Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Info nr 2 Propositionen om Kvalificerad
Publicerad: 2001-01-31
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2001-01-31
Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
----------------------------------------------
Info nr 2 Kvalificerad yrkesutbildning
----------------------------------------------
Vi har tidigare översänt regeringskansliets pressmeddelande kring propositionen om kvalificerad yrkesutbildning. Vi lämnar nu några ytterligare kommentarer.

Av innehållet framgår att den nuvarande försöksverksamheten KY ersätts av en reguljär utbildningsform och med en egen ny myndighet den 1 januari år 2002 (myndigheten skall vara klar redan den 1 oktober i år).

Förutom att de nuvarande 12 000 studieplatserna utökas med ytterligare 500
- för att i någon mån öppna upp för nya utbildningsanordnare - handlar det alltså inte - i vart fall i detta första steg - om en ny för all eftergymnasiala utbildningar samlad utbildningsform och myndighetsstruktur. De utbildningar som redan ingår i KY- försöksverksamheten överförs automatiskt till den nya strukturen.

Regeringen framhåller vidare att frågan om att all annan eftergymnasial yrkesutbildning med offentligt stöd skall kunna inordnas i en samlad administrativ struktur får tas upp senare.

Regeringen har dock en ambition att utbildningsformen kan utvecklas volymmässigt så att exempelvis vissa kompletterande utbildningar och utbildningar inom folkbildningen kan inordnas. Detta förutsatt att de berörda utbildningarna lever upp till de kriterier som kommer att gälla för att bli godkänd som en kvalificerad yrkesutbildning. Hur detta skall kunna finansieras eller om det förutsätter en reducering av motsvarande statsbidrag inom de anslag som berörd utbildning nu finns inom framgår inte helt klart.

N√§r det  g√§ller de administrativa och kvalitativa kraven p√• att f√• klassificeras som KY-utbildning och f√• medel till detta ur det nya anslaget √§r dessa
relativt omfattande. Exempelvis skall det finnas en ledningsgrupp för varje utbildning där företrädarna för arbetslivet skall vara i majoritet och därutöver företrädare för högskolan och det kommunala skolväsendet. Kompetenta lärare skall naturligtvis finnas och en god kvalité på högskolenivå måste känneteckna utbildnignen.

1/3 av utbildningstiden vara förlagd till en arbetsplats.

Vad gäller antagning till utbildningarna gäller i princip samma krav som för högskolan.

Kommentar:

Sammanfattningsvis kan man kanske dra slutsatsen  att regerings- propositionenm som den nu utformats inte kr√§ver att studief√∂rbund och folkh√∂gskolor snabbt "v√§xla sp√•r" vad g√§ller att omforma en del av sina yrkesutbildningar som nu genomf√∂rs via folkbildningsanslaget och ist√§llet s√∂ka anknytning till den nya KY-strukturen.

Möjligheten till detta kommer att finnas längre fram och då kommer
det kanske att klarare framgå exempelvis om eller hur det påverkar skolans/ studieförbundets nuvarande medel ur folkbildningsanslaget.

Däremot finns det goda skäl att studera innehållet i regeringspropositionen,
kommande riksdagsbeslut och utformandet av den nya myndigheten och dess uppgifter m.m.

                                --------------------------

F√∂r den som vill ta del av propositionen h√§nvisar vi till departementets webbsida  http://utbildning.regeringen.se

---------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se och finns också i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.)
Informationen finns också tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
E-post: fbr@folkbildning.se
www.folkbildning.se
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB