Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Projektbidrag för pensionsinformation
Publicerad: 2001-03-12
-------------------------------------------------
Medel från RFV för pensionsinformation
-------------------------------------------------

Folkbildningsrådet har kontaktats av Riksförsäkringsverket (RFV) för synpunkter på
regeringsuppdraget att fördela 2 mkr till informationsprojekt om pension under verksamhetsåret 2001. Utformningen av anvisningarna för projektmedlen
innebär att studieförbunden centralt eller via lokalavdelning som samrått med
centralorganisationen kan söka medel.

Vi bifogar i det följande informationen från RFV.
                                        ..............................

M√ĖJLIGHET ATT ANS√ĖKA OM BIDRAG F√ĖR PENSIONSINFORMATION

Bakgrund

Sveriges Riksdag beslutade i juni 1998 om ett nytt pensionssystem. Det ersätter den tidigare folkpensionen och ATP och infördes stegvis från 1999.

Den första informationen angående det nya systemet skickades ut till allmänheten våren 1999, och bestod av ett beslut om pensionsrätter, en pensionsprognos och en pensionsbroschyr.

I januari år 2000 gjordes ytterligare ett utskick till allmänheten. Detta utskick bestod liksom tidigare av en broschyr (anpassade till tre olika målgrupper) prognos och beslut. Nytt var beslut om pensionsrätter för samtliga år från och med 1960- och framåt. I samband med detta genomfördes en informationskampanj om en av huvudprinciperna i det nya pensionssystemet: livsinkomstprincipen. Ett skolmaterial (i huvudsak på www.pension.nu) togs också fram i samarbete med gymnasielärare och elever.

Under april-maj 2001 kommer ett tredje utskick, som har den utformning som sedan kommer att vara standard för kommande års pensionsutskick. Utskicket kommer som föregående år att innehålla beslut om pensionsrätter och en pensionsprognos. Nytt för i år är att det även innehåller ett saldo där man kan se hur värdet på ens pension har förändrats sedan förra utskickstillfället.

Den informationskampanj, som kommer att följa utskicket 2001, fokuserar på att det finns tre olika sorters pension; den allmänna pensionen, tjänste/avtalspension och privat pension. För att kunna bedöma hur ekonomin som pensionär blir behöver man ha kunskap inte bara om den allmänna pensionen utan även om de eventuellt andra tillkommande pensionerna (idag har ca 90% tjänste/avtalspension och en majoritet av alla som berörs av den allmänna pensionen pensionssparar).
Riksförsäkringsverket ger nu bildningsorganisationerna möjlighet att ansöka om medel för att fördjupa allmänhetens kunskap om pensionen.

Syfte

Syftet med bildningsprojekten: (punkterna kan vara alternativa)
√Ėka kunskapen om pensionen i stort (allm√§n/tj√§nste/privat pension)
√Ėka kunskapen om det nya allm√§nna pensionssystemet
√Ėka kunskapen om hur ett fonderat pensionssystem fungerar, s√• att folk i f√∂rl√§ngningen kan g√∂ra ett medvetet premiepensionsval
Lägga en grund för en diskussion om hur pensionssystemet i Sverige är utformat

Vilka kan söka?

Bildningsorganisationer i Sverige, som har folkbildning som sin huvudsakliga uppgift, eller dessas lokalavdelningar kan ansöka om bidrag till pensionsinformation. Om ansökan görs av en lokalavdelning ska detta ske i samråd med centralorganisationen.

Den centrala bildningsorganisationen måste:
Ha regional eller lokal verksamhet i minst tio län.
Ha antagit stadgar och vara demokratiskt organiserad.
Kunna dokumentera sin verksamhet genom fastställda verksamhets- och revisionsberättelse.

Bidrag kan ges till följande typer av verksamhet:

Riksförsäkringsverket har möjlighet att dela ut 2 miljoner kronor till informationsprojekt om pension under verksamhetsåret 2001. Det finns inget tak för hur mycket respektive bildningsförbund får ansöka om.
Utbildning av vidareinformatörer om den nya allmänna pensionen och eventuellt tjänste/privat pension.
Utveckling av pedagogik och material om pensionen (allmän/tjänste/privat).
Verksamhet som studiecirklar, utställningar, seminarier, konferenser, närradiosändningar och del av webblösningar.

Bedömningsgrunder

Ansökningar kommer att bedömas med ledning av följande punkter/frågeställningar:
Har den sökande dokumenterad erfarenhet av sakområdet?
Har projektet avgränsade och tydligt definierade mål, målgrupper och metod?
Finns en strukturerad projektplan?
Sker samverkan mellan flera parter (t ex handikapporganisationer, fackföreningar eller invandrarorganisationer)?
Finns en genomarbetad utvärderingsplan?
Gör bildningsorganisationen en egen insats som en del av finansieringen?

Formalia

Bidrag lämnas för verksamhetsåret 2001.
Ansökan om bidrag görs till Riksförsäkringsverket senast den 15 maj 2001. Riksförsäkringsverket fattar sedan beslut om bidraget under maj månad. Bidraget utbetalas av Riksförsäkringsverket kvartalsvis efter erhållande av rekvisition.
Beslutet kan inte överklagas.

Hur söker man?
Ans√∂kningsblankett kan h√§mtas p√• www.pension.nu (under ‚ÄĚblanketter och broschyrer‚ÄĚ) eller best√§llas fr√•n Riksf√∂rs√§kringsverket.
Blanketten kan beställas från:
Kicki Lindh
Riksförsäkringsverket
Informationsavdelningen
103 51 Stockholm

För ytterligare information: Kicki Lindh 08-786 90 70
Fax 08-786 97 97

Information om själva sakområdet pension: Camilla Hangård 08-786 92 07
Fax:08-786 94 43Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB