Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


ITiS - också för folkhögskola
Publicerad: 2001-08-15

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
ITiSprogram.pdf 1517Kb

FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2001-08-15
Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
-----------------------------------------------
ITIS - också för folkhögskola
----------------------------------------------
Regeringen föreslog i sin vuxenutbildningsproposition att även folkhögskolans lärare skall få möjlighet till kompetensutveckling inom satsningen IT i Skolan. ITiS). Denna satsning har sedan några år tillbaka genomförts inom grund- och gymnasieskolan, där målet varit att hälften av lärarna skall omfattas. Från och med 2001 är också den kommunala vuxenutbildningen med i verksamheten och om förslaget fullföljs skall folkhögskolan få samma möjligheter under 2002 med 1500 platser.

ITiS hanteras av en särskild delegation vid utbildningsdepartementet och denna delegation kommer också att ansvara för fördelningen resurserna till folkhögskolan.

ITiS inneb√§r att l√§rare i arbetslag genomf√∂r studier samt ett utvecklingsarbete tillsammans med sina studerande. L√§rarna deltar ocks√• i n√•gra seminarier och f√•r handledning i sitt utvecklingsarbete. En f√∂ruts√§ttning f√∂r att f√• del av ITiS √§r ocks√• att en skolledare fr√•n varje skola deltar i s√§rskild utbildning och att skolan st√§ller upp med st√∂d i form av teknisk support m.m. f√∂r de deltagande l√§rare. Seminarier och skolledarutbildning genomf√∂rs tillsammans med andra skolformer. Skolan erh√•ller ocks√• fr√•n ITiS datorer till de deltagande l√§rarna. F√∂r vidare information h√§nvisas till www.ITiS.gov.se 

Se också bifogad informationsbroschyr (bilaga)

Observera dock att den infrastruktursatsning som nämns i materialet enbart gäller kommunerna och inte folkhögskolan.

ITiS-delegationen har tagit kontakt med Folkbildningsrådet och önskar en samverkan kring formerna för ITiS i folkhögskolan. Det handlar bl. a. om en första fördelning av tillgängliga platser. Om alla folkhögskolor vill delta rör det sig om mellan 5 och 15 platser per skola med hänsyn till skolornas storlek eller i genomsnitt 10 platser per skola.

För de skolor som önskar delta gäller det att redan i planeringen av arbetet för 2002 skapa förutsättningar för deltagande i ITiS. Det formella beslutet om ITIS-resurser fattas först vid riksdagens behandling av budgetpropositionen kommer folkhögskolorna att få anmäla sitt intresse för deltagande redan i början av hösten så att platserna kan fördelas och planeringsarbetet komma igång.

Mer information kommer till folkhögskolorna inför den intresseanmälan som skall göras.

För ev. ytterligare upplysningar kontakta
Signild H√•kansson, tel. 08 - 412 48 04 e-post signild.hakansson@folkbildning.se     
eller Björn Garefelt, tel. 070-694 61 14. e-post bjorn.garefelt@folkbildning.se
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB