Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Info nr 3 Budgetpropositionen för år 2
Publicerad: 2001-09-24
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2001-09-24
Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
--------------------------------------
Info 3  Budgetpropositionen
           f√∂r √•r 2002
--------------------------------------
Som en komplettering till förra veckans två informationer om budgetpropositionens innehåll
kommer ytterligare några axplock:

Utgiftsområdet 5 Internationell Samverkan

5:16  Europainformation m.m.

I FBR informerar den 8 juni redovisade vi att regeringen tillsatt en ny parlamentarisk kommitté med uppgift att stimulera en bred debatt om Europeiska unionens utveckling och framtid inför 2004 års regeringskonferens. Av budgetpropositionen framgår att regeringen avsätter 10 mkr per år under perioden 2002-2004 för externa informationsinsatser och fördelning av projektbidrag till ideella organisationer och stiftelser.

Utgiftsomr√•det 7  Internationellt bist√•nd

8:2 Sida

Regeringen beslutade under våren att ombilda Sida - Sandö till ett nytt idé- och utbildningsinstitut som inrättas den 1 januari 2002. Institutet, som placeras i Härnösand, skall samverka med svenska enskilda organisationer, vilka har uttryckt ett starkt intresse för gemensamt arbete med idéfrågor, metodutveckling och bistånd. Det nya institutets verksamhet innehåller därmed ett bredare och till övervägande del annorlunda koncept än den nuvarande verksamheten vid Sida Sandö.

Red. anm.  Som chef f√∂r institutet har utsetts Roland Stenlund, bl.a. tidigare rektor p√• Vieb√§cks folkh√∂gskola.

Utgiftsomr√•det 9  H√§lsov√•rd, sjukv√•rd och social omsorg

7. Politikområde Handikapp
     - Hj√§lpmedelsutredning

Regeringen anmäler att man avser att tillsätta en en särskild utredare med uppgift att se över bl.a. hjälpmedelsförsörjnignen för studerande med funktionshinder samt de förändrade förutsättnnigarna på hjälpmedelsområdet genom den tekniska utvecklingen.

16:3 Statsbidrag till särskilt utbildningsstöd

Det nuvarande statsbidraget till vårdartjänst m.m. döps om till "Statsbidrag till särskilt utbildningsstöd". Anslaget går i första hand till vårdartjänstinsatser för samtliga studerande med funktionshinder inom folkhögskola oavsett diagnos. Sammanlagt beräknar regeringen medel på ca 160 mkr under anslagsposten.

Stödet fördelas av Sisus.

16:9  Statens institut f√∂r s√§rskilt utbildningsst√∂d (Sisus)

Sisus har f√•tt √∂kade arbetsuppgifter med anledning av den nationella handlingsplanen f√∂r handikapppolitik. Fr.o.m. den 1 juli √∂vertog ocks√• Sisus hanteringen av korttidsstudiest√∂d, internatbidrag samt timers√§ttning inom S√§rvux.  Mot denna bklgrund √∂kas Sisus anslag fr√•n nuvarande ca 21 mkr till drygt 24 mkr.

Utgiftsomr√•det 14  Arbetsliv

Individuell kompetensutveckling

Regeringen informerar om att den har för avsikt att lämna en proposition om ett system för individuell kompetensutveckling senast våren 2002. Utgångspunkten för propositionen skall vara:

- Finansieringen sker på statsbudgetens inkomstsida inom ramen för de finansiella ramar som angavs i budgetpropositionen för år 2000.

- Systemet bör bidra till att de som i dag får minst av de resurser som satsas på kompetensutveckling kan stärka sin ställning på arbetsmarknaden.

- Systemet bör inte rubba grunden för det nuvarande studiestödssystemet utan vara ett komplement till andra former av studiestöd och till den verksamhetsrelaterade kompetensutveckling som arbetsgivaren finansierar och har det fulla ansvaret för.

- Systemet bör ha sin utgångspunkt i att individen, arbetsgivaren och staten har ett gemensamt ansvar för och intresse av att kunskapsnivån höjs.

- Systemet bör vara generellt och tillgängligt för alla oavsett utbildningsbakgrund, inkomst, ålder eller ställning på arbetsmarknaden.

- Systemet bör vara frivilligt.

- Systemet bör vara enkelt och överblickbart. En statlig stimulans får mest effekt om den kombineras med individens och/eller arbetsgivarens medverkan. En stimulans bör utgå i samband med att individen genomgår en utbildning som berättigar till en sådan stimulans
och utformas så att den relaterar till omfattningen på den genomgångna kompetensutvecklingen.

Utgiftsomr√•det 17  Kultur, medier, trossamfund och fritid

29:2  Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet m.m.

Regeringen föreslå ett nytt bidragssysten för stödet till ungdomsorganisationerna.
Detta kommer att n√§rmare preciseras kring √•rsskiftet och  till√§mpas fr.o.m. √•r 2003.
Regerinen kommer att utgå från Ungdomsstyrelsens rapport och förslag som inkluderar ett system bestående av strukturstöd, utvecklingsstöd och ett etableringsstöd.

Utgiftomr√•de 20  Allm√§n milj√∂- och naturv√•rd

34. 14  Information om klimatfr√•gor

För att Sverige skall kunna uppnå sina åtaganden enligt klimatkonventionen och Kyotoprotokollet och ha en god beredskap för framtida överenskommelser om utsläppsreduktioner krävs åtgärdet för att minska utsläppen av växthusgaser.

En i sammanhanget angelägen åtgärd är därför, enligt regeringen, en informationssatsning för att skapa förståelse för de förändringar av styrmedel som erfordras på kort och lång sikt och för att öka allmänhetens och företagens kunskaper om vad som kan göras på individuell nivå.

Regeringen föreslår ett nytt anslag på 30 mkr från och med år 2002 för information och medvetandegörande om klimatfrågan och behovet av klimatrelaterade åtgärder.

Naturvårdsverket kommer att få i uppdrag att i samverkan med andra myndigheter utveckla och ansvara för informationssatsningen. Det praktiska genomförandet bör ske genom kommuner, skolor/utbildningsinstitutioner, enskilda organsiationer och andra delar av den privata sektorn.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se och finns också i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
E-post: fbr@folkbildning.se
www.folkbildning.seKlicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB