Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Nya studiestödsförändringar
Publicerad: 2001-03-22
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2001-03-22
Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
----------------------------------
Korttidsstudiestöd och vissa
andrastudiestödsfrågor
-----------------------------------
Regeringen överlämnade i går propositionen Bidrag vid korttidsstudier och
vissa andra studiestödsfrågor (2000/01:107) med förslag till
förändringar i den nya studiestödslagen och i dess
övergångsbestämmelser. Det nya studiemedelssystemet träder i kraft
den 1 juli i år.

Förändringarna gäller bland annat bättre möjligheter att få avsluta
studier med studiemedel för vissa studerande som börjat studera i det
nuvarande systemet. Propositionen har tagits fram i samverkan med
Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Regeringen vill öka möjligheter för vissa högskolestuderande att få
dispens från reglerna om längsta tid med studiemedel för att kunna
fortsätta och avsluta studier med studiemedel som påbörjats i det
nuvarande studiestödssystemet. De som har använt studiemedel för
tidigare studier och som före den 1 juli 2001 påbörjar en ny utbildning
och inte kan slutföra den före den 1 juli 2003, kan avsluta utbildningen
enligt de gamla reglerna. Detta blir ett avsteg från den tvåårsperiod
som är tänkt att räcka som en övergångsfas mellan det nya och gamla
systemet.

I det nuvarande studiestödssystemet har man rätt till studiemedel till
och med 45 års ålder. I det nya systemet lämnas studiebidrag till och
med det år då den studerande fyller 50 år. Rätten till studielån
begränsas successivt enligt en så kallad lånetrappa från och med 41 års
√•lder. √Ąven h√§r g√§ller vissa √∂verg√•ngsregler. Regeringen f√∂resl√•r nu
vissa lättnader i de bestämmelser som i det nya studiemedelssystemet
begränsar rätten att få nya studielån för studerande efter 41 års ålder.

Lån för studier på grundskolenivå ska inte räknas in i den sammanlagda
tiden för rätt till fortsatta studielån. Lån för gymnasienivån för
behörighetsgivande studier, som den studerande fått avskrivna vid
högskolestudier, ska inte heller räknas in. Förändringen syftar till att
öka möjligheten till vidare studier för den som startar studierna sent i
livet i till exempel Kunskapslyftet och som vill fortsätta med
studiemedel på eftergymnasiala studier.

Korttidsstudiestödet

Regeringen lämnar också i propositionen förslag om vissa lagändringar
till följd av den nya ordning som från och med den 1 juli i år ska gälla
bidrag till studerande vid korttidsstudier. I fortsättningen får Statens
institut för särskilt utbildningsstöd (Sisus), Landsorganisationen, (LO)
och Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) till uppgift att pröva
frågor om fördelning av bidrag till studerande vid korttidsstudier.

Regeringen kommer senare i en förordning att närmare ange vilka utbildningar som fr.o.m. den 1 juli 2001 kan ge rätt till bidrag samt hur prioriteringen sker bland de sökande.

Mer information
propositionen i sin helhet kan hämtas via www.regeringen.se
och sedan under utbildningsdepartementet
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB