Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Högskolepropositionen
Publicerad: 2001-09-12

Bifogade filer fŲr nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Rekrytering o urval m m.pdf 6Kb
Funktionshinder.pdf 4Kb
N√§tuniversitetet.pdf 7Kb
H√∂gskoleprop.url 1Kb

FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2001-09-12
Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
---------------------------------------------
Regeringens högskoleproposition
--------------------------------------------
Regeringen har i dag l√§mnat sin proposition 2001/02:15  -
Den öppna högskolan.

I propositionen tas en rad frågor upp kring
- Politikens inriktning för en öppen högskola
- Breddad rekrytering och nya vägar till högskolan
- Högskolans roll i ett livslångt lärande
- Mål för den grundläggande högskoleutbildningen
- Nya utbildningsalternativ
- Högskolans styrning
- Likabehandling av studenter och
- √Ėkad internationell r√∂rlighet.

För känendom bifogas
o Utbildningsdepartementets faktablad som sammanfattar hela propositionen
o Pressmeddelande kring Nätuniversitetet
o Pressmeddelande kring satsning på funktionshindrade
o Pressmeddelande kring rekrytering och urval

Propositionen i sin helhet kan hämtas från http://utbildning.regeringen.se

Några folkbildningsspecifika kommentarer

Nätuniversitetet

Distansutbildningsmyndigheten (Distum) avvecklas den 1 januarti 2002.
För högskoledelen skapas istället en ny myndighet (Myndigheten för Sveriges Nätuniversitet) med uppgift att utveckla och handha den nätburna informationscentralen för Sveriges nätuniversitet. Den nya myndigheten övertar därmed också Distums uppgift att skapa en nationell portal för IT-stödd distansutbildning.

Centrum för flexibelt lärande

Folkbildningsdelen inom Distum läggs samman med de uppgifter som den nya (1 juli 2001) SSV-myndigheten har för den kommunala vuxenutbildningen.

En ny myndighet skapas den 1 januari 2002 - Centrum för flexibelt lärande - som därmed får ansvarsuppgifter för både den kommunala vuxenutbildningen och folkbildningen.

Folkbildningens ställning inom den nya myndigheten garanteras bl.a. genom ett särskilt planeringsråd. Fördelningen av projektmedel till folkbildningen skall garanteras också fortsättningsvis och för detta ändamål avsätts 25 mkr.

Collegeutbildningar

Universitet och högskolor kan tillsammans med komvux i rekryterings- främjande syfte anordna collegekurser som dels består av en del på högst
20 veckor på gymnasienivå och dels en högskoledel om högst 20 poäng.

Folkhögskolan (som redan i dag anordnare ett antal liknande samverkanskurser, red. anm.) nämns inte som samverkanspartner kring collegekurserna. I "brödtexten" anges enbart att "det är värdefullt om möjligheterna till samverkan med folkbildningen tas tillvara."

Alternativt urval

Universiteteten och högskolorna får större frihet vad gäller urvalsgrunderna för antagningen till utbildningarna vad gäller högst 10% av platserna. Större kraft bör också ägnas åt att att pröva om den som saknar formell behörighet har reell kompetens att klara högskolestudierna och i så fall kan vederbörande antas. ( Det sistnämna borde exempelvis gälla den som via studier inom folkbildningen skaffat sig de kunskaper som gett reell kompetens, red. anm).

Uppdragsutbildningar

Universitetet och högskolorna bör enligt regeringen bli mer aktiva med att erbjuda uppdragsutbildningar.Detta stärker högskolornas roll inom det livslånga lärandet.
                                ......................

FBR informerar återkommer ev. längre fram med ytterligare kommentarer till högskolepropositionen. Dessutom bevakar vi som vanligt riksdagsbehandlingen av propositionen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se och finns också i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
E-post: fbr@folkbildning.se
www.folkbildning.se
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB