmänna statsbidraget 2002

Gruppen föreslog att Folkbildningsrådet ,på grund av den fortgående urholkningen av statsbidraget i relation till kostnadsutvecklingen, bör sänka ingångsvärdena i det allmänna statsbidraget med 5% fr. o. m. år 2002. Konsekvensen blir därmed att deltagarveckans värde ökar i motsvarande grad genom att volymkravet på skolorna sänks. Jämfört med nuläget får därmed folkhögskolorna ett något större utrymme för exempelvis kvalitativ utveckling av verksamheten

Det särskilda anslaget 2002 respektive 2003

Antalet årsplatser inom särskild utbildningsinsats minskar med ca 1000 år 2002 samt med ytterligare ca 1700 år 2003. Nivån skall därefter ,enligt regeringens proposition, bibehållas fram till år 2006 då det särskilda anslaget skall läggas samman med det allmänna.

Gruppen föreslog att minskningen av antalet deltagarveckor genomförs proportionellt vad gäller samtliga folkhögskolor som har ett sammanlagt ingångsvärde på över 4 000 deltagarveckor. Som mest kan dock skolan erhålla det antal deltagarveckor som man faktiskt genomfört under närmast föregående år. Samma princip skall gälla för år 2003.

För ytterligare upplysningar kontakta i första hand Signild Håkansson,
tel 08-412 48 04 eller
-----------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB