Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Valideringsutredningen
Publicerad: 2001-10-12

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Skriv ut smtf.pdf 702Kb

FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2001-10-12
Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
------------------------------------------------
Förslag till nationellt system för valide- ring av vuxnas kunskap och kompetens
------------------------------------------------
Utredningen om validering av vuxnas kunskaper och kompetens, med f.d. riksdagsledamoten Elving Anderssin som ordförande, har i dag
överlämnat sin utredning "Validering av vuxnas kunskap och kompetens
SOU2001:78"  till skolminister Ingegerd W√§rnersson.

Utredaren föreslår att en skyldighet för kommunerna att erbjuda
validering fastläggs i lag och/eller förordning och att kommunerna ges
ansvar för all validering på lokal nivå. Vägledningen - studie- och
yrkesvägledning i kommunen och vägledning inom arbetsmarknadsverket - är en tjänst som med sin speciella metodik skulle kunna vara sammanhållande i samband med validering.

Ett nationellt organ bör inrättas för validering för betyg och
kompetensbevis. Denna organisation föreslås överta vissa uppgifter som
för närvarande ligger inom Arbetsmarknadsverket och Statens skolverk.

Genomförd validering av kunskap och kompetens ska dokumenteras i ett
kompetensbevis. Kompetensbeviset redovisar tre slags kompetenser, yrkes-, bas- och allmän kompetens. Vidare ska en meritportfölj utvecklas. Den som genom validering fått ett kompetensbevis som omfattar minst
yrkeskompetens på en viss nivå, ska också anses uppfylla villkoren för
grundläggande behörighet för högskolestudier. Han/hon ska då ha
kunskaper som motsvarar godkända betyg i svenska kurs B och engelska
kurs A.

Andra förslag i utredningen är att:
· Arbetstagare bör få lagfäst rätt till tjänstledighet för validering
för betyg och/eller kompetensbevis.
· Studiemedel ska kunna beviljas för deltagande i validering för såväl
kompetensbevis som för betyg. Validering för kompetensbevis bör anordnas
inom ramen för orienteringskursen i komvux. Omfattningen i tid bör
begränsas till högst 16 veckor.
· Personer över 50 år ska få rätt till studiemedel för deltagande i
validering.
· Arbetsförmedlingens rätt att bevilja aktivitetsstöd för
arbetsmarknadsutbildning kompletteras med rätt att bevilja
aktivitetsstöd för validering.

Introduktionsperioden i kommunal regi för nyanlända invandrare är en
verksamhet, inom vilken validering av utländsk yrkeskompetens med stor
fördel kan anordnas. Under denna period är också frågan om den enskildes
försörjning löst via introduktionsersättning eller socialbidrag.

Begreppet validering har en vid innebörd. Med validering avser
regeringen en strukturerad bedömning, värdering och erkännande av
kunskaper och kompetens som uppnåtts både i och utanför det formella
utbildningsväsendet. Tre delar kan urskiljas inom detta område. För
individen handlar det dels om validering av kunskaper och kompetens
inhämtade på olika sätt för att få betyg som ger behörighet för vidare
studier, dels om att få ett kompetensbevis, yrkesbevis eller
branschcertifikat av något slag riktat till arbetslivet. Den tredje
delen berör det pedagogiska fältet, bland annat anpassning av
utbildningens uppläggning och genomförande i förhållande till den vuxnas
förutsättningar och förkunskaper.

Direktiven

Valideringsutredningen har sammanfattningsvis haft i uppdrag:
· att organisera och leda tre pilotprojekt i syfte att utveckla modeller
och metoder för validering av utländsk yrkeskompetens på bland annat
gymnasial nivå,
· att lämna förslag till regeringen på hur utvecklade modeller och
metoder ska tillämpas för validering av sådan yrkeskompetens som inte
kan prövas inom ramen för de föreskrifter som gäller enligt förordningen
om kommunal vuxenutbildning,
· redovisa erfarenheter av det i kommunerna bedrivna arbetet med
validering i en rapport till regeringen,
· genomföra validering av utländsk yrkeskompetens i ytterligare högst
fem kommuner inom ramen för de 7,5 miljoner kronor som riksdagen avsatt
för utbyggnad av validering av utländsk yrkeskompetens samt
· svara för att utveckla instrument och metoder för validering med
relevant anpassning till aktuella branscher eller yrkesområden.

Ytterligare information

För kännedom bifogas också sammanfattningen av betänkandet. Detta kan också i sin helhet hämtas från regeringskansliets hemsida http://www.regeringen.se

-----------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se och finns också i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
E-post: fbr@folkbildning.se
www.folkbildning.seKlicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB