Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Proposition om KY
Publicerad: 2001-01-30
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2001-01-30
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
----------------------------------------
Kvalificerad yrkesutbildning
blir en reguljär utbildningsform
----------------------------------------

Regeringen överlämnar i dag en proposition (2000/01:63) om kvalificerad
yrkesutbildning (KY) till riksdagen. Enligt pressmeddelandet föreslås i propositionen att KY bli en ny reguljär utbildningsform vid sidan av högskolan.

Försöksverksamheten med kvalificerad yrkesutbildning, som har pågått sedan 1996, övergår från den 1 januari 2002 i reguljär verksamhet. Sverige får därmed en ny eftergymnasial utbildningsform vid sidan av högskolan. Försöksverksamheten med KY har varit framgångsrik och rönt stort intresse både bland studerande och från arbetslivet, såväl näringsliv som offentlig sektor. Av de studerande har 80 procent arbete eller eget företag senast sex månader efter utbildningens slut enligt Statistiska Centralbyrån (SCB).

KY kännetecknas framför allt av ett nära samarbete med arbetslivet, som
deltar direkt i utformningen av utbildningarna och finansierar en arbets-
platsförlagd utbildningsdel - Lärande i arbete (LIA) - som motsvarar en
tredjedel av utbildningstiden. Utbildningarna växer fram efter lokala och
regionala initiativ och får därmed även betydelse för den regionala ut-
vecklingen.

Utbildningarna är normalt tvååriga och leder fram till en kvalificerad yr-
kesexamen. De vänder sig till studerande från gymnasieskolan men även till dem som har en yrkesbakgrund. Studier inom KY kan berättiga till studieme- del på samma sätt som inom högskolan under hela studietiden. Utbildningarna kan anordnas av statliga universitet eller högskolor, kommuner, landsting och enskilda utbildningsanordnare. Finansiering sker i form av statsbidrag eller särskilda medel som kan beviljas efter ansökan och prövning.

Kvalificerad yrkesutbildning omfattar för närvarande ca 12 000 utbild-
ningsplatser. En särskild myndighet kommer att inrättas för att admini-
strera den kvalificerade yrkesutbildningen.

Propositionen finns på departementets

Anm.  Vi Ã¥terkommer längre feam med ytterligare information om propositionen och i vilken mÃ¥n den ocksÃ¥ berör folkbildningens utbildningar respektive annan eftergymnasial yrkesutbildning.


-------------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB