Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Riksdagsmotioner
Publicerad: 2001-03-27
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2001-03-21
Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
------------------------------
Riksdagsmotioner kring
prop. Vuxnas lärande
------------------------------

FBR informerar har tidigare redovisat innehållet i regeringens proposition 2000/10:72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen samt de kommentarer som
Folkbildningsrådet lämnat till bl.a. utbildnings- och kulturutskottsledamöter.

Motionstiden i riksdagen utgick den 20 mars.

Ett antal motioner har lämnats kring propositionen. I delar av dessa har för folkbildningen särskilt intressanta frågor tagits upp som nedan kortfattat refereras.

Det kan finnas ytterligare motioner som vi ännu ej fått del av. Vi återkomemr i så fall senare kring dessa.

Socialdemokraterna

Christina Pettersson och Sylvia Lindgren

I motionen beskrivs studieförbundens viktiga roll inom det livslånga lärandet. Med den uppsökande verksamhet som studieförbunden bedriver nås breda folkkgrupper med folkbildning.

Studieförbunden behövs i den nya vuxenutbildningen. Förbunden behöver få vara aktörer på samma plan som kommunerna för att motverka att ensidiga satsningar på formella skolväsendet riskerar att eftersätta medborgarutbildningen/folkbildning.

Laila Bäck och Mariann Ytterberg

I den staliga utvärdering som regeringen föreslår skall äga rum bör finnas en parlamentarisk förankring eller en referensgrupp med sakkunskap om studieförbundens och folkhögskolornas verksamhet. I utredningsuppdraget bör också ingå att studera hur de ökade deltagaravgifterna påverkat den sociala rekryteringen till studieförbundens verksamhet. När det gäller utvärderingen av Folkbildningsrådet bör enbart myndighetsrollen utvärderas.

Den nya specialpedagogiska myndighetens resurser vad gäller utveckling av pedagogisk kompetens, läromedel, hjälpmedel, tolk och assistans m.m. bör också komma studieförbunden till del.

Motionärerna uttrycker också sin förvåning över propositionens konstaterande att studieförbunden kompromissat med sin frihet.

Centerpartiet

I en kommittémotion av Sofia Jonsson m.fl. föreslås bla. att ett nationellt kvalitetsinstitut inrättas för vuxenutbildningen. Vidare bör alla vuxna på sikt få en lagstadgad rättighet att delta i vuxenutbildning på gymnasial nivå. Den lagliga begränsningen för personer med särskolebakgrund att få tillgång till särvux måste undanröjas. Alla som har rätt till personlig assistans skall även ha tillgång till detta om man deltar i vuxenutbildningen.

Vidare är det positivt att komptenesutveckling inom IT-området ITiS ges för folkhögskolan år 2002. Samma behov finns dock för studieförbundens handledare och cirkelledare. De föreslagna resurserna för IT, pedagogik och FoU ska samordnas mellan Skolverket och Folkbildningsrådet.

Den föreslagna statliga utvärderingen av folkbildningen bör genomföras som en parlamentariskt sammansatt utredning. Studieförbunden bör tillföras medel för
5 000 m platser åren 2003-2005. Från år 2006 bör medlen inordnas i ordinarie folkbildningsanslag till studieförbunden via Folkbildningsrådet.

Kristdemokraterna

I en kommittémotion av Yvonne Andersson m.fl. framhålls att det finns brister i propositionens helhetsbild, exempelvis har arbetsmarknadsutbildningen lämnats utanför. Vidare bör gymnasieskolan öppnas för alla upp till 25 års ålder. Vuxenutbildningen kan sedan bli den andra chansen i livet för den som inte fullföljt
eller lyckats i gymnasieskolan. Gruppen vuxna med utvecklingsstörning diskrimineras genom att det inte blir en lagfäst rättighet inom särvux. Det är t.o.m. ett brott mot de mänskliga rättigheterna.

När det gäller folkbildningen säger motionärerna nej till att regeringen skär på folkhögskolans 10 000 platser. Vidare tas den statliga utvärderingen upp och vikten av att det inte, med tanke på andra genomförda (RRV) och planerade (FBRS egna) utvärderingar, blir dubbeljobb. Folkbildningen bör också få del av de specialpedagogiska resurser som föreslås.

När det gäller det av regeringen föreslagna nya och kompletterande studiestödet är det fel att sätta en gräns vid 50 veckor. Bidragsdelarna inom det vanliga studiestödssystemet bör också höjas.

Folkpartiet

I en kommittémotion av Ulf Nilsson m.fl. pekas på bristen på det helhetsperspektiv som fanns i Kunskapslyftskommitténs betänkande. Som KLK föreslog bör alla vuxna ha rätt att få del av minst gymnasieutbildning för allmän behörighet. Individens rätt att välja utbildningsanordnare måste också säkras.

Hindren för funktionshindrades studier måste avlägsnas. Bl.a. är inte regeringens lösning när det gäller dövas rätt till vuxenutbildning tillfredsställande. Problemet med att kommuner inte alltid betalar de särskilda kostnaderna för elever med funktionshinder som väljer folkhögskola eller studieförbund måste ses över. De funktionshindrades rätt till personlig assistans vid studier måste säkras.

Folkpartiet avvisar regeringens förslag om nytt studiestöd som blandar samman utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken. Istället bör totalbeloppet för alla som får studiestöd höjas med 200 kr per månad. De som studerar på grundskolenivå bör få en bidragsdel på 80% och på gymnasienivån bör bidragsdelen vara 60% av studiemedlen.

Regeringen bör återkomma med förslag om lagfäst rättighet för dem som behöver få del av särvux. En nationell skolinspektion bör vidare inrättas för granskningen av kvalitén inom vuxenutbildningen samt för att utöva tillsyn.

När det gäller folkbildningen är det viktigt att den behåller sitt oberoende. Regeringens förslag om mål och strategier bör därför inte skrivas in i förordningen om statsbidrag till folkbildningen. En andel av de 23 mkr som Skolverket föreslås få för kompetensutveckling av lärare mot vuxenpedagogisk arbetssätt och specialpedagogik bör gå till Folkbildningsrådet för vidare fördelning till folkhögskolor och studieförbund.

Moderaterna

I en kommittémotion av Elisabeth Fleetwoo m.fl. föreslås att en del av de 23 mkr som Skolverket föreslås få för kompetensutveckling av lärare mot vuxenpedagogiskt arbetssätt och specialpedagogik bör gå till folkbildningen.

Vidare påpekas att det inte står i strid med folkbildningens frihet och pedagogiska grundsyn om man lämnar anbud på att genomföra kommunala utbildningsuppsdrag.
Det finns heller ingen anledning att misstänka att uppdragsverksamheterna tillåts dominera i ett studieförbunds totala utbud.

Slutligen upprepas tidigare års förslag om att utreda möjligheten att överföra folkhögskolorna till utgiftsområdet 16 Utbildning. De senaste årens utveckling har inneburit en allt tydligare skillnad mellan verksamheten inom studieförbund och folkhögskolor.

I en annan kommittémotion från Beatrice Ask m.fl. framhålls att propositionen om vuxnas lärande är en besvikelse. Det enda regeringen gör är att halvera satsningen på kunskapslyftet. Frågan om finansiering och ett bredare anslag när det gäller vuxnas möjligheter lämnas därhän. I motionen föreslås sedan ytterligare tillägg vad gäller mål och strategier, bl.a. i en form av skolpengsystem. Moderaterna instämmer i regeringens konstaterande om kommunernas skyldighet att bedriva uppsökande verksamhet. Däremot bör inte de fackliga organisationerna ges ett särskilt bidrag för att engagera sig i detta.

Rätten till utbildning inom särvux bör regleras tydligare och regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag vad gäller detta.

När det gäller utvärderingen av Folkbildningsrådet har moderaterna redan tidigare konstaterar problemet med rådets dubbla roller. En oberoende utvärdering bör granska detta och om det visar sig nödvändigt komma med förslag till en annan ordning.

Vidare påpekas att i propositionen tas inte hänsyn, när man diskuterar antalet platser till folkhögskolorna, till att nya folkhögskolor fått statsbidrag tack vare de
10 000 platser folkhögskolorna fått inom kunskapslyftet. Med ett 20-tal nya skolor kan den föreslagna nedragningen med 3 000 platser till folkhögskolorna orsaka stora svårigheter. Dessutom visar utvärderingar att folkhögskolan lyckats bäst att nå de grupper som prioriterats.

Den föreslagna neddragningen av 3 000 studieplatser är lika med en minskning med cirka femton folkhögskolor.

Förslaget om nytt studiemedel för vuxenlärande avvisas. Det är dessutom tveksamt om kommunerna skall få inflytande över vilka av de studerande som skall få dessa medel. Risken finns att man gynnar de egna utbildningarna.

Förslaget om särskilt statsbidrag under en övergångsperiod efter kunskapslyftet avvisas. Istället bör en snabbare övergång till långsiktiga villkor för vuxenutbildnignen genomföras. I princip borde sedan resurserna till folkhögskolorna fördelas efter samma principer som för övrig vuxenutbildning. Nuvarande ordning för bidrag till folkbildningen gör emellertid att folkhögskolorna möjlighet att erbjuda vuxna utbildning måste säkras i särskild ordning.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB