Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Studerande med funktionshinder version 2
Publicerad: 2001-04-02

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Antagning funkhindrade.pdf 43Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2001-03-22
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
-------------------------------------------
PM  Antagning av studerande med     
       funktionshinder
-------------------------------------------
På promemorians sista sida ochnäst sista stycket hade förargligt nog ordet "ej " fallit bort på slutet av meningen. Det gav en annan innebörd än den avsedda.
Hade ni redan hunnit ta ut den version som sändes ut tidgare under e.m. så byt ut mot denna.
                                                --------------

FrÃ¥gan om hur folkbildningen hanterar ansökningar till sina kurser frÃ¥n människor med funktionshinder har aktualiserats  under de senaste mÃ¥naderna i samband med att Handikappombudsmannen (HO) har behandlat skrivelser frÃ¥n ett par enskilda personer.
I dessa har ifrågasatts huruvida sökande till folkhögskolekurser diskriminerats på grund av sitt funktionshinder. Handikappombudsmannen har, i vart fall i ett av de båda ärenden, konstaterat att den studerande missgynnats på grund av sitt funktionshinder..

Folkbildningsrådet har uppmärksammat de ställningstaganden som Handikappombuds-mannen gjort. Med anledning därav har ett möte ägt rum mellan företrädare för rådet och ombudsmannen. I samband med detta har vissa klarlägganden gjorts och gemensamma uppfattningar noterats. Folkbildningsrådet har också haft kontakter med Sisus kring denna promemoria.

Folkbildningsrådet ser det som angeläget att utifrån detta ge några synpunkter som vägledning för framtida antagningar av deltagare med funktionshinder.

Även om tyngdpunkten i vår promemoria avser folkhögskolorna menar vi att de principer som diskuteras i hög grad är tillämpliga för också studieförbunden, inte minst de längre utbildningar som många av förbunden anordnar.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB