Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Info 1 Riksdagsmotioner - budgetproposit
Publicerad: 2001-10-18
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2001-10-18
Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
------------------------------------------------
Info 1
Riksdagsmotioner i anknytning   
till budgetpropositionen för år 2002
------------------------------------------------
Alla riksdagsmotioner som kan beröra folkbildningsområdet har ännu ej kommit oss till del. Vi kan dock nu redovisa följande korta utdrag:

Vänsterpartiet

I kommitt√©motionen nr Kr 225 av Willy  S√∂derdahl m.fl. Nationellt ansvar f√∂r folkbildningen h√§nvisas till f√∂reg√•ende √•rs budgetproposition samt Folkbildningsr√•dets rapport kring den negativa utvecklingen av landstingssbidragen och framf√∂r allt kommunbidragen till studief√∂rbunden.
Enligt motionärerna måste något göras åt detta. Det är därför nödvändigt att en arbetsgrupp med alla inblandade parter tillsätts med uppgift att återkomma med förslag till åtgärder.

Miljöpartiet

I en partimotion nr Kr 422 av Matz Hammarström m.fl. - Kulturpolitik finns även ett kort avsnitt om folkbildning . Motionärerna framhåller bl.a. att svensk folkbildningstradition är hörnstenen i demokratin . Folkhögskolornas situation har dock blivit allt mer orimlig. då antalet skolor har ökat utan att detta har medfört någon budgetförstärkning. I synnerhet är miljöpartiet kritiskt till de nedskärningar som, genom Folkbildningsrådets beslut, blivit av med sitt specialbidrag till musik.

Miljöpartiet varnar vidare för de allt högre avgifter som studieförbunden tvingas ta ut när en del kommuner skär i anslagen.

I en annan partimotion Ub458 av Mats Hammarstr√∂m m.fl. - Utbildning och forskning  samt i kommittemotionen Kr413 Folkbildningen av Gunnar Goude
m. fl. framhålls också folkbildningens vikt för demokratin. Vidare pekas på att folkbildningen, inte minst folkhögskolorna, har i perioden med hög arbetslöshet utökat sin verksamhet för att bereda arbetslösa plats i utbildningarna. När nu verksamheten trappas ned är det viktigt att resurserna till Folkbildningsrådet ställs om i rimlig takt.

Vidare tas frågor upp kring de s.k. kompletterande skolorna som i dag ligger under Skolverkets tillsyn. Detta kan också försvåra för för vissa kompletterande utbildningar att godkännas som folkhögskolor. En särskild utredning bör se över den framtida finansieringen av de kompletterande skolorna.

Avslutningsvis föreslår motionärerna att reglerna för studiemedel och studiebidrag för studerande vid folkhögskolor och kompletterande utbildningar ses över med hänsyn både till bidragens storlek under studietiden och eventuella effekter vid fortsatta högre studier.

Kristdemokraterna

I en kommitt√©motion Kr 414 av Dan Kihlstr√∂m m.fl. Folkr√∂relser och folkbildningsamt i kommitt√©motionen Ub 549 av Yvonne Andersson Vuxnas l√§rande  tas inledningsvis upp fr√•gor kring utvecklingen av den sociala ekonomin och den arbetsgrupp kring detta som regeringen skall tills√§tta.

Vidare betonas v√§rdet av folkbildningens insatser f√∂r medborgerlig bildning och demokratin. √Ąven om regeringen tillsatt en s√§rskild utredare √§r det viktigt att folkbildningen inte l√§mnas utan satsningar med h√§nvisning till den framtida utredningen. De utv√§rderingar som RRV och Folkbildningsr√•det redan gjort b√∂r tas tillvara s√• att det inte blir dubbelarbete.

I motionen f√∂resl√•s ocks√• att de 10 mkr  som utg√•r som s√§rskilda medel f√∂r utvecklings- och f√∂rs√∂ksverksamhet ist√§llet b√∂r ing√• i det samlade anslaget f√∂r folkbildningen.

Motionen tar också upp det problem som kan uppstå för folkhögskolorna betr. det nya vuxenstudiestödet där kommunerna får avgörande beslutsrätt vid tilldelningen. Likaså att folkbildningen inte själv har rätt att sätta betyg på sina elever utan att detta måste ske av en Komvux-rektor.

Slutligen påmins om att kristdemokraterna under många år föreslagit att regeringen initierar en bred folkbildningssatsning om demokration och medborgarnas delaktighet i den politiska processen. Ett sådan förslag bör komma i den framtida demokratipropositionen.

I motion Kr 263 av Ulla-Britt Hagström Folkbildning tas vissa statsbidragstilldelningssfrågor m.m.upp kring folkhögskolorna i Västra Götalands län som, enligt motionären, bör beakata av den statliga utvärderingen av folkbildniningen.

Moderaterna

I kommitt√©motionen Kr 340  av Elisabeth Fleetwood m.fl. Kultur, medier, trossamfund och fritid f√∂resl√•s en besparing p√• 300 mkr inom folkbildningsanslaget. Ist√§llet b√∂r aktiva insatser f√∂r att √∂ka uppdragsutbildningen och annan icke-bidragsberoende utbildning kunna g√∂ras √§ven forts√§ttningsvis.

Vidare bör 900 mkr som återfinns inom politikerområdet Folkbildning föras över till utgiftsområdet 16 varefter anslaget 25:1 bör uppgå till 1 322.556 000 kr.

Red. anm.
Avser troligen en upprepning av tidigare förslag från moderaterna om att statsbidragen till folkhögskolorna inom allmänna anslaget förs över till utbildningsområdet medan studieförbundsdelen stannar kvar inom kulturområdet.

I motion Kr 276 av Jan-Evert Rådholm och Roy Hansson Anslag till studieförbund ifrågasätts Folkbildnignsrådets beslut om nya fördelningskriterier för statsbidrag till studieförbund. Förbund med ökad verksamhet får inte anslag i förhållande till verksamhetsökningen emedan studieförbund med minskad verksamhet bibehåller sina anslag under flera år. Detta bidragssystem är enligt motionärerna helt kontraproduktivt.

Folkpartiet

I  kommitt√©motion Kr 419 av Ana Maria Narti m.fl. Kultur med m√•ngfald och kvalit√© pekas p√• studief√∂rbundens roll som ett viktigt nav i kulturens infrastruktur. Genom f√∂rbundens rikst√§ckande n√§tverk skapas diskussioner, debatter, f√∂rel√§sningar, studiecirklar och utst√§llningar √∂ver hela landet. Studief√∂rbundet Vuxenskolan √§r t.ex. landets st√∂rsta kulturarrang√∂r med 50 000 arrangemang/√•r och 3 miljoner deltagare.

När det gäller Folkbildnignsrådets uppgift att fördela statsbidrag har ett principbeslut från rådet fått till följd att anslagen låses fast på ett sätt som missgynnar studieförbund i tillväxt. Detta framhålls som olyckligt och det drabbar t.ex. idrottens studieförbund SISU. Regeringen bör göras uppmärksam på detta problem.

I kommittémotionen N262 av Yvonne Ångström m.fl. Regionalpolitiken framhålls folkhögskolans roll för landsbygdens överlevnad. En folkhögskola belägen i lands- eller glesbygden kan genom sitt internatliv kanske få några elever från en större tätort att bosätta sig i bygden efter avslutade studier. Precis som när det gäller den vanliga högskolan anser folkpartiet att en rörlig studentpeng, som gör att resurserna hamnar där studenterna skall läsa, bör vara rådande för resursfördelningssystemet på folkhögskolorna.

√Ąven studief√∂rbunden fyller en stor roll p√• landsbygden. Speciellt n√§r det g√§ller spr√•kkurser och IT-utbildning. Studief√∂rbunden beh√∂ver d√§rf√∂r f√• de resurser som kr√§vs f√∂r att deras verksamhet skall kunna forts√§tta.

Centerpartiet

I partimotionen Kr 279 av Agne Hansson m.fl. Kultur- och idrottspolitik framhålls att studieförbunden och folkhögskolorna är viktiga aktörer för att kulturlivet skall leva lokalt i hela landet. Människor runt om i landet omvittnar studieförbundens stora betydelse som arrangör av kulturprogram och av cirklar och annan gruppverksamhet. Folkhögskolorna fungerar både som kulturcentra i sin närregion och som förberedelse för studie vid musik- eller konsthögskolorna eller kulturpedagogiskt arbet i folkbildningen.

När det gäller amatörkulturen välkomnar centerpartiet de initiativ som amatörkulturens och folkbildningsorganisationerna tar för en förstärkt dialog om ansvar, roller och samverkan. Centerpartiets grundsyn är att statens organisatoriska stöd för bl.a. ledarutbildning och utvecklingsarbetet ska ges till respektive amatörförbund, medan renodlad folkbildnignsverksamhet i form av studiecirklar och kulturprogram ska erhålla stöd via statsbidraget till folkbildningen.

Vidare uppmärksammas folkbildningens betydlese för demokratin samt att många kommuner kraftigt reducerat stödet till folkbildningen under 90-talet. Centerpartiet anser detta djupt oroande och välkomnar att dessa frågor ses över av den nya statliga utredningen.

Slutligen framhålls studieförbundens förmåga att nå studieovana grupper och personer med funktionshinder. Därför är det olyckliga att studieförbundens förmåga att agera inom Kunskapslyftet begränsats. I motionen föreslås att medel för 5 000 platser tillförs studieförbunden under perioden 2003 - 2005. Från 2006 bör sedan medlen inarbetas i ordiarie folkbildningsanslag till studieförbunden via Folkbildningsrådet.

I kommitt√©motion Ub 524 av Sofia Jonsson m.fl. Utbildning och universitetsforskning l√§ggs samma f√∂rslag om de  5 000 nya platserna till studief√∂rbunden inom Kunskapslyftet. I motionen framh√•lls ocks√• den frihet som folkh√∂gskolorna har till s√§rskilda profiler och speciella inriktningar av sitt kursutbud.
                        .......................................................

Vi återkommer längre fram med ytterligar axplock ur motionsfloden kring budgetpropositionen.

-----------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB