Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Folkbildningshearing 23 januari med Globk
Publicerad: 2001-01-15
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2001-01-15
Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
--------------------------------------------
Påminnelse om
Folkbildningshearing med Globkom
                               23 januari 2001

(Kommittén om Sveriges politik för global utveckling)
--------------------------------------------

Vi påminner om den inbjudan som tidigare sänts ut till Globkomkonferensen och upprepar inbjudan nedan. Rådet bjuder på lunch men förutsätter att organisationerna själva svarar för resekostnader m.m.

Det är angeläget med fler representanter från folkbildningsorganisationerna vid hearingen. Gör allt vad ni kan för att sända deltagare.

Plats: Scandic Hotel Continental, Klara Vattugränd 4, Stockholm
         (mittemot Centralstationens huvuding√•ng)

Lokal: Björling 1

Anm√§lan till hearingen l√§mnas senast den 19 januari 2001 till Folkbildningsr√•det via e- post: lotta.ragelius@folkbildning.se  eller
via fax: 08-21 88 26

Program:
Kl. 10 - 12     Information och f√∂rberedande m√∂te med Folkbildningsr√•dets
                  referensgrupp f√∂r internationella fr√•gor
Kl. 12 - 13     Lunch
Kl. 13 - 15     Hearing med Globkom:s ordf√∂rande Maj-Lis L√∂√∂w

Bakgrund

I december 1999 tillsatte regeringen en parlamentariskt sammansatt kommitté (Globkom) med uppgift att utreda hur Sveriges politik för global, ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling bör vidareutvecklas utifrån ett solidariskt synsätt i en tid av allt starkare globalt ömsesidiga beroenden.

Direktiven anger åtta strategiska uppgifter för utredningens arbete:
-    hur √∂kad samst√§mmighet mellan olika politikomr√•den kan uppn√•s
-    utvecklingssamarbetets roll f√∂r att f√∂rebygga och hantera konflikter
-    m√§nskliga r√§ttigheter, inklusive barnens r√§ttigheter, och aspekten f√∂r internationell humanit√§r r√§tt
-    partnerskapets konsekvenser f√∂r bi- och multilateralt samarbete
-    konsekvenserna av de √•taganden som Sverige gjort i OECD:s bist√•ndspolitiska strategi
-    m√∂jligheterna att f√∂rena kunskaps-, kapacitets- och institutionsutveckling med kraven p√• reformer f√∂r ekonomisk modernisering och ‚ÄĚlevande‚ÄĚ demokrati
-    hur Sverige kan fr√§mja EU:s politik vad g√§ller global utveckling
-    hur svensk politik kan √∂ka u-l√§ndernas f√∂ruts√§ttningar att delta i v√§rldshandeln

Dagens övergripande biståndspolitiska mål är fattigdomsbekämpning. Riksdagen har lagt fast 5 delmål som tillsammans ska bidra till minskad fattigdom nämligen:
-   resurstillv√§xt
-   ekonomisk och social utj√§mning
-   demokratisk samh√§llsutveckling
-   framsynt hush√•llning med naturresurser och omsorg om milj√∂n
-   j√§mst√§lldhet mellan kvinnor och m√§n

Hearingen

Studieförbund och folkhögskolor har mångårig erfarenhet av bistånd och utvecklingssamarbete. Hearingen med Globkom ger möjlighet för folkbildnings-organisationernas företrädare att lämna sitt bidrag till Globkom:s utredningsarbete.

Det är av stor vikt att folkbildningserfarenheterna kommer med och reflekteras i de områden och frågor, som Globkom ska behandla enligt direktiven.

Ta gärna med till hearingen er statusansökan till Sida innehållande informationsstrategin för er U-landsinformation mm.

Ytterligare information kan hämtas på www.globkom.net

Välkomna !

Britten Månsson-Wallin
Kanslichef och samordnare av internationella frågor

-------------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB