Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Karriärvägledning
Publicerad: 2001-06-06
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2001-06-06
Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
---------------------------------------------------
Utredningen om studie- och yrkesvägledning
---------------------------------------------------
Utredningen om vägledningen i skolväsendet har den 5 juni överlämnat sitt
slutbetänkande karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) till skolminister
Ingegerd Wärnersson. Samtidigt överlämnades en samling Goda exempel
(SOU 2001:46) på lokala verksamheter inom vägledningsområdet i
Sverige.

Den särskilda utredaren Ingegerd Sahlström föreslår ett antal åtgärder
för att stärka såväl den enskildes möjligheter till en neutral och
oberoende vägledning som en ny utbildning till vägledare.Ingegerd
Sahlström framhåller att hon i sitt utredningsarbete framför allt
upplevt att bristen på samordning mellan olika sorters vägledning
missgynnat den som söker stöd i sina valsituationer och att individens
rätt till vägledning inte tillgodosetts på ett tillfredsställande
sätt.

- Mina utgångspunkter för utredningen, säger Sahlström, har varit att
alla oavsett ålder och sysselsättning bör ha tillgång till en god
vägledning. Jag har valt att lägga ett helhetsperspektiv på
vägledningen och dess roll i samhället bl.a. mot bakgrund av
utvecklingen av det livslånga lärandet och den ökande
internationaliseringen och därmed sammanhängande mobiliteten.

Några av huvudförslagen i utredningen är följande.

Karriärvägledning nytt samlingsbegrepp

Mot bakgrund av betoningen av lärande och kunskapssökande synes
benämningen studie- och yrkesvägledning vara för snäv och därför har
beteckningen karriärvägledning valts. Karriär kopplas i hög grad till
individens egna behov och egen utveckling i motsats till samhällets. I
detta sammanhang kan också en karriärportfölj vara ett viktigt verktyg
för att samla och dokumentera sina kunskaper, färdigheter,
erfarenheter, motivation och personliga förutsättningar.

Internetbaserat informationssystem

Behovet av vägledning via Internet både i fråga om studie- och yrkesval
växer snabbt. Därför föreslås att ett gemensamt IT-system för
karriärvägledning utvecklas i samarbete mellan berörda nationella
aktörer för att garantera de sökande en samordnad, aktuell och
tillförlitlig information.

En kommunal plattform

En god karriärvägledning grundläggs redan i ungdomsskolan. All
skolpersonal har ett stort och gemensamt ansvar att förmedla kunskap
om skola och arbetsliv. Den professionelle karriärvägledaren är här en
viktig resurs både för den enskilde individen och för
arbetskollegorna.

Den kommunala förvaltningen har huvudansvaret för att individen får den
karriärvägledning han/hon har rätt till. Kommunens offentligt
anställda karriärvägledare bör därför ha en samordnad organisatorisk
hemvist, en miljö som kan se olika ut beroende på lokala
förutsättningar och behov.

Nationell samordning

Ett behov av samordning av verksamheter finns även på nationell nivå
varför ett nationellt centrum för karriärvägledning med
samordningsansvar för bl.a. internationella frågor bör inrättas. De
erfarenheter som finns från liknande rådsorganisationer i några andra
nordiska länder är positiva.

Utbildning till karriärvägledare

Det är viktigt att karriärvägledning förblir en egen yrkesinriktad
utbildning som leder till en yrkesexamen. För att möta framtidens krav
bör den grundläggande högskoleutbildningen till karriärvägledare
omorganiseras och förlängas till att omfatta 140 poäng. Utbildningen
bör organiseras så att den ger behörighet till forskarutbildning. En
förstärkning av forsknings- och utvecklingsarbete inom området
karriärvägledning föreslås.

Betänkandet finns att läsa på Utbildningsdepartementets webbplats:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB