Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Förstudie om flexibelt lärande
Publicerad: 2001-09-24
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2001-09-24
Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
--------------------------------------
Förstudie om flexibelt lärande
--------------------------------------

Studieförbunden inbjuds av Distum (Distansutbildningsmyndigheten i Härnösand) att söka medel till förstudie om hur det flexibla lärandet på distans kan utvecklas inom studiecirkelverksamheten

Ett av syftena med Distums utvecklingsverksamhet för folkbildningen är att öka inslagen av flexibelt lärande på distans med användande av modern IKT och därigenom också förbättra folkbildningsverksamhetens tillgänglighet och kvalitet. Studieförbunden har av olika skäl svårt att delta i den utvecklingsverksamhet som Distum initierat.

Distums styrelse har därför beslutat att högst 680 000 kronor av 2001 års projektmedel används för att ersätta studieförbundsenheter för arbete med att göra en förstudie kring centrala frågeställningar om hur det flexibla lärandet på distans kan utvecklas inom studiecirkelverksamheten.

Studieförbund och avdelningar inbjuds att inkomma med idéskisser till sådana förstudier. Utifrån skisserna väljer Distum ut ett antal studieförbundsenheter som kan få högst 50 000 kronor för att genomföra en förstudie enligt ovan.

Förstudien ska visa på vilket sätt frågeställningen har betydelse för verksamhetens tillgänglighet och kvalitet, med utgångspunkt i den egna enheten. Den ska också relativt noggrant beskriva hur man i ett utvecklingsprojekt, på distans och med användande av modern IKT, i det egna studieförbundet eller avdelningen kan pröva den frågeställning som valts. Beskrivningen bör även omfatta en uppskattning av de resurser som erfordras, personellt, tekniskt och ekonomiskt.

Id√©skisserna ska vara Distum tillhanda senast torsdagen 11 oktober. De skickas per e-post som bifogad fil till distumproj@folkbildning.net med kopia till Mikael Andersson och Agneta Charpentier. E-postadresser se nedan!

Tel. 070-6034260                                   tel. 070-6034251
------------------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB