Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Kulturutskottet om vuxenutbildningspropos
Publicerad: 2001-04-24

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
KrU3y.pdf 40Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2001-04-24
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
-------------------------------------------------
Kulturutskottets yttrande betr.
prop. 2000/01:72 om vuxnas lärande
och utvecklingen av vuxenutbildningen
-------------------------------------------------
Innehållet i regeringens vuxenutbildningsproposition har redovisats i FBR informerar den
28 februari. Riksdagens kulturutskott har nu yttrat sig över de motioner som lämnades in i anknytning till vuxenutbildningspropositionen (se FBR informerar den 21 mars).

Utskottet avslår samtliga motionsyrkanden men gör några egna markeringar. Bl.a. förutsätter man att det som föreslås i propositionen om mål för vuxenutbildningen inte skall föranleda någon ändring av förordningen om statsbidrag till folkbildningen. Utskottet uppfattar att regeringens förslag till strategi för att uppnå målet för vuxenutbildnignen mera är inriktat mot den kommunala
vuxenutbildningen.

När det gäller den nya statliga utvärderingen så avslår visserligen utskottet motionerna om att denna bör ha en parlamentarisk tillsatt kommitte, men pekar på att i ett senare skede skulle eventuellt en parlamentarisk utredning kunna ta ställning till utvärderingsresultaten.

När det gäller problemet med de ökade deltagaravgifterna för studieförbundens crklar som tas upp i en motion anser kulturutskottet att denna fråga är naturlig att belysa inom den statliga utvärderingen.

När det slutligen gäller statsbidragsfördelningen till folkbildningen menar utskottet att tillsättnignen av den statliga utvärderingen inte bör vara något hinder för regeringen att förelägga förslag om förstärkningar av folkbildningsstödet under de kommande budgetåren.

Även i övrigt finns en del intressanta kommentarer att studera.

För kännedom bifogas kulturutskottets yttrande i sin helhet (bilaga).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB