Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Läromedel för personer med funktionshinde
Publicerad: 2001-08-20
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2001-08-20
Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
-----------------------------------------------
Utredning om läromedel för barn,
elever och vuxenstuderande med funktionshinder
---------------------------------------------

Skolminister Ingegerd Wärnersson har i dag beslutat utse projektledare
Ingegerd Sahlström till särskild utredare. Hon ska göra en översyn av
statens engagemang för att framställa och anpassa läromedel och
studiematerial för barn, elever och vuxna med funktionshinder.

I direktiven till utredaren skriver regeringen att målet för samhällets
insatser på läromedelsområdet bör vara att lämpliga läromedel och
studiematerial utvecklas och tillhandahålls, så att barn, elever och
vuxna med funktionshinder ska kunna delta i verksamheterna på lika
villkor som andra.

I dag har Specialpedagogiska institutet ansvar för att utveckla och
distribuera läromedel för funktionshindrade barn och ungdomar i
skolan.Institutet ska också informera om vilka lämpliga läromedel som
finns på marknaden. För barn i förskolan och vuxna i vuxenutbildning
saknas motsvarande åtagande.

Utredaren ska analysera vilka behov som finns av anpassade läromedel
och pedagogiska material för olika målgrupper och lämna förslag till
hur det offentliga åtagandet ska avgränsas. I detta sammanhang ska
utredaren särskilt analysera vilka behov barn med olika funktionshinder
i förskolan och vuxna med funktionshinder i vuxenutbildningen har av
anpassade pedagogiska material.

Utredaren ska också pröva hur statens åtagande bör utformas och
organiseras, t ex vad gäller ansvarsfördelningen mellan
Special-pedagogiska institutet och andra berörda myndigheter som
Skolverket, Tal- och punktsskriftsbiblioteket och Statens institut för
särskilt utbildningsstöd.

Utredaren ska särskilt analysera möjligheten att i högre utsträckning
än i dag stimulera utveckling och produktion på den kommersiella
läromedelsmarknaden av läromedel och studiematerial för barn, elever
och vuxna med funktionshinder.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB